Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.75.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 772.284,41

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4  do niniejszego zarządzenia.

2.        Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 772.284,41

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 49.000 zł

3.        zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

W sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Dochody

1.        W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 460.321,41 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2014.3 z dnia 15.04.2014r.

2.        W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się dochody w kwocie 18.060,00 zł z przeznaczeniem na  przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-9/14 z dnia 17.04.2014r.

3.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 49.110,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.42.2014.7 z dnia 16.04.2014r.

4.        W dziele Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 244.793,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.92.2014.5 z dnia 31.03.2014r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 772.284,41 zł

 

Wydatki

1.        W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 460.321,41 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane ze zwrotem  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2.        W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się wydatki w kwocie 18.060,00 zł z przeznaczeniem na  przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3.        W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 49.000,00 zł z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej zaplanowanej w budżecie.

4.        W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w ZS w Parkowie (złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie remontu). Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.

5.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 49.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery), które miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 roku (zadanie zlecone).

6.        W dziele Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 244.793,00 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę            772.284,41 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok” zwiększono o kwotę 527.491,41 zł i po zmianie wynosi 6.608.677,41 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok”  dokonano zwiększenia o kwotę 244.793 zł i po zmianie wynosi 1.457.752 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf