Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec dla mieszkańców Gminy Rogoźno

Zarządzenie nr OR.0050.1.90.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 maja 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec dla mieszkańców Gminy  Rogoźno.

 

Na podstawie art.30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r.poz.594 z późn.zm.)  w związku z art.3 ust. 2 pkt 6 ustawy  z  dnia 13 września 1996 r . o  utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z  2013.1399 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdzam Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.1.90.2014 z dnia 26 maja 2014r.

 

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec

dla mieszkańców Gminy Rogoźno.

 

 

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Rogoźno.

 

§ 2.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

§ 3.

1.        Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2.        Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3.        Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4.        Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 

§ 4.

1.        PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

2.        PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy  Rogoźno.

3.        Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

4.        Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku do uchwały Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

§ 5.

1.        Do  PSZOK   mieszkańcy Gminy Rogoźno  mogą bezpłatnie  dostarczyć selektywnie zebrane  odpady

2.        problemowe.

3.        Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1)     odpady niebezpieczne w tym chemikalia, żarówki itp.,

2)     zużyte baterie i akumulatory,

3)     sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4)     meble i inne  odpady  wielogabarytowe  ( radia, telewizory, inny sprzęt elektroniczny,  lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, kuchenki gazowe, węglowe, inny sprzęt AGD, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki itp., tapczany) zużyte opony.

4.        Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:

1)          odpady zawierające azbest,

2)     szyby samochodowe,

3)     szkło zbrojone i hartowane,

4)     zmieszane odpady komunalne,

5)     części samochodowe,

6)     odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

7)     padłe zwierzęta,

8)     odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

5.        Sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny ( nie można go oddać w częściach).

6.        Opakowania po substancjach niebezpiecznych muszą być oryginalnymi opakowaniam producenta (nie powinny być uszkodzone).

 

§ 6.

1.        Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

1)     stwierdzenia przez pracownika PSZOK -u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie

2)     odpadów aktualnie przyjmowanych,

3)     stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

4)     stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

 

§ 7.

1.        Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym formularzu, stanowiacym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.        Formularz zawiera dane przekazującego odpady ( imię i nazwisko lub nazwe zarządcy), adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu.

 

§ 8.

1.        Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu.

2.        Informacje oraz regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie www.rogoźno.pl /zakładka gospodarka odpadami. 

 

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja  2014r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rogoźno

 

 

Formularz przyjęcia odpadów komunalnych

 

Nr karty....................................................................

 

Miejscowość:............................................................

 

Data...................................................................  rok.

 

Imie i nazwisko lub nazwa Zarządcy......................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania/ siedziby:...............................................................................................................

 

............................................................................................................................................................

 

 

 

Lp.

KOD odpadu

Rodzaj odpadów

Masa odpadów (Mg)

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                           …......................................................................

             (podpis przekazującego odpady)                                                                         ( podpis przyjmującego odpady)

 

 

drukuj pobierz pdf