Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

Z A R Z Ą D Z E N I E nr OR.0050.1.91.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 maja 2014 roku

 

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 pkt. 8, art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin udzielania zamówień publicznych określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047 i poz. 1473 oraz z 2014 roku poz. 423) na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

§ 2

1.         Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem.

2.         Podstawą obliczenia wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi będzie ustalona wartość rynkowa zamówienia, natomiast na roboty budowlane kosztorys inwestorski.

3.         Szacunkowa wartość zamówienia stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towaru i usług ustalone z należytą starannością.

4.         Zamówienia, o których mowa w § 1 mogą być dokonywane przy zachowaniu odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności:

-      udzielenie zamówienia w sposób celowy i oszczędny;

-      z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych wydatków;

-      umożliwiający terminową realizację zadań.

5.         W uzasadnionych przypadkach Kierownik Jednostki Organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

6.         Przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 30.000 euro nie jest wymagane stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.         Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Wykonawcy pod tym pojęciem należy rozumieć również Dostawcę i Usługobiorcę.

 

§ 3

1. Procedury udzielania zamówień.

1.1. Zamówienia o wartości do 5.000 euro dokonuje się bez przeprowadzania postępowań.

1.2.Zamówienia o wartości od 5.000 do 30.000 euro dokonuje się po przeprowadzeniu postępowań uproszczonych polegających na:

- skierowaniu zapytania ofertowego faksem, drogą elektroniczną, pisemnie, do co najmniej trzech Wykonawców;

- uzyskaniu, co najmniej jednej ważnej oferty faksem, drogą elektroniczną, pisemnie;

- sporządzenie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania.

2. Wybór Wykonawcy następuje przez Pracownika prowadzącego sprawę, po:

- dokonaniu oceny złożonych ofert;

- wyborze oferty cenowo najkorzystniejszej;

- zatwierdzeniu przez Kierownika Jednostki.

 

§ 4

1.         Każde postępowanie wymaga akceptacji Kierownika Jednostki.

2.         Zamawiający kieruje zapytania ofertowe do Wykonawców, którzy według jego wiedzy i doświadczenia są w stanie należycie zrealizować przedmiot zamówienia.

 

§ 5

Zarządzenie stosuje się do postępowań prowadzonych przez wydziały oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 6

Uchyla się Zarządzenie nr OR.0050.1.17.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2014 roku dot. regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro.

 

§ 7

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf