Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.97.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 czerwca 2014 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz Uchwały nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,   

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 65/10 o pow.406m2 położoną w Jaraczu, gm. Rogoźno, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00028491/3.

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 53/4.

 

§ 2.

1. Cenę działki nr 65/10, ustalam na kwotę 6.900,00zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złote 00/100).

2. Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz na wniosek zainteresowanego, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w Uchwale Nr XLV/335/2014  z dnia 28 maja 2014 r.  udzielam bonifikaty od ww. ceny w wysokości 50% tj. 3.450,00zł.

3. Do ceny sprzedaży działki nr 65/10 z zastosowaną bonifikatą doliczam koszty przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży w kwocie 1.419,56zł

4. Łączna cena sprzedaży działki 65/10 z zastosowaniem bonifikaty 50% oraz z doliczeniem kosztów przygotowania dokumentacji do jej sprzedaży wynosi 4.869,56zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złote 56/100).

 

§ 3.

1.   Zgodnie z art.68 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca działki 65/10 przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia zbędzie przedmiotową nieruchomość na rzecz osoby nie będącej osobą bliską lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

2. Ustęp 2 art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

 

§ 4.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

§ 5.

Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej.

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf