Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XLV /340/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2013 roku , poz.594 ze zmianami) oraz art. 4¹ ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2012 roku poz.1356 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1. Zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.05.2014r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014

 

II.   Dochody  285.000,00 zł

     Wydatki  289.672,00 zł

 

Zwiększa się wydatki  do zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Preliminarz zadaniowy:

pkt 3. Zakup materiałów na potrzeby komisji i grup wsparcia oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Owczegłowach   - 4.672 zł

 

Ponadto:

zwiększa się wydatki w zadaniu  :

 

pkt 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej, obsługa i utrzymanie punktu konsultacyjnego.

Poprawa funkcjonowania działających świetlic opiekuńczo-wychowaczych o kwotę 1.590,00 zł .

Stan wydatków po zmianach w/w punkcie programu wynosi  122.200,00 zł

 

zmniejsza się wydatki w zadaniu:

pkt 6. Koszty funkcjonowania GKRPA, delegacje , szkolenia o kwotę 1.590,00 zł

/940,00 +650,00/

Stan wydatków po zmianach w/w punkcie programu wynosi  34.980,00 zł

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku

 

Wydatki zwiększono o kwotę 4.672 zł w związku z nie wykonaniem planowanych  dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz z nie wykonaniem wydatków za rok 2013.

 

Dochody wykonane w 2013 roku

281.139,72, zł

Dochody planowane w 2013 roku

295.000,00 

 

------------------

Nie wykonanie dochodów

-13.860,28 zł

Wydatki planowane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  w 2013 roku

331.430,00 zł

Wydatki wykonane  w 2013 roku

312.898,10 zł

 

--------------------

Nadwyżka wydatków

18.531,90 zł

 

 

Razem

4.671,62 zł

z tego na:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.672,00

 

Zwiększono wydatki na kwotę 4.672 zł z rozliczenia 2013  roku z przeznaczeniem na:

  1. zakup materiałów na potrzeby świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Owczegłowach.  /pkt 3 preliminarza na 2014 r/  

 

Dokonano również przeniesień między paragrafami na kwotę +/-  1.440,00 zł, które dotyczą:

  1. zmiany sposobu realizacji programu „Wynagrodzenia, usługi, wyżywienie-program wakacyjny” w ramach zadania -  pkt 4  preliminarza na 2014 rok   +/-     500,00 zł
  2. prowadzenie punktu konsultcyjnego /remonty, utrzymanie pomieszczeń/ w ramach zadania – pkt 2 preliminarza na 2014 rok.     +/-        940,00 zł  

 

drukuj pobierz pdf