Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.111.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku,  Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku,  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku i Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.          Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 56.625,00

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2.          Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 56.625,00

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza  Rogoźna  dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

DOCHODY

1.          W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 56.625,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na:

ü realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 2.652 zł, pismo Nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17.06.2014r.

ü realizację zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –  53.973 zł, pismo Nr FB-I.3111.166.2014.6 z dnia 20.06.2014r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę    56.625 zł

 

WYDATKI

1.        W dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne gminne dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup przystanku autobusowego do miejscowości Budziszewko oraz zakup tłucznia na drogi gminne.

2.        W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia wydatków  między paragrafami na kwotę +/- 5.500 zł.

3.        W  dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 367,24 zł (zadanie zlecone).

4.        W dziale Oświata i wychowanie, rozdziałach: Przedszkola oraz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 10.250 zł.

5.        W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 56.625,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü  realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.652 zł,

ü  realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
53.973 zł

oraz  dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
na kwotę +/- 16.875 zł w tym na zadaniu zleconym +/- 11.300 zł.

6.        W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale Pomoc materialna dla uczniów dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami  na kwotę +/- 518 zł.

7.        W dziale Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-200 zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę    56.625 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

 Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok”  zwiększono o kwotę 2.652 zł oraz dokonano przeniesienia  wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę
 +/- 11.667,24 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok”  zwiększono o kwotę 53.973 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf