Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016

Uchwała Nr XLVI/ 351 /2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 czerwca 2014 roku

 

w sprawie uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt3, art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 21 ust.1 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

na lata 20132016

 

przedsiębiorstwa

AQUABELLIS sp. z o.o.

ul. Lipowa 55

64-610 Rogoźno

 

Rogoźno, maj 2014 r.

 

 

  1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 W latach objętych niniejszym planem przedsiębiorstwo Aquabellis sp. z o.o. będzie prowadziło na terenie miasta i gminy Rogoźno ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także przyjmowanie ścieków dowożonych do punktów zlewnych posiadanych oczyszczalni ścieków.

  

  1. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

l.p.

Nazwa zadania

Planowany harmonogram

2013

2014

2015

2016

1

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Seminarialna

 

X

 

X

2

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Różana

 

X

 

 

3

Sieć wodociągowa SUW Rogoźno - Cieśle - projekt i wykonanie

 

X

X

X

4

Sieć wodociągowa Ruda-Rogoźno

X

 

 

 

5

Sieć wodociągowa Stare

X

 

 

 

6

Sieć wodociągowa od SUW Rogoźno do ul. Fabrycznej w Rogoźnie - projekt

 

 

 

X

7

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jaraczu

X

X

X

X

8

Modernizacja SUW Rogoźno - projekt

 

 

X

 

9

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie, ul. Kościuszki i Paderewskiego, oraz w Cieślach

 

X

X

X

10

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, ul. Olchowa (od ul. Leśnej) - projekt + wykonanie

X

 

X

 

11

Budowa sieci wodociągowej w Jaraczu, działki: 53/9, 53/8, 53/7, 53/17, 478/13, 478/9, 478/2- projekt + wykonanie

X

X

 

 

12

Sieć wodociągowa do działki 444/3 w Józefinowie nr 6 – projekt i wykonanie

 

X

X

 

13

Sieć wodociągowa do działek 1277/7, 1277/6, 1276/9, 1276/8 przy ul. Sobolewskiego w Rogoźnie - projekt i wykonanie

 

X

X

 

14

Sieć wodociągowa do działek w Budziszewku dz. Nr 228/7, 228/6 i 228/5 - projekt i wykonanie

 

X

X

 

15

Sieć wodociągowa do działek nr 209/3, 209/4, 209/5, 210/1, 210/2, 210/5, 210/6, 210/7, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 231 w Międzylesiu - projekt

 

 

X

 

  1. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

W celu racjonalizacji zużycia wody oraz wprowadzania ścieków planowana jest stopniowa wymiana wodomierzy dotychczas stosowanych na wodomierze o większej dokładności pomiarowej i możliwością zdalnego odczytu.

 

  1. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

l.p.

Nazwa zadania

Wartość [zł]

Planowane nakłady w zł

2013

2014

2015

2016

1

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Seminarialna

42 000

 

2 000

 

40 000

2

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Różana

169 000

 

169 000

 

 

3

Sieć wodociągowa SUW Rogoźno - Cieśle - projekt i wykonanie

420 000

 

20 000

100 000

300 000

4

Sieć wodociągowa Ruda-Rogoźno

97 347

97 347

 

 

 

5

Sieć wodociągowa Stare

6 498

6 498

 

 

 

6

Sieć wodociągowa od SUW Rogoźno do ul. Fabrycznej w Rogoźnie - projekt

20 000

 

 

 

20 000

7

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jaraczu

490 478

127 944

127 944

127 944

106 646

8

Modernizacja SUW Rogoźno - projekt

60 000

 

 

60 000

 

9

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rogoźnie, ul. Kościuszki i Paderewskiego, oraz w Cieślach

410 810

 

182 810

114 000

114 000

10

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie, ul. Olchowa (od ul. Leśnej) - projekt + wykonanie

32 000

9 514

 

22 486

 

11

Budowa sieci wodociągowej w Jaraczu, działki: 53/9, 53/8, 53/7, 53/17, 478/13, 478/9, 478/2- projekt + wykonanie

64 781

4 781

60 000

 

 

12

Sieć wodociągowa do działki 444/3 w Józefinowie nr 6 – projekt i wykonanie

34 000

 

3 500

30 500

 

13

Sieć wodociągowa do działek 1277/7, 1277/6, 1276/9, 1276/8 przy ul. Sobolewskiego w Rogoźnie - projekt i wykonanie

24 000

 

3 000

21 000

 

14

Sieć wodociągowa do działek w Budziszewku dz. Nr 228/7, 228/6 i 228/5 - projekt i wykonanie

40 000

 

4 000

36 000

 

15

Sieć wodociągowa do działek nr 209/3, 209/4, 209/5, 210/1, 210/2, 210/5, 210/6, 210/7, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 231 w Międzylesiu - projekt

5 000

 

 

5 000

 

 

RAZEM

1 915 914

246 084

572 254

516 930

580 646

 

 

  1. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków własnych Spółki Aquabellis oraz z kredytu w wysokości od 90 000,- zł do 290 000,- zł.

Wysokość kredytu zależeć będzie od stopnia realizacji zakładanej marży przewidzianej w taryfach obowiązujących aktualnie.

 

 

drukuj pobierz pdf