Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Zwiadamienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogoźno, dnia 03.07.2014 r.

GPiM.6721.1.7.2012.BR

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. , poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 lipca 20214 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie    ul. Nowa 2,   I piętro  pokój nr 19   w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r.   o godz. 1330  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,  ul. Nowa 2 – sala nr  20 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami)  w związku z równocześnie prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski,

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Rogoźna  w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

drukuj pobierz pdf