Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaziopolu w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr 28/4 i 28/6

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaziopolu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny KAZIOPOLE) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 28/4 o pow.1.486m2 i 28/6 o pow.1.266m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00023574/4.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone do sprzedaży działki położone są na obszarze o użytkowaniu terenu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.  Zbywane działki 28/4 i 28/6 objęte są decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.69.2011 z dn. 22.08.2011 r. – budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa drogi wewnętrznej na terenie części działki o nr ewid. 28/2 położonej w miejscowości Kaziopole, gmina Rogoźno.

 

W sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym  w dniu 27 maja 2014 r.

 

Cena wywoławcza wynosi:

działka nr 28/4  - 18.000,00zł

działka nr 28/6 – 15.000,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 2.252,38brutto ponosi nabywca  działki – koszt na każdą nabytą działkę w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki tj. działka nr 28/4 – 1.800,00zł, działka nr 28/6 – 1.500,00zł  na konto Urzędu Miejskiego  w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 28 sierpnia 2014 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.  Dz. U. z 2014 r., poz.518.) upłynął z dniem 01 kwietnia 2014 r.

Opis terenu – działki niezabudowane, nieuzbrojone i niezagospodarowane, stanowią teren nieużytkowany miejscami podmokły. Teren porośnięty samosiewami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bardzo atrakcyjną lokalizację, teren Puszczy Noteckiej, w pobliżu rzeki Flinty ok. 130m. Dojazd do nieruchomości droga leśną, odległość od drogi powiatowej Wełna – Ryczywół ok. 800m.

Przedmiotowe działki położone są w granicach obszaru Natura 2000 „Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków” oraz obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: działki nr: 28/4 i 28/6 – PsVI, pastwiska trwałe.  

Przy zbywaniu działek 28/4 i 28/6 zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca działki /-ek.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

 

drukuj pobierz pdf