Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/268/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XL/268 /2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku nr 70 poz.473 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/216/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w części pierwszej – Preliminarz na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 45.630 zł i ustala się na kwotę 270.630 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

 

Dodaje się:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i ustala się na kwotę 13.000 zł w tym:

- ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników 3.000,-

- szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży 3.000,-

- organizacja imprez „Dzień Dziecka” 1.000,-

- nieobozowa akcja letnia dla harcerzy 3.000.-

- wakacyjne warsztaty twórczości 3.000,-

 

Dokonuje się zmiany w:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 13.000 zł w tym:

- ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników 3.000,-

- szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży 3.000,-

- organizacja imprez „Dzień Dziecka ” 1.000,-

- nieobozowa akcja letnia dla harcerzy 3.000,-

- wakacyjne warsztaty twórczości 3.000,-

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 1.000 zł

i ustala się na kwotę 3.360 zł

 

§ 4220 Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 4.000 zł i ustala się na

kwotę 12.500 zł w tym :

punkt 1 zwiększa się o 3.000,-

Dodaje się :

punkt 3 - grupy wsparcia 1.000,-

 

§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 37.630 zł i ustala się na kwotę 82.630 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2000 zł i ustala się kwotę 18.433 zł w tym:

punkt 7 zwiększa się o kwotę 2.000,-

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł i ustala się na kwotę 2.500 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały XL/268 /2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2009 roku

 

Wydatki zwiększono o kwotę 45.630 zł tj. niewykorzystane środki z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z nie wykonaniem wydatków za rok 2008.

 

Dochody wykonane w 2008 roku 250.015,60 zł

Wydatki wykonane na przeciwdziałania alkoholizmowi

i narkomanii w 2008 roku -216.348,07zł(208.862,72+7.485,35)

wprowadzone rozliczenie z 2007 roku. + 11.962,00zł

 

Różnica 45.629,53 zł

 

z tego na: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.630 zł

Zwiększono wydatki na kwotę 45.630 zł i dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 13.000 zł.

 

W § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dokonano przesunięć na kwotę 13.000 zł w związku z roztrzygnięciem konkursu ofert na zadania zlecone do wykonania .

 

W § 2830 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000 zł.

 

W § 4110 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł w związku z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zatrudnionych na umowę zlecenie emerytów.

 

W § 4220 zakup środków żywności wprowadzono kwotę 4.000,- z przeznaczeniem na:

akcję letnią 3.000,- :

Szkoła Podstawowa nr 2 – 500,-

Szkoła Podstawowa nr 3 – 500,-

Szkoła Podstawowa Pruśce – 500,-

Szkoła Podstawowa Budziszewko – 500,-

Zespół Szkół Parkowo – 500,-

Zespół Szkół Gościejewo – 500,-

i grupy wsparcia 1.000,-

 

W § 4270 zakup usług remontowych zwiększono wydatki na kwotę 37.630 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Fabrycznej 5.

W § 4300 zakup usług pozostałych wprowadzoną kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

 

W § 4410 podróże służbowe krajowe wydatki zwiększono o 1.000 zł

 

 

Po zmianach plan wydatków będzie wynosił :

 

 

Załącznik: 

Plan wydatków po zmianach do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/268/2009

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf