Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 40/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 26 maja 2014 roku o godz. 16:15 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 40/2014

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 maja 2014 r. o godz. 16.15 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Nieobecni: radny R. Kinach, radny A. Jóźwiak.

Radny A. Nadolny obecny od godz. 17:30.

Radny P. Wojciechowski obecny od godz. 18:30

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków – Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.                    Otwarcie obrad.

2.                    Stwierdzenie quorum.

3.                    Przyjęcie porządku obrad.

4.                    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.

5.                    Przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Kościuszki i 

            Czarnkowskiej w Rogoźnie.

6.                    Sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w nadleśnictwach: Durowo, 

            Łopuchówko i Oborniki:

a) podstawy prawne funkcjonowania Lasów Państwowych,

b) organizacja i zarys historyczny Lasów Państwowych,

c) prowadzenie gospodarki leśnej w wymiarze użytkowania wielofunkcyjnego i zrównoważonego Lasów Państwowych,

d) wdrożenie projektów środowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w Lasach Państwowych,

e) formy ochrony przyrody w Lasach Państwowych,

f) edukacja społeczeństwa jako jeden z głównych priorytetów Lasów Państwowych,

g) turystyka i wypoczynek w Lasach Państwowych,

h) gospodarowanie w lasach prywatnych.

7.                    Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok – Absolutorium dla Burmistrza

            Rogoźna:

a)analiza sprawozdania za 2013 rok z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

b)rozpatrzenie opinii Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie , w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok.

8.                    Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w

            Rogoźnie.

9.                    Wolne głosy i wnioski.

10.                 Zamknięcie obrad.

 

Radny H. Janus poprosił aby przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia przełożyć na następne posiedzenie Komisji.

Wniosek został przyjęty 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 4 członków Komisji.

 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 - przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Kościuszki i Czarnkowskiej w Rogoźnie.

 

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel firmy INVESTPOL 700 Sp. z o.o. Pan Paweł Niewiarowski Kierownik Regionu Działu Ekspansji, który poinformował, że celem Jego uczestnictwa w posiedzeniu Komisji jest przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Kościuszki i Czarnkowskiej. Dodał, że opinia w powyższej sprawie wydana przez Komisje Rady Miejskiej, które podtrzymują stanowisko wypracowane przez Gminną Komisję Urbanistyczną, całkowicie zmieniła wcześniejszą koncepcję firmy i utrudnia usytuowanie obiektu (budynek sklepu Polomarket) oraz zmieniła warunki komunikacyjne jak również bezpieczeństwa i walory spójnej zabudowy z otoczeniem.

Następnie przedstawił prezentację zagospodarowania terenu tak, aby był on wizytówką na wjeździe do miasta.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył również przedstawiciel Gminnej Komisji Urbanistycznej, który zabierał głos i odpowiadał na interesujące członków Komisji pytania.

Po wysłuchaniu wyjaśnień i propozycji obu stron członkowie Komisji zgłosili wniosek formalny, aby Gminna Komisja Urbanistyczna ponownie rozpatrzyła wniosek i wyraziła opinię do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Czarnkowskiej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – sytuacja i stan leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno w Nadleśnictwach: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

Informację o sytuacji i stanie Nadleśnictwa Łopuchówko przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Z. Szeląg. Poinformował, że Nadleśnictwo Łopuchówko położone jest w Województwie Wielkopolskim. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 24 094 ha, w tym leśna 19 206 ha.

Obr. Kąty

- 5838,5884 ha,

Obr. Łopuchówko

- 5212,0322 ha,

Obr. Biedrusko

- 9892,7406 ha,

Obr. Dziewicza Góra

- 3151,3866- ha.

Administracyjnie leży na terenie czterech powiatów (poznańskiego, obornickiego, gnieźnieńskiego i wągrowieckiego). Pozostałą informację stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Informację o sytuacji i stanie leśnictwa na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Włodzimierz Kowal - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Poinformował, że Nadleśnictwo Oborniki położone jest w północno-zachodniej części terenu województwa wielkopolskiego w następujących powiatach : obornickim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim i poznańskim. Wchodzi w skład największego zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Wielkopolskiej ‑ Puszczy Nadnoteckiej obejmuje jej wschodnią część określaną jako "Puszcza Obornicka".

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje 60 728 ha.

Grunty Nadleśnictwa zajmują powierzchnię 20 892,79 ha, podzielone są na trzy obręby leśne: Kiszewo, Oborniki i Obrzycko oraz na trzynaście leśnictw. Położone są w województwie wielkopolskim na terenie następujących powiatów i gmin: powiat obornicki, szamotulski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, poznański; gminy Budzyń, Oborniki, Obrzycko, Połajewo, Rogoźno, Rokietnica, Ryczywół, Suchy Las, Szamotuły.

Ponadto przedstawiciele poszczególnych Nadleśnictw szczegółowo omówili:

- podstawy prawne funkcjonowania Lasów Państwowych,

- organizację i zakres historyczny Lasów Państwowych,

- system wdrażania projektów środowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,

- formy ochrony przyrody,

- edukację społeczeństwa a także formy turystyki i wypoczynek w lasach.

Przybyli na posiedzenie Komisji radni mieli możliwość zadawania interesujących ich pytań z zakresu funkcjonowania Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 7 - wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok – Absolutorium dla Burmistrza Rogoźna:

Do członków Komisji dołączył radny P. Wojciechowski.

Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2013 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że budżet gminy na 2013 r. został uchwalony          19 grudnia 2013 r., który zmieniano trzynaście razy.

Uchwalony na 2013 r. budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:

 1.Dochody zrealizowano w wysokości 50.415.914,88 zł (tj. 98,47%):

- dochody bieżące wykonano w 98,62%,

- dochody majątkowe wykonano w 95,87%.

Subwencja ogólna wykonana została w 100 % - 17.127.631 zł co w strukturze stanowi 33,97%,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 94,37 % - 7.949.538,97 zł co w strukturze stanowi 15,77%,

Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 97,33 % - 11.014.973,01 zł co w strukturze stanowi 21,85%,

Podatki i opłaty wykonano w 102,5% - 10.748.610,84 zł co w strukturze stanowi 21,32%,

Pozostałe dochody wykonano w 92,97% - 3.575.11,06 zł co w strukturze stanowi 7,09 %.

Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Różne rozliczenia dział 758 – 18.693.208,89 zł co stanowi 99,09%,

2. Dochody od osób fizycznych i prawnych dział 756 – 18.065.354,07 co stanowi 98,83%,

3. Pomoc społeczna dział 853+853 – 6.998.066,87 co stanowi 96,30%,

4. Gospodarka Komunalna dział 900 – 2.907.394,70 co stanowi 99,25%,

5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawca dział 801+854 – 1.618.941,56 co stanowi 98,44%.

Należności wymagalne w porównaniu do roku 2009 przedstawiały się następująco:

 

OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI

31-12-2009

31-12-2013

Podatki i opłaty

906239,19

2337244,91

Urzędy Skarbowe

52047,85

62644,37

Dzierżawa składników

1901,69

13685,66

Wpływy z usług

1563,2

2032,8

Wpływy z różnych opłat

29504,81

28778,81

Zaliczki alimentacyjne

838443,08

1726652,32

Należności ZAMK-u

1233930,26

2233541,36

 

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości w roku 2009 wynosiły 577.654,02 zł w roku 2013 wzrosły do kwoty 1.772.751,62 zł.

- Należności z tytułu podatku rolnego w roku 2009 wynosiły 143.634,92 zł w roku 2013 wzrosły do kwoty 166.393,99 zł (15,85%).

- Należności z tytułu podatku leśnego zanotowano na takim samym poziomie.

- Należności z tytuły podatku od środków transportowych w roku 2009 wynosiły 134.179 zł w roku 2013 wyniosły 198.411,49 zł (47,88%).

- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w roku 2009 zanotowano w kwocie 13.922 zł w roku 2013 wyniosły 16.554,24 zł (18,91%).

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach 2009-2013 zanotowano na takim samym poziomie.

-Należności z tytułu opłaty planistycznej w roku 2009 zanotowano w kwocie 6.957,73 zł w roku 2013 należności te wyniosły 154.844 zł (215,5%).

2. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 56.363.522,75 zł (96,36%) i tak:

- wydatki bieżące – 95,90%,

- wydatki majątkowe – 98,11 %.

Wykonanie wydatków bieżących w grupach przedstawiało się następująco:

1. Wydatki jednostek budżetowych  - 30.015.813,92 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 53,25 % w tym:

-  wynagrodzenia 18.718.148,32 zł (33,21%),

- zadania statutowe 11.297.665,60 zł (20,04%).

2.  Dotacje na zadania bieżące – 5.050.097,34 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi  (8,96%).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.766.130,42 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 15,55%.

4. Obsługa długu – 417.830,36 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 0,74%.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 212.031,19 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 0,38%.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiało się następująco:

1. Dotacje przekazane z budżetu na zadnia majątkowe wykonano w 99,89%,

2. Wydatki na projekty finansowane z udziałem  środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań gminy wykonano w 98,13%,

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne zanotowano na poziomie 97,85%.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiła się następująco:

1. Oświata – 22.941.436,41 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 41%,

2. Gospodarka Komunalna – 11.705.343,82 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 21%,

3. Pomoc społeczna – 9.243.788,82 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 16%,

4. Administracja – 3.729.017.59 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 7%,

5. Transport (drogi) – 2.619.888,05 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 5%,

6. Gospodarka mieszkaniowa – 1.732.170,22 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 3%,

7. Kultura – 1.619.830,95 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 3%,

8. Pozostałe działy w strukturze wykonanych wydatków stanowią 4%.

Realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2013 roku to:

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno. Koszt inwestycji to 9.615.472,76 zł ( środki własne to 5.754.733,17 zł, środki UE to 3.860.739,59 zł),

- budowa parkingu przy „ORLIKU” oraz chodnika za boiskiem sportowym „ORLIK” na odcinku od ul. Seminarialnej do połączenia z chodnikiem na ul. Kościuszki. Koszt inwestycji to 183.633,90 zł

- przebudowa chodnika w m. Grudna przez budynkiem świetlicy. Koszt inwestycji to 17.901,93 zł,

- przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P na odcinku 200 m.b. Koszt inwestycji to 45.914,35 zł,

- przebudowa drogi wraz  z chodnikiem w m. Wełna. Koszt inwestycji to 182.813,60 zł,

- przebudowa odcinka ul. Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Seminarialną. Koszt inwestycji to 728.956,25 zł,

- budowa drogi w m. Dziewcza Struga – etap I. Koszt inwestycji to 319.487,50 zł,

- przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki. Koszt inwestycji to 48.048,96 zł,

- przebudowa chodnika na ul. Lipowej. Koszt inwestycji to 50.911,20 zł,

-zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy. Koszt inwestycji to:

 • Nienawiszcz – 22.176,90 zł,
 • Józefinowo – 22.312,20 zł,
 • Gościejewo – 21.180,60 zł,
 • Karolewo – 26.611,79 zł.

- budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3. Koszt inwestycji to 79.966,29 zł,

- budowa oświetlenia na ul. Kościuszki, ul. Wójtostwo, na Placu Powstańców Wlkp. i w m. Dziewcza Struga. Koszt inwestycji to 73.255,30 zł.

Ogólna kwota zestawienia kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 13.504.551,22 zł, na którą składają się zobowiązania wobec:

 1. Banku Spółdzielczego   103.000,00 zł,
 2. ING Banku Śląskiego 4.392.000,00 zł,
 3. Banku Pocztowego             4.197.949,98 zł,

oraz wobec WFOŚ i GW     4.811.601,24 zł

Wynik finansowy realizacji budżetu przedstawiał się następująco:

- Deficyt budżetu 5.947.607,87 zł,

- Przychody 8.294.169,17 zł,

- Rozchody 931.400 zł,

- Finansowanie 7.362.769,17 zł.

Informacja przedstawiona przez Skarbnika Gminy M. Kachlicką odnosząca się do stanu mienia komunalnego przedstawiała się następująco:

- łączna wartość składników majątkowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 122.290.090,89 zł co oznacza, że zanotowano wzrost tych składników o 23,74% w porównaniu do roku 2012.

- ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 131.163.665,89 zł. Zanotowano wzrost w 21,69% w porównaniu do roku 2012.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

-AKTYWA:

 • Stan na początek roku to kwota 4 221 889,71,
 • Stan na koniec roku to kwota 2 789 479,85

-PASYWA

 • Stan na początek roku 4 221 889,71,
 • Stan na koniec roku to kwota 2 789 479,85

W aktywach zanotowano spadek o 33,93% natomiast w pasywach zobowiązania wzrosły o 45,28%, w aktywach netto budżetu zanotowano spadek o 94,74%.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zamknął się sumą 107.205.713,64 zł i tak:

- aktywa trwałe wzrosły o 6,62%,

- aktywa obrotowe wzrosły o 8,11%,

- pasywa wzrosły o 9,33%,

- pasywa (zobowiązania) zmalały o 23,38%.

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

 • Zysk na koniec roku 2012 wynosił 14 415 940,23,
 • Zysk na koniec roku bieżącego wyniósł 7 752 856,86

Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego przedstawił się następująco:

- stan na koniec roku poprzedniego to kwota 91 595 002,79,

- stan na koniec roku bieżącego to kwota 100 140 002,70.

Podsumowując przygotowany materiał Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że opinia Komisji Rewizyjnej jak i  Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wykonaniu budżetu za 2013 rok jest pozytywna.

Radny M. Połczyński zapytał, czy sprawa skrzynki energetycznej na boisku w Siernikach jest już na ukończeniu?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wie, czy jest to pytanie do wykonania budżetu. Dodał, że radny zna szczegóły a sprawą zajmuje się Pani Kierownik Domagalska.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 7 - zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

 

a)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Studzieniec) – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

b) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Pruśce) - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym - 

projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

e) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – projekt uchwały

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

f) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

 

 

 

 

 

- Parafia pw. Św Wita w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka,

- Parafia w Parkowie - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za” przy 5 członkach Komisji.

 

g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

h)zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik   Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały wraz z przygotowanymi autopoprawkami przedstawiała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Odnosząc się do wydatków radny M. Połczyński poinformował, że na chodnik w Siernikach była zabezpieczona kwota 55 000 zł, dołożono 20 000 zł a kosztorys opiewa na kwotę 96 000 zł. Zapytał, czy Pani Skarbnik wzięła pod uwagę całość kosztów, czy tylko część.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie jakie uzgodnienia są z wydziałem inwestycji, ale taką kwota została podana.

Radny A. Nadolny zapytał, czy wpłynął wniosek na dofinansowanie wozu nieoznakowanego, jeśli tak to na jaką kwotę?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że wniosek o zakup radiowozu wraz z niezbędnym sprzętem wpłynął 22.04.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy kwota 50 000 zł na remont sali gimnastycznej w Parkowie to wkład własny Gminy?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jest to tylko część wkładu Gminy, w kwocie tej nie ma środków z dotacji, które zostaną dodane po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku. Cały remont ma wynieść 160 000 zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał, jaka pompa zostanie zakupiona na targowisko?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pompa ta będzie zamontowana w studzienkach, które odprowadzają wodę.

Radny H. Janus zapytał ile jest zawartych umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych  i z jakimi pracownikami.

Dodał, że jest to bardzo ważne do przyjęcia tej uchwały. Nadmienił, że od umów tych odprowadzany jest podatek dlatego lepiej byłoby w razie potrzeby wydawanie polecenia wyjazdu służbowego.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że dla pracownika, który często wyjeżdża w teren wystawiany jest miesięczny limit na 300 km, natomiast dla pracownika, który wyjeżdża jednorazowo wystawiona jest delegacja.

Radny H. Janus poprosił o przygotowanie pisemnej odpowiedzi na to pytanie. Następnie zadał kolejne pytania:

- czy spowodowane są zmiany §13 Uchwały budżetowej na 2014 rok, dotyczącego określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

- czy spowodowane są zmiany §14 Uchwały budżetowej na 2014 rok dotyczącego upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego,

-  wyjaśnić zapis §14 pkt 2  o treści  ”dokonanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10 000 zł”.

- którzy kierownicy jednostek organizacyjnych skorzystali z uprawnień w okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku z zapisu § 14 pkt 3 uchwały.

Radny poprosił aby odpowiedzi przygotowane zostały do najbliżej sesji Rady Miejskiej.

Wnioski (pytania) radnego H. Janusa zostały podjęte 4 głosami „za” przy 1 glosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - przedstawiała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

k) przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 8 - wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.50

Protokół sporządziły: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf