Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 16:15 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 41 /2014

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 16:15 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecni radni: Henryk Janus, Roman Kinach, Adam Nadolny.

Z. Hinz obecny do godz. 17:30, M. Połczyński obecny do godz. 18:45. W momencie opuszczenia sali obrad przez radnego M. Połczyńskiego, Komisja nie mogła podejmować prawomocnych wniosków.

 

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o działalności finansowej spółek gminnych „Aquabellis” i „ Megawat”  

    w Rogoźnie;

a) stan majątkowy i finansowy spółek gminnych roku obrachunkowego 2013:

            - aktywa i pasywa bilansu,

            - przychody i koszty działalności operacyjnej i operacji finansowych,

            - wyniki finansowe,

            - wskaźniki ekonomiczne działalności gospodarczo - finansowej,

            b) źródła finansowania spółek gminnych,

            c) zadania inwestycyjne i modernizacyjne prowadzone oraz planowane w

            wieloletnich planach inwestycyjnych spółek gminnych,                        

            d) zagrożenia dla wyników finansowych spółek gminnych,

            e) polityka windykacyjna spółek gminnych,

            f) finansowa sytuacja kadrowa spółek gminnych.

5.  Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy     

     Rogoźno.

6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej      

    w Rogoźnie.

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o przyśpieszenie omówienia pkt. związanych z przyszłą sesją Rady Miejskiej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zaproponował, aby pkt. funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno został omówiony przed pkt. informacja o działalności finansowej spółek gminnych „Aquabellis” i „ Megawat” w Rogoźnie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy zostanie przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia Komisji?

Pracownik BR odpowiedział, że protokół zostanie przygotowany na następne posiedzenie Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Z. Hinz, który przedstawił proponowany porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Następnie głosu udzielono również Kierownikowi WGNRiOŚ R. Piątkowskiemu, który przedstawił treść skargi na działalność Burmistrza, która rozpatrywana będzie podczas obrad sesji.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski, poinformował, że jest to skarga  złożona przez Pełnomocnika właściciela gruntów położonych w m. Jaracz, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dodał, że głównym wątkiem skargi jest zmiana decyzji podziałowej  dla tego obszaru, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierownik nadmienił, że została wydana decyzja odmowna w stosunku do wniosku skarżącego dotyczącego tej zmiany decyzji. Skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które   utrzymało w mocy wydaną decyzję, następnie skarżący wniósł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok w tej sprawie - Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kierownik poinformował, że z tego co mu wiadomo, to skarżący wniósł też skargę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, choć do chwili obecnej nie posiada informacji, jakie są postępy w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że został przygotowany projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej dogłębne zbadanie tej sprawy.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

 

Następnie przystąpiono do omówienia kolejnej skargi -  mieszkanki Rogoźna na zachowanie Burmistrza Rogoźna.

Treść skargi przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz, wyjaśnień w powyższej sprawie udzielała również Pani Sekretarz I. Sip-Michalska.

Radny M. Połczyński poprosił o złożenie wyjaśnień przez Pana Burmistrza.

Burmistrz B. Janus poinformował, że skarga wpłynęła, została napisana przez radną Tomaszewską dodał, że rozmowa o której mowa w skardze odbyła się w obecności skarżącej oraz jej brata i Kierownika GOPS.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o przygotowanie wykładni prawnej w powyższej sprawie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zwróci się do radcy prawnego o przygotowanie stosowanej opinii.

 

Przystąpiono do omówienia skargi mieszkańca Gminy Rogoźno na bezczynność Rady Miejskiej, która została skierowana do Wojewody Wielkopolskiego.

Treść złożonej skargi odczytał Przewodniczący Rady Z. Hinz.

Następnie odczytał treść przygotowanej odpowiedzi w powyższej sprawie.

 

„Rogoźno, dnia ….......................... 2014r.

 

Nr. BR…………………..

 

 

Wojewoda Wielkopolski

 

Skarżący: …………………….

 

  Strona przeciwna: Rada Miejska Rogoźna

Odpowiedź na skargę

Rada Miejska w Rogoźnie wnosi o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi ………… w przedmiocie skargi na bezczynność organu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 czerwca 2014r. Nr KN-I.1410.77.2014.13 Wojewoda Wielkopolski poinformowała Radę Miejską w Rogoźnie o wszczęciu postępowania w sprawie ze skargi ………. w przedmiocie bezczynności Rady Miejskiej w Rogoźnie wobec wniesionego do Rady przez skarżącego pisma z dnia 22 lutego 2014r. zawierającego w swej treści trzy wnioski obywatelskie, z których dwa nie zostały zdaniem skarżącego rozpoznane.

Faktem bezspornym jest, że na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło w dniu

25 lutego 2014r. pismo Pana ……… zawierające w swej treści trzy wnioski obywatelskie.

               Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy

 

Rozpatrując przedmiotowe wnioski Przewodniczący Rad Miejskiej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2013r. Poz. 594 ze zm.) pismem z dnia 25.03.2014r. poinformował wnioskodawcę o skierowaniu jego pisma na adres wszystkich radnych oraz Burmistrza załączając jednocześnie odpowiedź Burmistrza na wniosek dotyczący budowy wiatraków.

               Dowód: kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r.

                                  kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

 

W piśmie z dnia 17.04.2014r. Wnioskodawca poinformował, że oczekuje wyjaśnień oraz realizacji i odpowiedzi na wnioski od Rady Miejskiej a nie od p. Burmistrza.

                Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

 

W odpowiedzi na to pismo Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 15 maja 2014r. poinformował zainteresowanego, że na Sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrzony projekt uchwały popierającej wniosek Stowarzyszenia  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej

Mimo tej intencji Pan ……. Nie uczestniczył w obradach plenarnych Rady Miejskiej.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi, o czym poinformowano wnioskodawcę pismem z dnia 5 czerwca 2014r.

                Dowód: kserokopia uchwały RM

                                  kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5 czerwca 2014r.

 

W zakresie wniosku dotyczącego kwestii związanych z gender, Rada Miejska w Rogoźnie nie zajęła stanowiska.

W związku z powyższym wnosi się o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi  ……….

Załączniki:

5.     kserokopia pisma z dnia 25.02.2014r.

6.     kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r. odpis pisma,

7.                   kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

8.                   kserokopia pisma Wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

9.                   kserokopia uchwały RM

10.                kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5.06.2014r.”

 

Uwag nie zgłoszono.

Członkowie Komisji poprosili o udostępnienie kserokopii pism kierowanych do skarżącego.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował również, że w porządku obrad sesji w pkt. dotyczącym podejmowania uchwał znajdą się również projekty uchwał dotyczące odwołania oraz powołania nowego Przewodniczącego Rady oraz nowych Wiceprzewodniczących.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

Informację przedstawiła Inspektor WGNRiOŚ Pani Beata Ryga.

Informację stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jaka jest opinia p. Burmistrza odnosząca się do nowego odbiorcy odpadów.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że opinia ta jest pozytywna, odbiór odpadów jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wszystkie złożone deklaracje od osób prawnych, to osoby podległe pod SM?

B. Ryga odpowiedziała, że osoby prawne to zarówno wspólnoty, spółdzielnie jak i również firmy lub instytucje posiadające nieruchomość, którą wynajmują.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał ile wspólnot znajduje się na terenie Gminy Rogoźno?

B. Ryga odpowiedziała, że jest ich ok. 90.

W dalszej części dyskusji nad wyżej wymienionym tematem poruszano zagadnienia dotyczące właściwej segregacji śmieci przez mieszkańców oraz ich właściwego składowania.

Radny Z. Hinz zgłosił wniosek formalny, by na następne posiedzenie Komisji zaprosić Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej celem omówienia spraw związanych z właściwą segregacją śmieci i uporządkowaniem miejsc, na których mają być one składowane.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Po zakończonym omawianiu ww. tematu ogłoszono 5 min. przerwy.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 – informacja o działalności finansowej spółek gminnych:

a) „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie,

Informację o działalności finansowej „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie w 2013 roku przedstawił Prezes Zarządu W. Dulko – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny M. połczyński zapytał, dlaczego wieloletni plan inwestycyjny ulega ciągłym zmianom?

Prezes W. Dulko odpowiedział, że jest to spowodowane nieprzewidzianymi wydatkami.

Radny P. Wojciechowski zapytał, dlaczego kanalizacja sanitarna nie przebiega w lewą stronę od ul. Olchowej?

Prezes W. Dulko odpowiedział, że nic mu nie wiadomo o tym, żeby mieszkańcy Ci chcieli ją mieć.

Radny A Jóźwiak zapytał, czy Prezes posiada informację, czy występują jakieś inne sieci wodociągowe niż te, o których już wiadomo, gdzie mogą wystąpić roszczenia związane ze służebnością przesyłu.

Prezes odpowiedział, że nie posiada konkretnych informacji.

W dalszej części dyskusji głos zabierał radny P. Wojciechowski oraz Przewodniczący Komisji A. Olenderski, który podsumowując przygotowany materiał powiedział, że oceniając spółkę „Aquabellis” można stwierdzić, że finanse są prowadzone właściwie

 

b) „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie,

Informację o działalności finansowej „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie w 2013 roku przedstawił Prezes Zarządu P. Gruszczyński – pisemna informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Odnosząc się do przygotowanej informacji radny P. Wojciechowski zapytał, czy sprawa sądowa jest jeszcze w toku?

Prezes P. Gruszczyński odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, że chodzi o szkodę spowodowaną wyładowania atmosferycznymi w 2012 roku. Poinformował, że zdaniem ubezpieczyciela było to przepięcie w sieci elektrycznej  spowodowane naładowaniem atmosferycznym . Poinformował, że z polisie ubezpieczeniowej zawarta była klauzula, ubezpieczająca spółkę od takiego zdarzenia tylko na kwotę 10.000zł i kwota taka została wypłacona. Prezes Zarządu poinformował, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ w każdym podstawowym ubezpieczeniu jest przewidziane ubezpieczenie od „pioruna” .

Spółka zleciła przygotowanie opinii na ten temat, Doktorowi z Instytutu Elektrotechniki z Politechniki Poznańskiej. Dodał, że wynajęty został adwokat, który prowadzi sprawę w sądzie, i jeśli ją wygra to otrzyma 10% wartości odzyskanych pieniędzy.

Poinformował, że umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową PZU została rozwiązana a w roku sprawozdawczym Spółka dochodziła od PZU S.A. na drodze odwołania od decyzji przejęcia pełniej odpowiedzialności za szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi w 2012 roku. Dodał, że wniesione zostało powództwo sądowe. Nadmienił, że Spółkę reprezentuje w tej sprawie kancelaria Radcy Prawnego Szymona Muszyńskiego z Poznania,. Roszczenie Spółki to kwota 324.130 zł , a koszty sądowe poniesione w 2013 roku to 16.224 zł.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 - omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

a)        uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 – projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Spółki Aquabellis W. Dulko.

Uwag nie zgłoszono.

b)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

c)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7 - wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 - zakończenie

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:40

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 31 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf