Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 42/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 42/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli.

2.       Stan mienia komunalnego.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz – B. Janus, Z-ca K. Ostrowski, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli.
  3. Stan mienia komunalnego.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji zaproponował aby w pierwszej kolejności omówić pkt. 3 następnie przystąpić do pkt. 2.

Propozycja został przyjęta.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3 – stan mienia komunalnego.

Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja ta została dostarczona członkom Komisji wraz z sprawozdaniem finansowym Gminy Rogoźno za 2013 r.

Informację w powyższym temacie zreferował Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski, pomocniczo głos zabierała również Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 2 – omówienie wyników przeprowadzonych kontroli.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zostały powołane dwa zespoły kontrolne:

I w składzie Przewodniczący A. Jóźwiak i radny M. Kutka – członek,

II w składzie Przewodniczący R. Dworzański i radna E. Wysocka – członek,

Zespół I dokonał kontroli dochodów z zakresu gospodarki odpadami oraz wydatków z zakresu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Zespół II dokonał kontroli: wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, kontroli realizacji wydatków -  dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – melioracje wodne, kontroli realizacji wydatków na wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na rzecz osób prawnych i fizycznych, kontroli wykonania dochodów od osób prawnych i fizycznych wraz ze strukturą zaległości z tytułu podatku rolnego.

Informację przygotowaną dla zespołu kontrolnego nr I stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, informację przygotowaną dla zespołu kontrolnego nr II stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członkowie poszczególnych zespołów kontrolnych mieli możliwość zadawania pytań w celu wyjaśnienia interesujących ich kwestii.

Protokół sporządzony przez zespół kontrolny nr I stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Protokół sporządzony przez zespół kontrolny nr II stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uwag nie wniesiono.

Przystąpiono do realizacji pkt. 4 - sprawy bieżące.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół został przyjęty bez uwag, jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji pkt. 6 – wolne głosy i wnioski.

Omówiono sprawy związane z posiedzeniem Komisji zaplanowanym na dzień 28 kwietnia br.

 

Zakończenie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 3 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf