Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

                                             Uchwała Nr XL/273/2009
                                             Rady Miejskiej w Rogoźnie
                                             z dnia 27 maja 2009 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 6 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku i Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 640.269 zł

                i ustala się je na kwotę 37.356.336 zł

2.   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37.356.336 zł

                z tego:

1) dochody bieżące w kwocie          36.750.336

2) dochody majątkowe w kwocie          606.000

         

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie 6.220.766 zł

2)       dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

       własnych zadań bieżących gmin w kwocie 787.523 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 2.032.169 zł

        i ustala się je na 45.413.924 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.413.924 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

        w tym:

       1)   Wydatki bieżące 36.260.715 zł

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.298.811 zł                                     

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu 3.151.583 zł

       

2)   Wydatki majątkowe 9.153.209 zł z tego:

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 957.220 zł

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

 

§ 2.         Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,  który otrzymuje brzmienie:

 

                „§ 3 Uchwala się deficyt  budżetowy w kwocie 8.057.588 zł

                który sfinansowany zostanie:

 

1.     Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.963.400 zł.

 

2.     Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie 1.391.900 zł.

 

        3.    Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.”

zgodnie z załącznikiem  nr 3 do uchwały.

 

§ 3.         Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku,

 który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości               5.000 zł

2. Celową w wysokości     -   1.058.962 zł

z tego:

 

1)       na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   40.000 zł

2)       na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.018.962 zł

      w tym na:

 

a)       odprawy emerytalne kwota  24.631 zł

b)      dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 34.731 zł

c)       fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,

d)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 938.263 zł.”

 

§ 4.         Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,

                zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który Otrzymuje brzmienie:

                § 6 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok w wysokości:

 

                PRZYCHODY                    -              1.416.028 zł

                WYDATKI                          -              1.420.714 zł”

                zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.         Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku i Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY                        -                    40.000 zł

                WYDATKI                         -              6.220.766 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 7.         Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku  i Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie      7.008.289 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                            4.108.803 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

 

§ 8. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 10 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 295.630 zł”

                zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 9.         Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 10.       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 11.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf