Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 46/2014 z XLVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 46/2014

z XLVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 16.00

  

            XLVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 25 czerwca 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny Rady A. Jóźwiak ( obecny od godz. 16:25).

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

a)       wystąpienie Kierownika GOPS,

b)       dyskusja.

 1. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

a)       wystąpienie Pełnomocnika ds. oświaty,

b)       dyskusja.

 1. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Rogoźna na działalność Burmistrza:

a)       podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na bezczynność Rady Miejskiej skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Burmistrza Rogoźna:

a)       Podjęcie uchwały w powyższej sprawie. 

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

b)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

c)        uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016,

d)        odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zbigniewa Chudzickiego,

e)        powołania nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

f)         odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Andrzeja Olenderskiego,

g)        powołania nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

h)        odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zdzisława Hinza,

i)          powołania nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Autopoprawki następujących treści wniósł Przewodniczący Z. Hinz:

I by z proponowanego porządku obrad wykreślić pkt. 7 „Rozpatrzenie skargi mieszkanki Rogoźna na działalność Burmistrza”, ponieważ została ona przez skarżącą wycofana.

II by w pkt. 7 Rada Miejska w Rogoźnie zajęła stanowisko w sprawie pisma Prokuratury Rejonowej w Obornikach, wraz z podjęciem stosowanej uchwały.

III by w pkt. 10d rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2014-2025. Pozostałe podpunkty pkt. 10 zmienią odpowiednio kolejność.

Innych zmian do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono.

Przystąpiono do głosowania zgłoszonych autopoprawek:

Autopoprawka nr I została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr II została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr III została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Po podjęciu w/w autopoprawek porządek obrad przedstawiła się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno:

c)       wystąpienie Kierownika GOPS,

d)       dyskusja.

 1. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

c)       wystąpienie Pełnomocnika ds. oświaty,

d)       dyskusja.

 1. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie pisma Prokuratury Rejonowej w Obornikach:

a)       Podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na bezczynność Rady Miejskiej skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego.
 2. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Burmistrza Rogoźna:

b)       Podjęcie uchwały w powyższej sprawie. 

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

b)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

c)       uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016,

d)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025,

e)       odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zbigniewa Chudzickiego,

f)        powołania nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

g)       odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Andrzeja Olenderskiego,

h)       powołania nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

i)         odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zdzisława Hinza,

j)        powołania nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie

 

III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty bez uwag jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty, radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Pytań nie było.

 

V. Ocena rozwiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno.

Powyższy temat zreferowała Kierownik GOPS Pani E. Kowalska.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008 – 2020 została uchwalona w dniu 26 listopada 2008 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Powyższy obowiązek nałożyła na nas ustawa  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miała stworzyć podstawę do aktywnego kształtowania rzeczywistości, wyjść naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców gminy, tworząc fundament ożywienia wszelkiej społeczności i gospodarczej aktywności. Celem Strategii jest strategiczne zaplanowanie i realizowanie polityki społecznej na poziomie lokalnym oraz wytyczenie kierunków działań w zakresie rozwoju potencjału instytucjonalnego i społecznego gminy.

Proponowane kierunki działań i formy pomocy w ramach Strategii mają doprowadzić do trwałych zmian w osobie/rodzinie, umożliwić przeciwdziałanie wyuczonej bezradności. Podstawą do rozwiązania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie prawidłowych relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna więc być w miarę wczesna i mieć charakter profilaktyczny. Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, zapewnienie jej odpowiednich warunków rozwoju. Niezbędne jest więc, aby w środowisku lokalnym rozwijały się różne formy pomocy świadczone przez różne podmioty samorządowe i pozarządowe.   

MISJA STRATEGII: POLITYKA SPOŁECZNA GMINY ROGOŹNO PODSTAWĄ ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO ORAZ ZMINIMALIZOWANIA ROZMIARÓW I SKUTKÓW UBÓSTWA, BEZROBOCIA I INNYCH ZJAWISK SPOŁECZNIE NEGATYWNYCH PROWADZĄCYCH DO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

CEL GŁÓWNY 1: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego

·                     Wspieranie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci w rodzinie – zasiłki rodzinne na dzieci, dożywianie dzieci w szkołach, dofinansowania do zakupu podręczników, stypendia, pomoc rzeczowa w postaci mebli, żywność z Pilskiego Banku Żywności

·                     Pełne skoordynowanie systemów pomocy socjalnej na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi – współpraca pomiędzy GOPS w Rogoźnie a szkołami, pedagogami, wychowawcami, kuratorami, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, PCPR w Obornikach, GKRPA w Rogoźnie, zespołem interdyscyplinarnym, PPP,  etc.

·                     Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży poprzez rozwój usług społecznych – świetlice szkolne, świetlice wiejskie, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, konkursy szkole,  zajęcia wyrównawcze, pikniki rodzinne, programy żywieniowe prowadzone przez szkoły, zajęcia prowadzone przez RCK i Bibliotekę Miejską, place zabaw dla dzieci i boiska szkolne, Orlik, grupy wsparcia przy ulicy Fabrycznej, kolonie organizowane przez GOPS, akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

·                     Włączenie rodziców do współpracy ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi w procesach edukacyjnych i wychowawczych – aktywizacja rodziców do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach społecznych dla dzieci poprzez informowanie ich o bieżących inicjatywach lokalnych

·                     Rozwój poradnictwa rodzinnego i pedagogiczno-psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – szkoła dla rodziców, działalność PPP, dyżur psychologa przy ulicy Fabrycznej, kontakt z asystentem rodziny, kontakt z pedagogami szkolnymi

·                     Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży – szeroka oferta szkół ponadgimnazjalnych, tworzenie własnej działalności gospodarczej i dofinansowanie z PUP, dostępność do aktualnych ofert pracy, wymiany międzyuczniowskie w szkołach, pogadanki w szkołach

 

CEL GŁÓWNY 2: Przeciwdziałanie dezintegracji rodzin – budowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Rogoźno

·                     Budowanie lokalnego systemu zintegrowanych działań zapobiegających zagrożeniom prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka – współpraca pomiędzy GOPS w Rogoźnie a szkołami, pedagogami, wychowawcami, kuratorami, Policją, pielęgniarkami środowiskowymi, PCPR w Obornikach, GKRPA w Rogoźnie, zespołem interdyscyplinarnym, PPP,  programy profilaktyczne prowadzone przez szkoły i ośrodki zdrowia, działalność asystenta rodziny, pogadanki w szkołach prowadzone przez Policję, 

·                     Poprawa funkcjonowania rodziny – działalność asystenta rodziny i pracowników socjalnych oparta na ścisłej współpracy i wymianie informacji z pedagogami i wychowawcami szkół oraz kuratorami rodzinnymi

·                     Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym – pomoc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjno rozwojowych - kółka zainteresowań, konkursy szkole,  zajęcia wyrównawcze prowadzone przez szkoły, wybór szkół państwowych i prywatnych, pozyskiwanie środków na projekty Unijne, nauczanie indywidualne, odziały integracyjne

·                     Poprawa stanu zdrowia i bezpieczeństwa rodziny dzieci i młodzieży – place zabaw, Orlik, zajęcia sportowe organizowane przez szkoły oraz pozaszkolne, festyny rodzinne, kolonie, dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, oddziały integracyjne, pogadanki profilaktyczne prowadzone przez szkoły i Policję, współpraca szkoły z zespołem interdyscyplinarnym, Policją, GOPS-em, etc.

·                     Kształtowanie pozytywnego klimatu wokół rodziny , małżeństwa i dzietności – pikniki rodzinne, kampania „Postaw na rodzinę”, dodatki dla rodzin wielodzietnych, akcje katolickie na rzecz rodzin,

 

CEL GŁÓWNY 3: Zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych mieszkańców Gminy Rogoźno

·                     Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej – przyznawanie zasiłków okresowych, zawieranie kontraktów socjalnych z beneficjentami Ośrodka, projekt „Chwytaj dzień korzystaj z szansy”, roboty publiczne, szkolenia, staże, szkolenia pracowników socjalnych, działalność PUP, porozumienie zawarte z PUP a GOPS w Rogoźnie

·                     Rozwój zatrudnienia socjalnego w celu przywrócenia możliwości zatrudnienia osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu -  podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej, współpraca z PUP,

·                     Rozwój form ekonomii społecznej, na rzecz pobudzenia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, staże, szkolenia, usługi opiekuńcze,

·                     Rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej – Monar Markot Gościejewo i Rożnowice, lokale socjalne i mieszkaniowe, 

 

CEL GŁÓWNY 4: Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i wymagających pomocy

·                     Rozwijanie systemu opieki pielęgnacyjnej – usługi opiekuńcze, pielęgniarki środowiskowe, rehabilitacja, modernizacja budynków, dofinansowania z PFRON, szkolenia,

·                     Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym – Koła Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów, Związek Niewidomych, Klub Seniora etc. Spotkania integracyjne wspierające więzi międzypokoleniowe,

 

CEL GŁÓWNY 5: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

·                                 Stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych organizowanego zarówno na poziomie lokalnym jak i powiatowym, który pozwalałby na zwiększenie aktywności oraz zatrudnialności osób niepełnosprawnych – zakłady pracy chronionej, działalność PCPR, rehabilitacja, medycyna pracy i lekarze specjaliści, pielęgniarki środowiskowe, usługi opiekuńcze, WTZ Wiardunki, modernizacja budynków, 

 

CEL GŁÓWNY 6: Koordynacja, aktywizacja i mobilizacja potencjału partnerów lokalnych w zakresie realizacji polityki społecznej w Gminie Rogoźno

·                                 Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej, celem zwiększenia samodzielności i aktywizacji zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej – zatrudnianie nowych pracowników socjalnych, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, działalność asystenta rodziny, współpraca GOPS z PUP,

·                                 Wdrożenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych środków przekazu i Internetu – strony internetowe np. UM w Rogoźnie, tablice ogłoszeń,

·                                 Integracja i koordynacja działań służb społecznych – współpraca różnych służb z organizacjami pozarządowymi,

 

 CEL GŁÓWNY 7: Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego będącego podstawą rozwoju usług społecznych

·                       Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych przy zastosowaniu zasady pomocniczości – dofinansowania od sponsorów, projekty Unijne, działalność organizacji pozarządowych, partnerstwo z innymi gminami,

·                       Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego – działalność organizacji pozarządowych,

·                       Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego-  działalność organizacji pozarządowych, szkolenia, pozyskiwanie dofinansowań

·                       Wsparcie postaw obywatelskich – wolontariat, działalność szkół, ZHP,

·                       Wzmocnienie partycypacji społecznej – zebrania sołeckie, pikniki, uroczystości gminne, działalność lokalnej prasy

 

CEL GŁÓWNY 8: Zidentyfikowanie grup społecznych oraz obszarów życia społecznego wymagających wsparcia. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych.

·                     Ocena stanu potrzeb i oczekiwań społecznych- działalność GOPS, GKRPA, PPP, PCPR, Policji, szkół, sprawozdawczość, dokształcanie pracowników, projekty Unijne realizowane przez GOPS, szkoły, PCPR. 

 

PODSUMOWANIE:  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźna jest podstawą długofalowych działań wspierających osoby i rodziny w procesie odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Powyższa Strategia nadal jest w realizacji. Strategia nie daje gwarancji na sukces. Jej skuteczność wynika bowiem ze współpracy wielu jednostek rządowych i pozarządowych mających istotny wpływ na osiągane efekty.

Jak wynika z analizy danych coraz więcej osób napotyka na trudności życiowe których samodzielne rozwiązanie nie jest realne. Osoby te potrzebują wsparcia i ukierunkowania. Coraz częściej zauważa się, powielanie zachowań aspołecznych z pokolenia na pokolenie co jest utrudnieniem pracy z osobą czy rodziną. Działania skierowane są w głównej mierze na szeroko pojętnym wspieraniu. GOPS w Rogoźnie nadal nie spełnia warunków, aby na jednego pracownika socjalnego przypadało 2000 tysiące mieszkańców. Co roku borykamy się również ze środkami finansowymi, ponieważ liczba osób oczekujących pomocy zwiększa się a także zwiększają się ich potrzeby.  Niezmiernie ważne jest pozyskiwanie środków Unijnych oraz ofiarność darczyńców. Tak duże bezrobocie w naszym powiecie spowodowane jest brakiem miejsc pracy. Ponadto pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników na tak zwane umowy śmieciowe lub też bez umowy o pracę. W powiecie należałoby utworzyć Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, czy też Klubu Integracji Społecznej. Brak jest również miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych , dla osób w wieku 50 + jak i potrzeba utworzenia spółdzielni socjalnej. W naszej gminie należałoby utworzyć Gminny Program dla Osób Niepełnosprawnych. Gminny Program nie może być tylko dokumentem. Wiążą się z tym środki finansowe np. na turnusy rehabilitacyjne, dojazdy, wykup lekarstw itp. Aktywizacja osób starszych powinna być udoskonalona za pomocą utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Środowiskowego Domu Samopomocy. W naszej gminie trudna jest również sytuacja mieszkań socjalnych, ponieważ coraz więcej jest rodzin po wyrokach eksmisyjnych. Spowodowane jest to brakiem środków finansowych. Jako Ośrodek ponosimy odpłatność za osoby bezdomne. Brakującym elementem w naszej gminie jest również specjalistyczna opieka lekarska.  Organizacje pozarządowe borykają się również z brakiem środków finansowych a także z lokum w którym mogłyby się spotykać wszystkie organizacje pozarządowe. Nasza gmina powinna być otwarta na rodziny  a także na rodziny wielodzietne co wiąże się z wprowadzeniem Kart Dużych Rodzin i utworzeniem żłobków.  

Reasumując ww. zagadnienia dotyczą naszych mieszkańców gminy a naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym. Myślę , że każdy z nas chciały zrobić więcej dla mieszkańców gminy, wykazać się swoimi umiejętnościami, chciałby wdrożyć nowe pomysły, lecz ograniczeniem są środki pieniężne.

Informację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny M. Połczyński odnosząc się do przygotowanego materiału powiedział, że został on fachowo przygotowany.

Radny Z. Chudzicki poparł wypowiedź radnego M. Połczyńskiego. Następnie zapytał, jaka jest ogólna liczba wydanych decyzji na zasiłki celowe. Dodał, że w przygotowanym materiale informacja ta przedstawia się następująco:

LATA

LICZBA WYDANYCH DECYZJI NA ZASIŁKI CELOWE I CELOWE SPECJALNE

LICZBA WYDANYCH DECYZJI NA ZASIŁKI OKRESOWE

2008

399

435

2009

686

483

2010

717

609

2011

932

785

2012

1209

719

2013

1778

553

Dodał, że rozumie, że ta tendencja wzrostowa jest spowodowana bardzo dużym bezrobociem, które w Powiacie Obornickim wynosi prawie 12%. Zapytał, czy zdaniem Pani Kierownik są jeszcze jakieś inne czynniki powodujące wzrost wydanych decyzji o zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

Kierownik GOPS E. Kowalska odpowiedziała, że Ustawa o Pomocy Społecznej wyraźnie mówi o tym, jakie są przesłanki aby otrzymać pomoc finansową. Dodała, że jest to ubóstwo, jest to wielodzietność, niepełnosprawność, bezrobocie, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe a więc jest to bardzo dużo i z roku na rok coraz więcej.

Dyskusja na powyższy temat.

Głos zabrała Pani Sołtys Sołectwa Parkowo J. Bartol-Baszczyńska, która zapytała, czy w naszej gminie jest przewidywane wprowadzenie karty wielodzietnej rodziny?

Kierownik GOPS E. Kowalska odpowiedziała, że od dnia 16 czerwca br. obowiązuje Krajowa Karta Dużej Rodziny, wnioski można składać w siedzibie GOPS. Dodała, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest wykaz instytucji, które weszły w ten program raz są wykazane te zniżki. Z karty tej korzysta mogą rodziny, w których jest troje i więcej dzieci. W programie nie bierze nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Nadmieniała, że Gmina Rogoźno w osobach Pana Burmistrza, Pani Sekretarz i Przewodniczącego Rady pracuje nad wydaniem Gminnej Karty Dużej Rodziny. Dodał, że być może w sierpniu br. zostanie podjęta w tej sprawie stosowana uchwała.

Przewodniczący Rady Z. Hinz potwierdził słowa Pani Kierownik i dodał, że być może w sierpniu br. zostanie Wysokiej Radzie przedstawiony stosowny projekt uchwały.

Więc pytań nie zgłoszono.

 

VI. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na salę obrad przybył radny A. Jóźwiak (godz. 16:25).

Informację przygotowała i przedstawiła Pełnomocnik ds. oświaty Pani L. Pijanowska, stanowi ją załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny M. Połczyński odnosząc się do Zespołu Szkół w Gościejewie, który jest organizatorem obozu harcerskiego do Szklarskiej Poręby poinformował, że obóz ten w całości finansowany jest przez rodziców i zapytał, czy będzie udzielona jakaś pomoc finansowa dla tych rodzin?

Pełnomocnik L. Pijanowska odpowiedziała, że drużyna harcerska, o której mowa działa bardzo prężnie i przez cały rok uzbierała na ten wyjazd poprzez udział w różnych akcjach. Dodała, że rodzice tych Harcerzy, którzy mają problemy finansowe składają wniosek o dofinansowanie tego wyjazdu i jest on dofinansowywany ze Szkolnego Koła TPD i z Rady Rodziców.

Radny Z. Chudzicki odnosząc się do wymiany polsko-niemiecko-ukraińskiej organizowanej przez Gimnazjum nr 1 zapytał, gdzie i w jakich warunkach będą przebywać goście z zagranicy?

L. Pijanowska odpowiedziała, że z informacja jakie posiada organizatorem tej wymiany jest Pani Danuta Karolak, goście będą przebywać i nocować w szkole, co zgłoszone zostało do Sanepidu, jest BHP i PPOŻ oraz zgłoszone zostało do Kuratorium Oświaty. Dodała, że posiłki będą zorganizowane w postaci cateringu.

Dyskusja na powyższy temat – nikt nie zabrał głosu.

 

VII. Stanowisko Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie pisma Prokuratury Rejonowej w Obornikach.

Przewodniczący Rady Z. Hinz udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady A. Olenderskiemu, który poinformował, że pismo o którym mowa jest skargą Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. nr XXVII/207/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Następnie odczytał fragment złożonej skargi.

Pytań nie było.

a)podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

Uchwałę w sprawie przekazania skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku nr XXVII/207/2012 wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Uwag i pytań nie było.

Uchwała została podjęta 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

VII. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na bezczynność Rady Miejskiej skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego.

Treść skargi oraz treść projektu odpowiedzi na powyższą sprawę oczytał Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

Treść przygotowanego projektu odpowiedzi:

 

„Rogoźno, dnia ….......................... 2014r.

 

Nr. BR…………………..

 

 

Wojewoda Wielkopolski

 

Skarżący: …………………….

 

  Strona przeciwna: Rada Miejska Rogoźna

Odpowiedź na skargę

Rada Miejska w Rogoźnie wnosi o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi ………… w przedmiocie skargi na bezczynność organu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 czerwca 2014r. Nr KN-I.1410.77.2014.13 Wojewoda Wielkopolski poinformowała Radę Miejską w Rogoźnie o wszczęciu postępowania w sprawie ze skargi ………. w przedmiocie bezczynności Rady Miejskiej w Rogoźnie wobec wniesionego do Rady przez skarżącego pisma z dnia 22 lutego 2014r. zawierającego w swej treści trzy wnioski obywatelskie, z których dwa nie zostały zdaniem skarżącego rozpoznane.

Faktem bezspornym jest, że na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło w dniu

25 lutego 2014r. pismo Pana ……… zawierające w swej treści trzy wnioski obywatelskie.

               Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy

 

Rozpatrując przedmiotowe wnioski Przewodniczący Rad Miejskiej zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2013r. Poz. 594 ze zm.) pismem z dnia 25.03.2014r. poinformował wnioskodawcę o skierowaniu jego pisma na adres wszystkich radnych oraz Burmistrza załączając jednocześnie odpowiedź Burmistrza na wniosek dotyczący budowy wiatraków.

               Dowód: kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r.

                                  kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

 

W piśmie z dnia 17.04.2014r. Wnioskodawca poinformował, że oczekuje wyjaśnień oraz realizacji i odpowiedzi na wnioski od Rady Miejskiej a nie od p. Burmistrza.

                Dowód: kserokopia pisma wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

 

W odpowiedzi na to pismo Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 15 maja 2014r. poinformował zainteresowanego, że na Sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrzony projekt uchwały popierającej wniosek Stowarzyszenia  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej

Mimo tej intencji Pan ……. Nie uczestniczył w obradach plenarnych Rady Miejskiej.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi, o czym poinformowano wnioskodawcę pismem z dnia 5 czerwca 2014r.

                Dowód: kserokopia uchwały RM

                                  kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5 czerwca 2014r.

 

W zakresie wniosku dotyczącego kwestii związanych z gender, Rada Miejska w Rogoźnie nie zajęła stanowiska.

W związku z powyższym wnosi się o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi  ……….

Załączniki:

1.     kserokopia pisma z dnia 25.02.2014r.

2.     kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 25.03.2014r. odpis pisma,

3.                   kserokopia pisma Burmistrza z dnia 3.03.2014r.

4.                   kserokopia pisma Wnioskodawcy z dnia 17.04.2014r.

5.                   kserokopia uchwały RM

6.                   kserokopia pisma Przewodniczącego RM z dnia 5.06.2014r.”

 

Radny R. Szuberski poddał pod wątpliwość konstrukcję przygotowanej odpowiedzi, ponieważ powinien zostać przywołany art. 18 Ustawy o Samorządzie Gminnym i powinno to zostać podjęte w formie uchwały. Dodał, że jeśli Rada ma to głosować, to jest to zwykłe pismo i poprosił o krótkie wyjaśnienie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że rozważał to z Panią Sekretarz, ponieważ też miał takie wątpliwości i według opinii Pani Sekretarz nie powinno zostać to podjęte uchwałą. 

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska wyjaśniła, że problem ten był konsultowany z radca prawnym i wystarczy jeśli będzie w protokole zawarta treść odpowiedzi na skargę i jeżeli treść odpowiedzi na skargę była przedmiotem dyskusji na komisjach i jeśli radni nie wnieśli uwag to treść taka zostanie przekazana. Dodała, że jest to odp. na skargę ponieważ Rada ma odpowiedzieć na pismo Wojewody, który zwraca się do Rady i jest to odpowiedź na skargę.

Nadmieniła, że z drugiej strony należałoby przedyskutować, czy uchwałę taką przyjąć, która nie byłaby dla Wojewody odpowiedzią.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił jeszcze raz Wiceprzewodniczącego o odczytanie czego Wojewoda oczekuje od Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że Wojewoda oczekuje od Rady ustosunkowania się do zarzutów wymienionych w skardze i przesłanie pisemnych wyjaśnień w możliwie najkrótszym czasie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewódzkiego Urzędu w Poznaniu.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że osobiście ująłby to w postaci uchwały ale skoro było to konsultowane z radcą prawnym. Dodał, że odpisując na tą skargę powołałby się na art. 18 §9  Rozporządzenie i odpowiedziałby, że Rada Miejska przekazuje odpowiedź na zapytanie Wojewody Wielkopolskiego zawartą w piśmie nr, z dnia itd. i wyjaśnienie merytoryczne stanowiłoby załącznik do uchwały, którym jest przygotowana odpowiedź. Dodał, że osobiście tak by zrobił, ale jeśli radca tak orzekł, to nie będzie się upierał przy swoim i jest to jego zdanie. Po drugie dodał, że z wszystkich odpowiedzi nie jest zadowolony ponieważ odp. w sprawie elektrowni wiatrowej, Pan Burmistrz przytoczył akty rangi ustawy, czyli ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  itd. a odpowiedź zakończył na studium, co uważa, że jest zbyt ogólnikowe. Dodał, że skarżący zarzucił, że w zasadzie Rada nie odniosła się do  tego w sposób należyty, że nie było konsultacji społecznych itd. Radny poinformował, że na zebraniu w Gościejewie powiedział coś takiego, ponieważ problem ten poruszyli również mieszkańcy, że są dwa rozwiązania wydanie takiej decyzji, takiego zezwolenia: po pierwsze są to dwie decyzje Burmistrza o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa następne pozwolenie wydaje Starosta i wtedy taka konsultacja nie jest potrzebna, po drugie jest to możliwe za pomocą planu zagospodarowania przestrzennego. Radny nadmienił, że przytaczając odpowiedź w sposób ogólny skarżący został poinformowany w sposób dość mało wyczerpujący.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że szanuje zdanie radnego R. Szuberskiego i wracając do treści przygotowanej odpowiedzi zapytał, czy rady życzy sobie, aby jego wypowiedź została ujęta w tej treści odpowiedzi.

Radny Szuberski odpowiedział, że jeśli będzie wyciąg z treści protokołu, to prosi o zaprotokółowanie II części wypowiedzi dotyczącej wyjaśnienia sposobu udzielenia odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że oczywiście zostanie to zaprotokółowane i zapytał, czy są inne uwagi do proponowanej treści odpowiedzi.

Radny H. Janus powiedział, że skarżący poruszył trzy sprawy:

- obrona Ziemi Polskiej i Lasów Państwowych w stosunku do czego Rada podjęła apel,

- elektrownie wiatrowe

-  ideologia gender w stosunku do której Rada nie zajęła stanowiska i dlatego jest zarzut skarżącego.

Następnie przytoczył fragment przygotowanej odpowiedzi: „W zakresie wniosku dotyczącego kwestii związanych z gender, Rada Miejska w Rogoźnie nie zajęła stanowiska”, dodał, że rada popiera zarzut skarżącego i przyznaje się do tego, że w tej sprawie nie zrobiła po prostu nic. Dodał, że w tym momencie wniosek skarżącego jest jak najbardziej słuszny, niezałatwiony.

Nadmienił, że w zdaniu „projekt uchwały popierającej wniosek Stowarzyszenia  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Ziemi” brakuje słowa i Polskiej Ziemi.

Dodał, że nie rozumie też zapisu „Mimo tej intencji Pan ……. Nie uczestniczył w obradach plenarnych Rady Miejskiej”, zapytał, czy jest to zarzut, że nie uczestniczył?

Radny dodał, że Pan…. nie został poinformowany o terminie sesji a poza tym nie musiał w nich uczestniczyć. Zapytał, dlaczego Go oskarżamy o to, że nie przyjechał na sesję, żeby poprzeć apel, który już jest stworzony.  

Przewodniczący Rady przytoczył zdanie poprzedzające  W odpowiedzi na to pismo Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 15 maja 2014r. poinformował zainteresowanego, że na Sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrzony projekt uchwały popierającej wniosek Stowarzyszenia  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws. Przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Ziemi” i wyjaśnił, że intencją tego pisma było to, aby poinformować zainteresowaną osobę o tym, że coś takiego będzie miało miejsce, ale mimo tego Pan… nie uczestniczył w obradach sesji. Dodał, że ciekawe jest, czy Pan… był zaineresowany tym tematem, czy po prostu złożył pismo i czekał na dalszy tok wydarzeń. Nadmieniał, że w treści przygotowanej odpowiedzi są przedstawione wszystkie fakty natomiast Rada nie podjęła kwestii gender  a on jako Przewodniczący nie ma możliwości zmuszenia Rady do podjęcia kroków w tej sprawie. Dodał, że radny bardzo dobrze wie o tym, że Rada kroków takich nie wykazała i dlatego w treści tej został zapisane, że w kwestii tej Rada nie zajęła stanowiska. Dodał, że wszystko to jest prawdą.

Radny H. Janus dodał, że jeśli Pan… składa skargę na Radę, że nie zajęła się tym tematem a ona sama się do tego przyznaje, to znaczy, że Pan miał rację w tym punkcie Rada Miejska nie zajęła stanowiska.

Przewodniczący Rady Z Hinz zapytał, czy Rada ma zdaniem radnego taki obowiązek?

Radny H. Janus odpowiedział, że faktem jest , że Rada się nie zajęła, czyli to o czym pisze Pan… w piśmie jest prawdą i ma rację.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny ma rację i również jest to podkreślone w piśmie „nie zajęła stanowiska”, i jest to wyjaśnienie proste i zrozumiałe.

Radny H. Janus jeszcze raz podkreślił, że brakuje słowa i Polskiej Ziemi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że nastąpił błąd pisarski i poprosił o złożenia propozycji poprawki.

Radny H. Janus jeszcze raz podkreślił, że brakuje słowa i Polskiej Ziemi i poprosił o uzupełnienie tego zapisu.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Radny H. Janus poprosił, aby z treści przygotowanej odpowiedzi wykreślić również zdanie „Mimo tej intencji Pan ……. Nie uczestniczył w obradach plenarnych Rady Miejskiej”, ponieważ skarżący nie miał takiego obowiązku a poza tym nie został poinformowany o terminie sesji.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w dokumentacji jest potwierdzenie wyłania pisma dlatego nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan… nie otrzymał zaproszenia.

Radny H. Janus dodał, że z zdania tego wynika, że Rada oskarża Pana…. o to, że nie uczestniczył w obradach sesji.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Innych uwag nie zgłoszono.

Stanowisko Rady w powyżej sprawie zostało przyjęte 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

 

IX. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca gminy na działalność Burmistrza Rogoźna.

Przedmiot powyższej skargi streścił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny R. Szuberski poinformował, że skarga wpłynęła 9 czerwca, dyskusja w powyższej sprawie prowadzona była również podczas posiedzenia KSSOiK. Dodał, że dodatkowo w dostarczonych przed sesją materiałach jest żądanie zapłaty kwoty odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.

Radny zapytał, czy jest to spowodowane, ponieważ odsetki to kolejne naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jest to ważna sprawa i nie można w jakim późniejszym czasopiśmie napisać, że była to jakaś bzdurna sprawa i poprosił o wyjaśnienie.

Kierownik R. Piątkowski wyjaśnił, że zagadnienie to został ujęte również w skardze, która wpłynęła wcześniej. Dodał, że w tej chwili trwają ustalenia, temat został skierowany do radców prawnych i myśli, że do końca tygodnia zostanie podjęta decyzja w jaki sposób powinno zostać to zagadnienie rozstrzygnięte.

Radny R. Szuberski poinformował, że w skardze tej przejawia się decyzja podziałowa i wnioskodawcy wskazują, że jest to dość poważne utrudnienie. Dodał, że on swego czasu głosował przeciwko decyzji dotyczącej planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych, ponieważ jego zdaniem i kolegów radnych uchwała została zbyt późno podjęta i tylko dlatego głosował przeciwko. Dodał, że z pisma tego wynika, że główny konflikt wynika z braku zmiany decyzji i przez to skarżący wskazuje, że nie może sprzedawać działek itd. Radny Szuberski poinformował, że sytuacja jest taka, że skoro zapłaciliśmy jako gmina dość spore pieniądze dla Pana ….. to powinniśmy być tym zainteresowani, aby te działki po prostu tam powstawały, aby zaczęła płynąć woda, aby były odprowadzane ścieki ponieważ jest to w interesie gminy. Zapytał, czy jest tak, jak skarżący pisze, że jest to aż taki problem, czy skarżący zbyt daleko idącą interpretację stosuje, czy Pan Burmistrz się upiera aby nie sprzedać – radny poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że osią i głównym wątkiem skargi jest zmiana wspomnianej decyzji podziałowej  dla tego obszaru, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierownik dodał, że tak jak już wcześniej wspominał na Komisjach została wydana decyzja odmowna w stosunku do wniosku skarżącego dotyczącego tej zmiany decyzji. Skarżący wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które   utrzymało w mocy wydana decyzję, następnie skarżący wniósł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok w tej sprawie - Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kierownik poinformował, że z tego co mu wiadomo, to skarżący wniósł też skargę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, choć do chwili obecnej nie posiada informacji, jakie są postępy w tej sprawie.

Radny R. Szuberski zapytał, czy wydanie odmownej decyzji jest w interesie gminy? Dodał, że zauważył w tej sprawie jakiś przedłużający się spór i nie wiedział, że jest aż tyle problemów związanych z tym i dziwi się, że  tak późno skarżący wystąpił z tym do Rady. Radny jeszcze raz zapytał, czy wydanie odmownej decyzji jest w interesie gminy? Dodał, że jak czyta ten cały materiał, to ma rozdwojenie jaźni, nadmienił, że jest to wzorcowo napisany i przyjemny w czytaniu dokument, są w nim konkretnie przytoczone podstawy prawne. Radny powiedział, że jeśli posiedzenie Komisji Rewizyjnej będzie miało miejsce w przystępnych godzinach, to na pewno będzie brał w nim udział, ponieważ jest to ważna sprawa i jest to interes gminy i interes spółki, która myśli, że powinna otrzymywać pieniądze. Dodał, że w tej chwili jest sytuacja bynajmniej dla niego dziwna, że leżą tam wkopane rury, obok mieszkańcy Jaracza pytają się kiedy oni będą mieli kanalizację. Nadmienił, że wygląda na to, że sami sobie coś zamroziliśmy. Radny powiedział, że nie wie, czy jest to właściwa decyzja, ale nie zna  źródła sprawy dlatego prosi o wyjaśnienie.

Zapytał Kierownika WGNRiOŚ, czy   była to odmowa z korzyścią dla gminy i czy jego zdaniem była to właściwa decyzja.

Kierownik odpowiedział, że jego zdanie w tym temacie jest najmniej istotne, natomiast przeszkodą w uwzględnieniu wniosku skarżącego była przede wszystkim niezgodność tego wniosku z art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kierownik dodał, że można by bardzo długo dyskutować na ten temat, ale uważa, że sesja jest nieodpowiednim do tego czasem i miejscem.

Kierownik poinformował, że pracownicy merytoryczni urzędu bardzo długo zastanawiali się nad tym, czy jest dopuszczalne uwzględnienie wniosku skarżącego  czy nie, ostatecznie podjęli decyzję, że nie i skutkiem powyższego było wydanie decyzji odmownej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że w chwili obecnej Rada rozpoczyna rozpatrywanie tej skargi, co wynika z treści uchwały i poprosił aby wziąć pod uwagę, że przekładamy to do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i do tematu Rada powróci, co wynika też z propozycji przedstawionego projektu uchwały.

Radny R. Szuberski zapytał, czy skarżący został zaproszony lub zawiadomiony  o co wnioskował na posiedzeniu KSSOiK. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że skarżący został poinformowany o tym, że w dniu dzisiejszym w trakcie obrad będzie rozpatrywana ta sprawa, kopia pisma znajduje się w BR.

Radny R. Szuberski podziękował za odpowiedź.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie jest wyjście z tej sytuacji, co należałoby zrobić, żeby zadowolić skarżącego, żeby tą sprawę zamknąć?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że rozwiązanie, które było omawiane ze skarżącym, skarżącego nie satysfakcjonuje, czyli ustanowienie służebności gruntowych dla poszczególnych działek zgodnie z postanowieniem skarżonej decyzji.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest to jedyne wyjście z tej sytuacji, czy są jeszcze jakieś inne drogi załatwienia tej sprawy? 

Kierownik odpowiedział, że jest mu trudno w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale myśli, że na tą chwilę jest to jedyne rozwiązanie, które relatywnie szybko położyłoby kres całemu konfliktowi.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał treść projektu przygotowanej uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności skargi właściciela nieruchomości położonej w Jaraczu na działalność Burmistrza Rogoźna.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych. 

Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

 

Ogłoszono 30 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

X. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych, (nieobecni: radny H. Kuszak i radny P. Wojciechowski).

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu,

b)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno – – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,

c)uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 – projekt uchwały przedstawił Pan Wojciech Dulko Prezes Zarządu „Aquabellis” Sp. z o.o.

Radny  M. Kutka przypomniał, że na KSSOiK Pan Prezes mówił, że jeśli chodzi o prace wodociągowe na ul. Różanej, to są zbierane oferty. Radny zapytał jak w tej chwili to wygląda i czy prace już ruszyły?

Prezes Dulko odpowiedział, że jeszcze nie został wybrany wykonawca przecisku.

Radny H. Janus porównując załącznik uchwały z ubiegłego roku z załącznikiem obecnym powiedział, że modernizacja SUW Rogoźno projekt był planowany na rok 2015 a w załączniku obecnym jest zapisane, że w 2013. Radny zapytał, czy zostało to wykonane w 2013 r.?

Prezes Dulko odpowiedział, że projekt ten nie został wykonany w 2013 r. a zaplanowany jest na rok 2015.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”  w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu,

d)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 – projekt uchwały wraz z dwiema autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

Autopoprawka nr I została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr II została przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do procedowania nad kolejnymi projektami uchwał przystąpiono do powołania KOMISJI SKRYTACYJNEJ.

Radny R. Kinach zgłosił kandydaturę radnej R. Tomaszewskiej i radnego M. Kutki.

Wymienieni wyżej radni wyrazili zgodę.

Radny R. Dworzański zgłosił kandydaturę radnego H. Kuszka – radny wyraził zgodę.

Radny A. Olenderski zgłosił kandydaturę radnego R. Dworzańskiego – radny wyraził zgodę.

Radny H. Janus powiedział, że w pierwszej kolejności należało przegłosować ilość członków Komisji Skrutacyjnej i on głosuje za tym, aby w skład Komisji wchodziły trzy osoby tak jak zawsze.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wniosek został zgłoszony zbyt późno.

Radny H. Janus odpowiedział, że wniosek taki powinien podać Przewodniczący.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie jest to nigdzie określone, że Komisja Skrutacyjna musi liczyć trzy osoby. Dodał, że zostały zgłoszone cztery kandydatury, kandydaci wyrazili zgodę więc Rada ma prawo to zaakceptować bądź nie.

Radny H. Janus zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady i wycofał swój wniosek.

Radny M. Kutka zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Skład Komisji Skrutacyjnej przedstawiał się następująco:

Ryszard Dworzański,

Hubert Kuszak

Maciej Kutka,

Renata Tomaszewska.

e)odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Z. Chudzickiego – projekt uchwały przedstawił radny A. Nadolny.

Uwag nie zgłoszono, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Przed przystąpieniem do aktu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański przypomniał art. 19 Ustawy o Samorządzie Gminnym oraz §16 Statutu Gminy Rogoźno.

Art. 19 „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.

§16.1 Statutu Gminy Rogoźno „Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym”.

§16.2 Statutu Gminy Rogoźno „Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących nastepuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.”.

Głosowanie przeprowadził Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański. Głosowania dokonywano na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 czerwca 2014 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański.

Komisja Skrutacyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie, powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zbigniewa Chudzickiego złożonego w dniu 4 czerwca 2014 r., w składzie:

1.                   Ryszard Dworzański - Przewodniczący,

2.                   Hubert Kuszak - Członek,

3.                   Maciej Kutka - Członek,

4.                   Renata Tomaszewska - Członek

 

powołana przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 25 czerwca 2014 r. po przeprowadzeniu procedury tajnego głosowania zgodnie z § 40 i 41 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stwierdza co następuje:

o                  w urnie znajdowało się 15 kart do głosowania:

o                  głosów ważnych: 15

o                  głosów nieważnych: 0

 

Biorąc pod uwagę głosy ważne, Komisja stwierdziła:

 

- "za" oddano 8 głosów,

- "przeciw" oddano 7 głosów,

- "wstrzymuję się" oddano 0 głosów.

 

 

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Z. Chudzickiego załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył serdeczne podziękowania radnemu Z. Chudzickiemu za współpracę, za zaangażowanie w pracę Rady. 

Radny Z. Chudzicki podziękował wszystkim osobom, z którymi miał przyjemność współpracować.                W szczególności podziękowania złożył na ręce Przewodniczącego Rady Z. Hinza, Wiceprzewodniczącego           A. Olenderskiego, radnych Rady Miejskiej, władzy Rogoźna. Dodał, że przez 3 lata i 7 miesięcy pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i wszystko co robił, robił zgodnie z własnym sumieniem, starał się obowiązki wykonywać uczciwie, rzetelnie i sumiennie przygotowywał się do sesji i do pracy z Komisją Rady.

f)wyboru Wiceprzewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego H. Janusa.

Uzasadniając radny stwierdził, że radny H. Janus posiada tytuł „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”, jest radnym od początku nastania demokracji.

Radny H. Janus wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy skład Komisji Skrutacyjnej ma pozostać bez zmian?

Sumą głosów 11 „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych skład Komisji Skrutacyjnej nie uległ zmianie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Głosowanie przeprowadził Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański. Głosowania dokonywano na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 czerwca 2014 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański.

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.                   Ryszard Dworzański - Przewodniczący,

2.                   Hubert Kuszak - Członek,

3.                   Maciej Kutka - Członek,

4.                   Renata Tomaszewska - Członek

stwierdza, na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.

Komisja stwierdza, co następuje:

w głosowaniu udział wzięło: 15 radnych

oddano głosów: 15, w tym:

                                                                              głosów ważnych 15

                                                                              głosów nieważnych 0

 

Niżej wymienieni kandydaci otrzymali głosów:

Radny(a) Pan(i) Henryk Janus:

                                    Głosów „za” oddano: 10

                                    Głosów „przeciw” oddano: 4

                                    Głosów „wstrzymujących” oddano: 1

                Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 ze zmianami) Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji – wybrany został:

Radny(a) Pan(i): Henryk Janus

Na tym protokół zakończono.

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie H. Janusa załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

g)odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Andrzeja Olenderskiego.

Skład Komisji Skrutacyjnej nie uległ zmianie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Głosowanie przeprowadził Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański. Głosowania dokonywano na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 czerwca 2014 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański.

Komisja Skrutacyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie, powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Andrzeja Olenderskiego złożonego w dniu 4 czerwca 2014 r., w składzie:

5.                   Ryszard Dworzański - Przewodniczący,

6.                   Hubert Kuszak - Członek,

7.                   Maciej Kutka - Członek,

8.                   Renata Tomaszewska - Członek

 

powołana przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 25 czerwca 2014 r. po przeprowadzeniu procedury tajnego głosowania zgodnie z § 40 i 41 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stwierdza co następuje:

o                  w urnie znajdowało się 15 kart do głosowania:

o                  głosów ważnych: 15

o                  głosów nieważnych: 0

 

Biorąc pod uwagę głosy ważne, Komisja stwierdziła:

 

- "za" oddano 0 głosów,

- "przeciw" oddano 14 głosów,

- "wstrzymuję się" oddano 1 głos.

 

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olederski podziękował Wysokiej Radzie za wyrażenie zgody na to, aby mógł pozostać na pełnionym dotychczas stanowisku i dalej pełnić rolę radnego rady Miejskiej.

h)odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Z. Hinza.

Skład Komisji Skrutacyjnej nie uległ zmianie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Głosowanie przeprowadził Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański. Głosowania dokonywano na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 czerwca 2014 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański.

Komisja Skrutacyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie, powołana do przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Pana Zdzisława Hinza złożonego w dniu 4 czerwca 2014 r., w składzie:

9.                   Ryszard Dworzański - Przewodniczący,

10.                Hubert Kuszak - Członek,

11.                Maciej Kutka - Członek,

12.                Renata Tomaszewska - Członek

powołana przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 25 czerwca 2014 r. po przeprowadzeniu procedury tajnego głosowania zgodnie z § 40 i 41 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stwierdza co następuje:

o                  w urnie znajdowało się 15 kart do głosowania:

o                  głosów ważnych: 15

o                  głosów nieważnych: 0

Biorąc pod uwagę głosy ważne, Komisja stwierdziła:

- "za" oddano 8 głosów,

- "przeciw" oddano 7 głosów,

- "wstrzymuję się" oddano 0 głosów.

 

 

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie Z. Hinza stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz podziękował za współpracę Wysokiej Radzie, podziękowania złożył również na ręce Pana Burmistrza i Jego Zastępcy, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz. Za pośrednictwem Pana Burmistrza podziękowania skierowane zostały również do wszystkich współpracowników w szczególności do pracownika Biura Rady i pracownika Pana Błażeja Cisowskiego.

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, która poprosiła, aby radni wzięli pod uwagę komentarz do art. 19 Ustawy o Samorządzie Gminnym „Odwołanie staje się skuteczne z dniem ustalonym przez Radę, a w przypadku braku takiego ustalenia z dniem wejścia w życie uchwały odwołującej Przewodniczącego lub jego zastępcy. Jeżeli uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia, to odwołanie następuje z chwilą zamknięcia sesji”.

Radny Z. Hinz podziękował za przygotowaną wykładnię, jednak stwierdził, że to od niego będzie zależeć, czy będzie dalej prowadzić obrady czy nie. Dodał, że jeśli wybrany zostanie nowy Przewodniczący, wówczas przekaże mu prowadzenie obrad, nawet jeśli świadomie w tym momencie złamie prawo, to to uczyni.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego R. Szuberskiego.

Uzasadniając stwierdził, że radny R. Szuberski, jest to długoletni radny, ma długi staż, był już Przewodniczącym Rady, działacz społeczny.

Radny R. Szuberski wyraził zgodę.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Głosowanie przeprowadził Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański. Głosowania dokonywano na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Korzystając z okazji radny Wiceprzewodniczący Rady H. Janus podziękował za ponowny wybór na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Dodał, że działa w radzie od początku odrodzenia samorządu i nadal będzie działać dla dobra społeczeństwa.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 czerwca 2014 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Dworzański.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Ryszard Dworzański - Przewodniczący,
 2. Hubert Kuszak - Członek,
 3. Maciej Kutka - Członek,
 4. Renata Tomaszewska - Członek

stwierdza, na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.

Komisja stwierdza, co następuje:

w głosowaniu udział wzięło: 15 radnych

oddano głosów: 15, w tym:

                                                                              głosów ważnych 15

                                                                              głosów nieważnych 0

 

Niżej wymienieni kandydaci otrzymali głosów:

Radny(a) Pan(i) Roman Szuberski

                                    Głosów „za” oddano: 8

                                    Głosów „przeciw” oddano: 4

                                    Głosów „wstrzymujących” oddano: 3

                Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 ze zmianami) Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji – wybrany został:

Radny(a) Pan(i): Roman Szuberski

Na tym protokół zakończono.

Protokół z głosowania wraz z kartami do glosowania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie R. Szuberskiego stanowi  załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Radny Z. Hinz przekazał prowadzenie obrad nowemu Przewodniczącemu Romanowi Szuberskiemu, który podziękował za wybór na Przewodniczącego Rady i ogłosił 10 min. przerwę.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji dalszych pkt. porządku obrad.

                                                                                                                                                                       

XI. Interpelacje i zapytania radnych. 

Interpelacja nr 1/06/2014 autorstwa radnych: A. Nadolnego, H. Janusa, R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, A. Jóźwiaka, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Kinacha.

„W imieniu mieszkańców Parkowa zwracam się do Burmistrza Rogoźna o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu przejecie od PKP dwóch punktów świetlnych w pobliżu stacji kolejowej w Parkowie. Wyżej wspomniane punkty świetlne są mieniem PKP i są obecnie nieczynne co utrudnia mieszkańcom bezpieczne dojście do dworca w godzinach wczesnorannych i wieczornych. Proszę o szybką reakcję w związku z niebezpieczeństwem mieszkańców”.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Interpelacja nr 1/06/2014 autorstwa radnych: A. Nadolnego, H. Janusa, R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, A. Jóźwiaka, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Kinacha.

„My niżej podpisani wnioskujemy o wycinkę krzewów w obrębie skrzyżowania dróg nr 2038P i 272525P w Parkowie. Jest to już kolejny wniosek, który do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Zarośnięte pobocza dróg w obrębie skrzyżowania powodują brak widoczności, co może doprowadzić do tragicznych zdarzeń drogowych”.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

 

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Odpowiedź na interpelację nr 2/05/2014 grupy radnych A. Nadolnego, H. Janusa, R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, A. Jóźwiaka, M. Połczyńskiego, M. Kutki, R. Kinacha.

„W odpowiedzi na pismo BR.0003.29.2014.MM z dnia 29 maja 2014 r. dotyczące interpelacji nr 2/05/2014 grupy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie o podanie terminu montażu lampy na drodze brzozowej w Parkowie przy posesji Pana Krzysztofa Jamroza informuję, że lampa zostanie zainstalowana w III kwartale br.”.

Treść odpowiedzi na  interpelację stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

XIII. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 10.06 br. Tematami posiedzenia były:  informacja o działalności finansowej spółek gminnych „Aquabellis” i „Megawat” oraz przedstawienie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Rogoźno przez przedstawicieli gminy.

Przewodniczący Komisji dodał, że spółka „Aquabellis” za rok obrachunkowy 2013 wykazała wynik ujemny, natomiast spółka „Megawat” za rok obrachunkowy 2013 wykazała wynik dodatni.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 11.06 br. głównymi tematami posiedzenia było omówienie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rogoźno i przedstawienie informacji o przewidywanych formach wypoczynku dzieci i młodzieży.

Komisja zajmowała się również rozpatrzeniem trzech skarg z czego dwie dotyczyły działalności Burmistrza a jedna bezczynności Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja swoje posiedzenie odbyła 11.06 br. w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ tematem posiedzenia była kontrola realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. , realizowanych przez GKRPA.

Radny M. Kutka zapytał, czy Przewodniczący Komisji GFiR mógłby podać jakim wynikiem finansowym, w jakiej kwocie zamknęły rok omawiane przez Komisję Spółki.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że w przypadku Spółki  „Aquabellis” było to ok 200.000 na minusie a w przypadku Spółki Megawat ok 200.000 na plusie.

 

XIV. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 24 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 25 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 29.04.2014 r. do 26.05.2014 r. stanowi ją załącznik nr 26 do protokołu.

Pytań nie było.

 

XV. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys Sołectwa Parkowo J. Bartol-Baszczyńska, która poinformowała, że w Parkowie od wielu lat, w centrum wsi jest duży problem z parkowaniem samochodów, co jest spowodowane tym, że Kościół, Szkoła i Ośrodek Zdrowia są zamieszczone w jednym miejscu. Dodała, że bywają sytuacje, że drogi są tak zablokowane, że autobus nie może dojechać do szkoły.

Pani Sołtys poinformowała, że w centrum wsi pojawił się na sprzedaż kawałek ziemi, który mógłby zostać przeznaczony na parking chociażby dla pojazdów szkoły. Dodała, że miejsce to jest zlokalizowane w pobliżu firmy Atis, czyli na tyłach szkoły, jest to działka 1600m2 i chce ją sprzedać prywatna osoba. Pani Sołtys powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że zakup tej działki byłby dużym obciążeniem dla gminy, ponieważ jest to ok. 70 000 zł. 

Nadmieniła, że rozmowy w tym temacie były podejmowane z Burmistrzem i rozwiązanie było takie, aby sprzedać kawałek ziemi sołeckiej/gminnej i pieniądze te przeznaczyć właśnie na zakup tej działki, która jest potrzebna. Dodała, że jest działka gminna, którą można by sprzedać i jest ona  zlokalizowana przy drodze Słomowskiej.

Dodała, że kolejnym rozwiązaniem była zamiana z tym Państwem ziemi.

Poinformowała, że Pan Burmistrz wyraził swoją wolę, że nie chce sprzedać tego konkretnego kawałka ziemi choć w tej chwili byłoby chętnych trzech kupców.

Poinformowała, że skontaktowała tych Państwa z Panem Burmistrzem, który zaproponował inną działkę w Dziewczej Strudze, ale Ci Państwo nie są zainteresowani.

Pani Sołtys zapytała, czy jest jakieś inne rozwiązanie, czy Rada Sołecka ma dalej szukać i czekać na pomoc. Dodała, że z tego co wie jest kupiec na tą ziemi więc jest to sprawa pilna.

Burmistrz odpowiedział, że 70 000 za tą ziemie to astronomiczna kwota jak na Parkowo, choć nie ma wyceny ponieważ nie było potrzeby jej robienia.

Dodał, że można by dokonać zamiany z dopłatą ale Ci Państwo nie chcą dopłacić. Poinformował, że zaproponował zamienną działkę w Dziewczej Strudze, choć w pierwszej kolejności należałoby dokonać wyceny tej działki.

Burmistrz wyjaśnił, że nie wie nic na temat trzech klientów tej działki, ponieważ właściciel kontaktował się telefonicznie i poinformował, że chętny klient zapewnił, że może jeszcze z kupnem poczekać.

Burmistrz dodał, że kupno za 70 000 zł lub zamiana za III klasę ziemi jest nie do przyjęcia.

Pani Sołtys wyjaśniła, że mówiła o trzech klientach chętnych na zakup działki przy drodze Słomowskiej.  Dodała, że może warto byłoby gdyby gmina ogłosiła przetarg i ta ziemię po prostu sprzedała i mniejszą kwotę poświęciła na zakup działki, o której jest mowa.

Burmistrz odpowiedział, że oczywiście jest możliwość sprzedania działki znajdującej się przy drodze Słomowskiej.

Pani Sołtys odpowiedziała, że oczywiście jak najbardziej jest za takim rozwiązaniem.

Radny A. Nadolny w imieniu osób podpisanych złożył wniosek o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej i dokonanie wpisu do Księgi Honorowej” dla  Księdza Jana Andrzejewskiego Proboszcza Parafii NMP Królowej Świata w Parkowie.

Radny M. Kutka przypomniał, że na jeden z sesji wnosił o przebudowę/remont wjazdu na ul. Działkowej od ul. II AWP i poinformował, że pojawiły się tam jakieś stare płyty. Zapytał, czy z tych płyt będzie to robione choć ma nadzieję, że nie.

Odpowiedzi udzielił Komendant SM, który poinformował, że są to płyty prywatnej osoby i z tego nie będzie robione.

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o zgłaszanie chętnych radnych, którzy chcą uczestniczyć w zakończeniach roku szkolnego.

Burmistrz B. Janus podziękował byłemu Przewodniczącemu Rady Z. Hinzowi za czteroletnią współpracę. Dodał, że takiego Przewodniczącego, który miał wszystko perfekcyjnie przygotowane  z pewnością długo nie będzie. Podziękowania złożył również na ręce byłego Wiceprzewodniczącego Z. Chudzickiego, choć podkreślił, że współpraca ta nie zawsze układała się wzorowo. Następnie pogratulował nowo wybranym Wiceprzewodniczącemu i Przewodniczącemu i dodał, że ma nadzieję, że nie powtórzą się sytuacje z poprzedniej kadencji, kiedy Burmistrz i Przewodniczący szli na jedną uroczystość z dwoma bukietami kwiatów i z dwoma prezentami.

Burmistrz poprosił, aby sytuacje te się nie powtarzały i myśli, że współpraca ta będzie się lepiej niż w poprzedniej kadencji układała, ponieważ ze swej strony współpracę taka deklaruje i oczekuje tego samego od Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że oczywiście współpraca ta jest możliwa a odnosząc się do kwiatów wyjaśnił, że bardzo często kupował je z własnych środków ponieważ Burmistrz zawsze podkreślał, że jest dysponentem budżetu.

Radny H. Kuszak dołączył się do słów Pana Burmistrza i dodał, że bardzo cieszy się z tego, że kiedykolwiek miał przyjemność współpracować z Panem Hinzem. Dodał, że życzy sobie i każdemu z osobna aby tak perfekcyjnie prowadzić obrady, znajdować się w każdej sytuacji w 100% i posiadać taką inteligencję polityczną, która jest bardzo ważna.

Radny A. Nadolny zapytał co z gruzobetonem na drogi polne, ponieważ cały czas otrzymuje informację, że za dwa tygodnie. Dodał, że jedna droga w Parowie została naprawiona za co dziękuje i zapytał, co dalej?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że wszystkie zmiany jakie Rada dokonała na ostatniej sesji zostają na razie wstrzymane, ponieważ na razie pieniędzy na to nie wyda i żadne zlecenie na razie nie zostanie wydane, ponieważ może się okazać, że pod koniec roku zostanie bez pieniędzy. Dodał, że wie, że nie wszyscy radni się tym interesują i niektórzy cieszyliby się gdyby tak się stało. Jeszcze raz podkreślił, że to co radni ostatnio zmienili zostaje na razie wstrzymane.

Dodał, że pozostałe zadania wprowadzone do budżetu są w trakcie realizacji i prowadzi je Zastępca.

Radny A. Nadolny sprostował, że chodzi o gruzobeton, który został wprowadzony do budżetu, który został przyjęty w miesiącach zimowych ponieważ tam też były drogi, na które potrzebny jest gruzobeton za 6.000 - 9.000 zł i zapytał, co z tym i kiedy realizacja? Zapytał, czy Burmistrz tak się gospodarzy, że ludzie w błocie po kolana chodzą?

Burmistrz B. Janus poprosił o podanie konkretnej drogi. Dodał, że budżet jest na cały rok i te drogi, które były w budżecie będą zrobione.

Radny A. Nadolny odpowiedział, że chodzi o drogę Parkowo-Moksz od posesji Pana Karólskiego do przejazdu kolejowego jest to około 7 000 zł. Następnie chodzi o drogę tzw. Brzozową w Parkowie, na którą z funduszu sołeckiego jest przeznaczonych ok. 2,5 000 zł a z budżetu gminy 6.000 zł, Parkowo Huby ok 7 000 zł.

Radny H. Janus przypomniał, na jakie drogi i za jaką kwotę miał zostać zakupiony gruzobeton:

- ul. Brzozowa 5 000 zł,

- ul. Różana i ul. Mickiewicza 50 000 zł,

- Grudna 7 000 zł,

- Owieczki ok. 10 000 zł,

- ul. Słoneczna 10 000 zł

- ul. Leśna 3 000 zł,

- Marlewo 5 000 zł   

radny dodał, że łączna suma jest bardzo duża, budżet został przyjęty 18 grudnia a dzisiaj jest koniec czerwca.

Radny M. Połczyński dodał, że radny nie wymienił drogi w Marlewie przy posesji Państwa Dolińskich.

Głos zabrał Z-ca Burmistrza, który poinformował, że gruz od Pana Siwińskiego o połowę tańszy od pozostałych gruzów i dlatego trzeba patrzeć tam, gdzie jest on naprawdę tańszy.

Dodał, że wszystkie zaplanowane zadania w starym budżecie będą zrealizowane tylko patrzy na to, aby jak najwięcej z tego rozbić.

Radny M. Kutka dodał, że ma nadzieję, że gruz od Pana Siwińskiego nie będzie taki jak wywieziony na ul. Miodową.

Radny A. Nadolny powiedział, że Pan Siwiński nie jest w tanie wyprodukować w ciągu roku takiej ilości gruzobetonu na ile mamy środków.

Radny H. Janus w imieniu mieszkańców zapytał, czy gruz na ul. Długiej też jest od Pana Siwińskiego czy inny ponieważ jest całkiem innej jakości?

Zastępca Burmistrz K. Ostrowski odpowiedział, że od Pana Siwińskiego.

Radny H. Kuszka zapytał, co na myśli miał Wiceprzewodniczący H. Janus pytając czy taki jak na ul. Długiej, czy to, że jest od dobry jakościowo. Dodał, że ma on całkiem odmienne zdanie, ponieważ kiedy jest sucho ma tej ul. ludzie porostu nie mogą żyć, pomimo, że jest ona utwardzona.

Radny H. Janus odpowiedział, że chodziło mu o to, że jest to całkiem inny materiał, niż np. na ul. Miodowej.

Na zakończenie Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski podziękował radnemu Z. Hinzowi za wieloletnią partnerską współpracę.

Radny A. Nadolny nie usatysfakcjonowany odpowiedzią jeszcze raz zapytał, ile czasu Pan Siwiński potrzebuje na wyprodukowanie takiej ilości tłucznia.

Zastępca Burmistrza odp., że część zostanie wzięta od Pana Siwińskiego a część zostanie sprowadzona.

  

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.30

Protokół sporządziła Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 02 lipca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf