Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVII/367/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej

UCHWAŁA NR  XLVII/367/2014

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz.647 ze zmianami), art. 102 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t.  Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje :

 

§ 1.

1 . Przystępuje się do procesu scalania i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej, zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna, w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich, uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej Rogoźna Nr XXVIII/212/2000 z dnia 30 listopada 2000r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 5, poz.55 z 25 stycznia 2001r. ) dla obszaru obejmującego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1)       nr 2037 zapisanej w KW PO1O/00022763/9,

2)       nr 2038 zapisanej w KW PO1O/00026493/3,

3)       nr 2039 zapisanej w KW PO1O/00026184/4.

2. Przebieg granic zewnętrznych nieruchomości przeznaczonych do scalenia i podziału zaznaczono na kopi mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3 . Integralną częścią niniejszej uchwały są ponadto:

1)       wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna, w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich, uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej Rogoźna Nr XXVIII/212/2000 z dnia 30 listopada 2000r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 5, poz.55 z 25 stycznia 2001r. ) stanowiący załącznik Nr 2.

2)       wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla gruntów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf