Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLVII/369/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu \"Karta Dużej Rodziny\"

Uchwała Nr XLVII/369/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu "Karta Dużej Rodziny"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 roku, poz. 182 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Celem uchwały jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie im dostępu do rekreacji, sportu, kultury oraz innych usług, jak również umacnianie i promocja modelu rodziny wielodzietnej, a także pomoc w realizacji funkcji rodziny i działania zmierzające do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

 

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.         rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Rogoźno (także rodzinę zastępczą, opiekuna prawnego), składającą się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy sie lub studiuje lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2.         Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny wielodzietnej;

3.         programie – należy przez to rozumieć program "Karta Dużej Rodziny";

4.         Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rogoźna;

5.         partnerze programu – należy przez to rozumieć podmiot (jednostki organizacyjne gminy Rogoźno, prywatni przedsiębiorcy, inne instytucje) uczestniczący w programie "Karta Dużej Rodziny"

 

§ 3.

Wsparciem obejmuje się wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.

 

§ 4.

Program realizowany będzie przez wszystkie podmioty deklarujące chęć współpracy. Do programu przystąpić mogą wszystkie instytucje, firmy handlowe i usługowe, oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych.

 

§ 5.

Przystąpienie do programu następuje na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowany podmiot w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie, po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy podmiotem a Burmistrzem. Wzór deklaracji i porozumienia określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

§ 6.

1.         Jako potwierdzenie korzystania z ulg wprowadza się Kartę Dużej Rodziny, której wzór określi Burmistrz w drodze zarządznia.

2.         Karta Dużej Rodziny wydawana będzie na podstawie złożonego wniosku przez rodzica (rodzica zastępczego, opiekuna prawnego) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Wzór wniosku określi burmistrz w drodze zarządzenia.

3.         Wnioski będą przyjmowane przez cały rok kalendarzowy.

4.         Karta Dużej Rodziny wydawana będzie na okres dwóch lat. Okres ważności karty ustalany będzie w oparciu o postanowienia § 2 pkt 1 niniejszej uchwały dotyczące składu rodziny, wieku dzieci, kontynuowania przez nie nauki oraz posiadania przez nie orzeczenia o niepełnosprawności w stopni umiarkowanym lub znacznym. Karta zostanie wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

5.         Kartę Dużej Rodziny będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej.

 

§ 7.

Jednostką koordynującą realizację programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

§ 8.

Burmistrz wyda zarządzenie w sprawie regulaminu programu, wzorów dokumentów i szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury wydawania Karty Dużej Rodziny, w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

 

§ 10.

Termin rozpoczęcia obowiązywania programu wyznacza się na dzień 1 stycznia 2015 roku.

 

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf