Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 178/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę Rogoźno

Zarządzenie Nr OR.0050.1.178.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 września 2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę Rogoźno

 

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/369/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku wprowadzam:

 

§ 1

Regulamin programu Karta Dużej Rodziny.

 

§ 2

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.178.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 roku.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.178.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 roku

 

REGULAMIN PROGRAMU

„KARTA DUŻEJ RODZINY”

GMINA ROGOŹNO

 

§ 1

1.         Program ,,Karta Dużej Rodziny” realizowany jest w celu wspierania i promowania pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno.

2.         Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, opiekunów prawnych i ma na celu zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

3.         Każdy uprawniony uczestnik programu bezpłatnie otrzyma Kartę Dużej Rodziny
w celu potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1.         rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć odpowiednio rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezależnie
od sytuacji materialnej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego
w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci;

2.         rodzinie zamieszkałej w Gminie Rogoźno – należy przez to rozumieć rodzinę,
o której mowa w pkt 1, zamieszkałą na terenie gminy Rogoźno;

3.         Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument wydany członkom rodziny wielodzietnej;

4.         rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5.         dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione, znajdujące się pod opieką prawną;

6.         gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone odpowiednio przez rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych z dziećmi, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące na terenie Gminy Rogoźno;

7.         partnerze programu – należy przez to rozumieć podmiot (jednostki organizacyjne gminy Rogoźno, prywatni przedsiębiorcy, inne instytucje) uczestniczący
w programie "Karta Dużej Rodziny".

 

§ 3

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:

1.         rodzic dziecka;

2.         opiekun prawny dziecka;

3.         rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

 

§ 4

1.         Uprawnienia do Karty Dużej Rodziny przysługują rodzinie wielodzietnej, w tym rodzinom zastępczym, jeżeli w dniu złożenia wniosku spełniają przesłanki wynikające z § 2 regulaminu.

2.         Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień każda osoba uprawniona otrzymuje Kartę Dużej Rodziny.

3.         Uzyskanie Karty Dużej Rodziny odbywa się na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

4.         Wzór wniosku określi Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia.

5.         Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny odbywa się
na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rogoźnie. Wniosek wymaga jedynie uzupełnienia danych nowego członka rodziny.

6.         Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

7.         Wniosek o przedłużenie Karty Dużej Rodziny składa się nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu ważności karty.

8.         W przypadku wystąpienia w dniu składania wniosku braków formalnych, należy je uzupełnić najpóźniej w dniu odbioru Karty Dużej Rodziny. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

9.         Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres:

·       dwóch lat od dnia złożenia wniosku w przypadku rodziców, małżonków rodzica, opiekunów prawnych;

·       dwóch lat od dnia złożenia wniosku w przypadku dzieci do ukończenia 16 roku życia;

·       do 18 roku życia w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia;

·       zgodny z oświadczeniem dotyczącym kontynuowania nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, maksymalnie jednak na okres dwóch lat lub do ukończenia 25 roku życia;

·       dwóch lat w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, o ile orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wydane na okres krótszy.

10.      Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który w trakcie okresu jej obowiązywania utracił prawo do korzystania z niej, jest zobowiązany do zwrotu Karty Dużej Rodziny. Pozostali członkowie danej rodziny zachowują swoje uprawnienia.

11.      Karta Dużej Rodziny będzie wydawana w formie plastikowej karty zawierającej numer karty, imię i nazwisko i nr PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.

12.      Wzór Karty Dużej Rodziny określi Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia.

13.      Odbiór Karty Dużej Rodziny następuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. O terminie odbioru osoba uprawniona zostanie poinformowana telefonicznie. W przypadku braku telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.

14.      Karta Dużej Rodziny dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym.
W przypadku dzieci uczących się, Karta Dużej Rodziny jest ważna z legitymacją szkolną/studencką.

15.      Osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą Dużej Rodziny przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach programu ma prawo zatrzymać Kartę Dużej Rodziny
i przekazać ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

16.      O fakcie utraty lub zniszczenia Karty Dużej Rodziny należy niezwłocznie poinformować telefonicznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz potwierdzić to pisemnie w formie oświadczenia. Ponowne wydanie Karty Dużej Rodziny następuje na wniosek. Wniosek wymaga uzupełnienia tylko i wyłącznie
o dane osoby, której Karta Dużej Rodziny została utracona lub zniszczona.

17.      Karta Dużej Rodziny, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, podlega wykreśleniu z rejestru wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

§ 5

1.         Program realizowany będzie przez wszystkie podmioty deklarujące chęć współpracy. Do programu przystąpić mogą wszystkie instytucje, firmy handlowe
i usługowe, oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych.

2.         Przystąpienie do programu następuje na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowany podmiot w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy podmiotem a Burmistrzem. Program realizowany będzie na zasadach suwerenności stron i partnerstwa. Wzór deklaracji i porozumienia określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

3.         Aktualny katalog ulg, uprawnień i zwolnień wprowadzonych w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rogoźnie.

 

§ 6

1.         Partnerzy programu informują o udziale w nim poprzez umieszczenie logo programu “Karta Dużej Rodziny” w witrynach, kasach oraz na materiałach promocyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Wzór logo określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

2.         Partnerzy programu są upoważnieni do kontroli danych osobowych osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.

 

 

drukuj pobierz pdf