Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.185.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 września 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 14 pkt 2 Uchwały XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 roku poz.7510 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, UchwałąNr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku,  Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.131.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.167.2014 z dnia 08 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.        Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę      188.370 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do niniejszego zarządzenia,

 

2.        Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę        188.370 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.185.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

DOCHODY

1.         W dziele Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 96.876 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrzów i prezydentów miast –  dotacja na zadania zlecone.

Pismo KBW w Pile z dnia 26 września 2014 roku Nr DPL 3101-17/14.

2.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 91.494 zł
z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – zadanie zlecone.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29 września 2014 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 188.370 zł

 

WYDATKI

1.         W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 8.500 zł,

2.         W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami na ogólną kwotę +/- 10.000 zł,

3.         W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę      96.876 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz ponowne głosowanie z dniu 30 listopada 2014 roku.

4.         W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 7.000 zł,

5.         W rozdziale Obrona cywilna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 600 zł,

6.         W rozdziale Szkoły podstawowe dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 7.740 zł,

7.         W rozdziale Przedszkola dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 3.250 zł,

8.         W rozdziale Gimnazja dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.840 zł,

9.         W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 400 zł,

10.      W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 2.945 zł,

11.      W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 91.494 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1900 zł w tym na pokrycie poniesionych kosztów komorniczych za zmarłego dłużnika funduszu alimentacyjnego w kwocie 400 zł.

12.      W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na ogólną kwotę +/- 980,99 zł w tym fundusz sołecki Boguniewo +/- 910 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym – „Remont świetlicy wiejskiej w m. Owieczki wraz z zagospodarowaniem otoczenia „ na kwotę +/- 0,99 zł. Przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału dokonano na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wniosku sołectwa Boguniewo.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  188.370 zł

 

Dokonano zmian w:

ü  Załączniku Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2014” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach zadania na kwotę +/- 0,99 zł.

ü  Załącznik Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” zwiększono o kwotę 188.370 zł.

ü  Załączniku Nr 5 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach przedsięwzięcia sołectwa Boguniewo
na kwotę +/- 910 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf