Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopa

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.189.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 01 października 2014 r.

 

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopa.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 8 ust 1 i 2 w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przysługuje zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, w przypadku gdy w pracy użytkuje monitor ekranowy/laptop przy czym monitor ekranowy/laptop stanowi stałe wyposażenie stanowiska pracy pracownika.

 

§ 2.

Tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym lub laptopie, ustala się kwotę w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższą jednak niż przy zatrudnieniu w:

1.          pełnym wymiarze godzin nie więcej niż trzysta złotych,

2.         niepełnym wymiarze czasu pracy – proporcjonalnie do zatrudnienia od kwoty trzystu złotych.

 

§ 3.

Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok jest pisemny wniosek pracownika. Do wniosku pracownik dołącza:

1)         zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę stwierdzające potrzebę stosowania przez pracownika okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub laptopa,

2)         fakturę lub rachunek dokumentujący zakup okularów.

 

§ 4.

1.Zwrot wydatków poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok przysługuje raz na trzy lata.

2. Pracownik ubiegający się o refundację należności za zakup okularów korygujących wzrok częściej niż zostało to określone w pkt. 1 zobowiązany jest przedłożyć stosowne zalecenie lekarza okulisty.

 

§ 5.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów korygujących wzrok, których zakup został zrefundowany przed upływem 3 laty od daty zwrotu kosztów, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie NR 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Rogoźnie okularów korygujących wzrok potrzebnych przy obsłudze monitora ekranowego.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

drukuj pobierz pdf