Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Rogoźno - działka nr 87/1 i 87/2 położone w miejscowości Parkowo

BURMISTRZ ROGOŹNA

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych  stanowiących własność Gminy Rogoźno

 

Grunt przeznaczony na cele rolne, działki oznaczone ewidencyjnie nr 87/1 i 87/2 położone w miejscowości Parkowo, gmina Rogoźno o łącznej powierzchni 2,38 ha. KW PO10/00025706/3.

Okres umowy do 31 sierpnia 2017r.

Bonitacja gruntu RV-1.3800, RIVa -1.0000

Cena wywoławcza czynszu 5,76q żyta.

Czynsz  zwolniony jest z podatku VAT art.13 pkt.4 Rozporządzenia Ministrów Finansów z 28.11.2008r.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy wywieszono w okresie od 1.10.2014r. do 22.10.2014r.

Czynsz płatny do 15 mają 2015r.

  

Przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o  godzinie  10:00.

 

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 40 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 20 listopada 2014r.  Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego, oraz oznaczenie numeru działki.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium wniesione przez osobę,  która wygrała przetarg  na dzierżawę  zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu    3 dni roboczych.

 

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty przetargu.

 

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

-         z przedmiotem dzierżawy i w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,

-         z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-         wskazać nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

 

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), że jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie  w celu zawarcia umowy może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy

 

 

drukuj pobierz pdf