Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 42/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 42 /2014

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecny radny Roman Kinach.

Radny A. Nadolny obecny od godz. 16:55,

Radny P. Wojciechowski obecny od godz. 20:30.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń KGFiR.

5.       Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2014 rok:

a)       zaawansowanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych na dzień           

 31 lipca 2014 r.,

b) realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno do końca bieżącego roku.

6.       Wypracowanie opinii w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej w Rogoźnie, w związku z wyrażoną opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

4.       Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń KGFiR.

Protokół nr 39/2014 KGFiR został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Protokół nr 40/2014 KGFiR został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Protokół nr 41/2014 KGFiR został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

5.       Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2014 rok:

Informację przedstawił Pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, Pan Paweł Andrzejczak.

Treść przedstawionej informacji.

1.       Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie”

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych DROGMEL z siedzibą Borowo Młyn. Umowę podpisano w dniu 22 listopada 2013 roku z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Roboty protokolarnie, po usunięciu usterek zostały odebrane w dniu 31 lipca 2014 roku. Obecnie prowadzone są czynności związane z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach.

Łączna wartość prac wyniosła 2 249 957,56 zł brutto oraz 28 000,00 zł koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania.

Wydatki poza projektem 20 000,00 zł na wykonanie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy W. Poznańskiej. Zaplanowano zwiększenie kosztów inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania targowiska i miejsc targowych wraz z wykonaniem tablicy z planem targowiska i regulaminem.

Zadanie zostało dofinansowane z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1 000 0000,00 zł wydatków kwalifikowalnych. Umowa dofinansowania projektu została zawarta w dniu 26 lutego 2013 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z terminem rozliczenia od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r. Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji w ramach umowy o dofinansowanie.

2. „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim”

Zaplanowano na kwotę 1 108 719,02 zł, w tym: wartość wydatków objętych dofinansowaniem 1 086 919,02 oraz wydatki poza projektem 21 800,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 851 874,52 zł, co stanowi 76,83% w tym wydatki poza projektem dotyczące wykonania projektu w kwocie 9 000,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ANMAK s.c. w Rogoźnie, z którym podpisano umowę w dniu 09 maja 2014 roku z terminem realizacji do dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Umowę o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zawarto w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem inwestycji.

3. „Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia” zaplanowano na kwotę 1 288 465,07 zł, w tym: wartość wydatków objętych dofinansowaniem 1 213 436,00 zł oraz wydatki poza projektem w kwocie 75 029,07 zł przeznaczone na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz opłaty przyłączenia energii i zwiększenia mocy zamówionej. Wydatki wykonano w wysokości 254 885,97 zł, co stanowi 19,78% w tym kwota 512,93 zł dotyczy wydatków poza projektem. Zadania są realizowane z PROW na lata 2007-2013 w n/w miejscowościach:

3.1 Jaracz umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29 sierpień 2014 roku. Zaplanowany wydatek wynosi 287 802,26 zł, wykonanie 131 513,79 zł, co stanowi 45,70% wykonania planowanych wydatków. Umowę o dofinansowanie do 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 25 marca 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W dniu 10 września odbył się bezusterkowy odbiór końcowy prac przewidzianych umową. Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji w ramach umowy o dofinansowanie.

3.2 Karolewo umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 118 980,76 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie wykonano wydatków. Umowę o dofinansowanie do 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 25 marca 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem przeprowadzonej inwestycji.

3.3 Garbatka umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 260 191,68 zł, wykonanie 512,93 zł, co stanowi 0,20%. Umowę o dofinansowanie do 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem przeprowadzonej inwestycji.

3.4 Owieczki umowny termin zakończenia prac określono na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 197 704,25 zł, wykonanie 0,00 zł.

Umowę o dofinansowanie do 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W dniu 11 września odbył się bezusterkowy odbiór końcowy przewidzianych umową prac. Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji w ramach umowy o dofinansowanie.

3.5 Laskowo umowny termin realizacji określono na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 223 770,97 zł, wykonanie 122 859,25 zł, co stanowi 54,90%. Umowę o dofinansowanie do 80% wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W dniu 10 września odbył się bezusterkowy odbiór końcowy przewidzianych umową prac. Obecnie trwają czynności związane z rozliczeniem inwestycji w ramach umowy o dofinansowanie.

3.6 Studzieniec umowny termin zakończenia prac określono na dzień
22 wrzesień 2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 200 015,15 zł, wykonanie 0,00 zł. Umowę o dofinansowanie do 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Inwestycji jest w trakcie realizacji.

4. „Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN” zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, wydatki wykonano 2 038,34 zł i dotyczą wykonanej dokumentacji technicznej. W dniu 8 sierpnia wpłynęły w wyniku przeprowadzonego postepowania dwie oferty, które przewyższają wartość zaplanowanych środków na tym zadaniu. Na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 sierpnia 2014 roku został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok zwiększający plan na tym zadaniu o kwotę 21 343,00 zł. Po zwiększeniu planu przez Radę Miejską w Rogoźnie zawarto umowa z terminem zakończenia realizacji zadania do 15.10.2014 r. za kwotę brutto 89 790,00 zł. Wykonawcą prac jest ART-BUD Dariusz Rzański z Rogoźna.

5. „Modernizacja chodnika wraz z ustanowieniem wysepki autobusowej w Gościejewie na drodze nr 272553P”. Zaplanowano na kwotę 63 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 500,00 zł i dotyczy wykonania projektu technicznego. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę przez PUH „ANMAK” na kwotę 59 225,05 zł z terminem realizacji 15.10.2014 r. Obecnie trwają prace modernizacyjne.

6. „Budowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Czarnkowska”. Plan wynosi 77 000,00 zł, na koniec okresu nie wykonano wydatków. Wykonawca został wyłoniony w dniu 10 czerwca 2014 roku, z najkorzystniejszą cenowo ofertą PUH „ANMAK” z terminem realizacji do 31 lipca 2014 roku ze względu na przygotowywaną przez Wspólnotę bloku nr 17 inwestycję związaną z termomodernizacją budynku Czarnkowska 17 termin zakończenia realizacji zadania przewidziano na 31.10.2014 r. za kwotę brutto 44 860,98 zł.

7. „Przebudowa chodnika na ul. Mała Poznańska (od budynku 31 wjazd od budynku ZSZ do Pl. K. Marcinkowskiego)”. Zaplanowano środki w wysokości 58 000,00 zł. Zadanie do budżetu wprowadzone na sesji w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku. Obecnie trwają prace nad opracowaniem zakresu inwestycji i przygotowaniem kosztorysów inwestorskich.

8. „Przebudowa chodnika na ul. Wielka Szkolna (od Pl. Powstańców Wlkp. do nr 31 – lewa strona)”. Zaplanowane środki wynoszą 30 000,00 zł. Zadanie wprowadzono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku. Obecnie trwają prace nad opracowaniem zakresu inwestycji i przygotowaniem kosztorysów inwestorskich.

9. „Place zabaw w m. Stare i w m. Marlewo” na łączną kwotę 30 000,00 zł wprowadzono da planu w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku.

10. „Wykonanie parkingu z kruszywa na działce nr 1546/6 przy Urzędzie Miejskim” Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Zadanie wprowadzono na sesji rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku.

11. „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie”. Plan wynosi 23 000,00 zł. Zadanie wprowadzone na sesji rady Miejskiej w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku.

12. „Budowa 1 punktu świetlnego przy ul. Leśnej 14 w Rogoźnie” zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł na koniec okresu nie wykonano przyjętego zadania do budżetu w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku. Obecnie trwają prace nad ustaleniem niezbędnych prac w celu realizacji inwestycji.

13. „Modernizacja świetlicy w Boguniewie” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wykonawcą przyłączy wodno–kanalizacyjnych była spółka z o.o. Aquabellis w Rogoźnie, prace zostały wykonane 17 lipca 2014 roku. Wydatkowano kwotę brutto w wysokości: 11 451,30 zł. Obecnie sołectwo Boguniewo realizuje zadanie związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej.

14. „Zakup dwóch bram przesuwnych wraz ze siatką ogrodzeniową przy świetlicy wiejskiej w Grudnie” zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł. W miesiącu lipcu 2014 roku wysłano zaproszenia wraz z przedmiarem i szkicem wykonania robót do złożenia ofert przez zainteresowane podmioty wykonaniem tego zadania. Wybrano wykonawcę prac związanych z opłotowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej.

15. „Zakup odbiornika TV 50-55 cali LED z funkcją dostępu do internetu z anteną i szafką do telewizora oraz mikserem do sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Karolewie” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, która została wprowadzona do budżetu w dniu 28 maja 2014 roku. Realizacja nastąpi w IV kwartał 2014 roku.

16. „Modernizacja terenu przeznaczonego na cele kulturalne przy stawie w Parkowie” – zaplanowano kwotę 12 500,00 zł w tym udział środków funduszu sołeckiego 7 500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2014 roku. Obecnie trwają prace związane z wyborem wykonawcy/dostawcy poszczególnych prac.

17. „Zakup kosiarek samobieżnych dla Szkoły Podstawowej nr 3; sołectw: Studzieniec, Garbatka, Owieczki, Jaracz, Budziszewko, Słomowo, Pruśce” plan wynosi 63 000,00 zł, wykonanie 49 999,99 tj. 79,37 %. W miesiącu lipcu zakupiono kosiarkę dla sołectwa Pruśce za kwotę 12 999,99 zł, zakup został wprowadzony do budżetu w dniu 28 maja 2014 roku wykonanie łącznie 99,99%.

18. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Owczegłowy” zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł w tym udział środków funduszu sołeckiego 6 000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w III kwartale 2014 roku. Obecnie oczekujemy na dostawę poszczególnych elementów siłowni.

Radny H. Janus zadał pytanie odnośnie świetlic wiejskich, czy zaplanowany wydatek,  to cena po przetargu, czy kosztorysowa?

P. Andrzejczak odpowiedział, że przetargu.

Radny H. Janus powiedział, że zauważył, że niektóre inwestycje mają zostać wykonane w IV kwartale. Zapytał, w jakich miesiącach ma  to zostać zrobione? Dodał, że kwartał jest krótki i ma obawy, że niektóre z tych inwestycji nie zostaną wykonane ze względów pogodowych. Zapytał, czy nie można było określić terminu np. 30 październik 2014 r. we wszystkich.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeśli będą pieniądze, to zostanie to wykonane.

Radny H. Janus odpowiedział, że pieniądze w budżecie są.

Burmistrz odpowiedział, że pieniądze są tylko na papierze, tylko fizycznie ich nie ma.

Radny H. Janus powiedział, że ma obawy, że niektóre inwestycje nie zostaną zrobione do końca 2014 roku ponieważ zbliża się okres zimowy a są to inwestycje wniesione przez radnych i dlatego jest taki zapis.

Radny Z. Hinz zapytał, czy budowa chodnika przy ul. W. Poznańskiej jest już realizowana?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że umowa została już podpisana, inwestycja będzie realizowana od ul. Boguniewskiej do  stadionu. Przetarg wygrała firma „ANMAK”.

Następnie Pan Paweł Andrzejczak, zreferował projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie.

 

Regulamin Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” położonego przy ulicy Nowej w Rogoźnie:

§1 Właścicielem Targowiska w Rogoźnie przy ulicy Nowej jest Gmina Rogoźno zwana dalej „Gminą”

§2 Administratorem Targowiska jest Operator Targowiska powołany przez Burmistrza

§3 Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Rogoźna

§4 Targowisko czynne jest cztery dni w tygodniu:

                - wtorek od godziny 6:00 do godziny 13:00

                - środa od godziny 12:00 do godziny 18:00

                - piątek od godziny 6:00 do godziny 15:00

                - sobota od godziny 7:00 do godziny 15:00.

§4.1 Na uzasadniony pisemny wniosek handlowców zaakceptowany przez Burmistrza targowisko Mój Rynek może być czynne w innych dniach lub godzinach.

§5 Targowisko oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Targowisko Mój Rynek w Rogoźnie” z informacją, że budowa targowiska była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013§5.1 Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Targowiska, tj. nazwa i adres Właściciela i Operatora Targowiska, Regulamin Targowiska, Plan Targowiska, wysokość opłaty targowej.

§6 Targowisko posiada dwa rodzaje stanowisk: zadaszone w ilości 100 szt. o powierzchni 28 m2 każde (łącznie o powierzchni 2 800 m2), co stanowi 54,35% całkowitej powierzchni handlowej oraz niezadaszone w ilości 84 miejsc o powierzchni 28 m2 każde (łącznie o powierzchni 2 352m2), co stanowi 45,65% całkowitej powierzchni handlowej

§6.1 Spośród istniejących stanowisk minimum 50% tj. 92 miejsca zarezerwowane są do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

§6.2 W przypadku braku zainteresowanych sprzedażą towarów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§7 Sprzedaż mogą prowadzić:

                - osoby fizyczne

                - osoby prawne

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym

§8 Sprzedaż towarów może być prowadzona na wyznaczonych miejscach targowych w ilości 184 szt. ze straganu, stołu, pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, wózka ręcznego, roweru, kosza, ręki.

§9 Zabrania się sprzedaży:

- spirytusu i napojów alkoholowych

- produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych

- środków farmakologicznych, materiałów medycznych

- broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

- zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych

- kamieni i metali szlachetnych oraz przedmiotów z nich sporządzonych bez wymaganej cechy probierczej

- mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych sprzedawanych poza przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami, samochodami

- innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy

- zwierząt w tym: psów, kotów oraz gołębi

Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartym w odrębnych przepisach w szczególności  zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

§10 Na Targowisku zabrania się:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju

- wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników)

- spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających, a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich wpływem

- prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów

- wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych

- sprzedaży towarów w drodze publicznego losowania i przetargów

- samowolnego zajmowania, zmiany stanowiska handlowego, a także odstępowania miejsca sprzedaży

- wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren targowiska

§11 Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

- przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych

- niezwłocznego wniesienia opłaty targowej w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Rogoźnie

- zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez Operatora targowiska

- utrzymania porządku i czystości miejsca, na którym prowadzona jest sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie Targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce.

- utrzymywanie urządzeń pomiarowych posiadających ważne cechy legalizacji oraz ustawienie ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§12 Operator wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem, a osoby prowadzące handel na Targowisku są obowiązane do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Operatora miejscu.

§12.1 Operator może wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia zawiadamiając jednocześnie odpowiednie służby sanitarne lub Policję.

§13 Pobór opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje Inkasent posiadający stosowny identyfikator.

§13.1 Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie opłat odpowiednim pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia Targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§13.2 Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych na okres minimum 1 miesiąca.

§13.3 Rezerwujący miejsca Operator jest każdorazowo zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

§13.4 Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do godziny 9:00

§13.5 Zarezerwowane miejsca handlowe niezajęte do godziny 9:00 w danym dniu targowym mogą zostać zagospodarowane przez Operatora zgodnie z potrzebami w danym dniu.

§13.6 Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinna okazać u Operatora pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

§13.7 W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji Operator w przypadku wolnych miejsc handlowych wskazuje inne stanowisko do handlu.

§14 Miesięczna opłata za rezerwację miejsca targowego wynosi 20 zł lub 25 zł za stanowisko pod wiatą.

§15 Operator zobowiązany jest do:

- czuwania nad przestrzeganiem Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień

- właściwej organizacji obsługi Targowiska, bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury Targowiska oraz utrzymywania tablicy informacyjnej, o której mowa w §5.

- porządkowania terenu Targowiska po zakończonym dniu handlowym

- utrzymywania czystości oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych w okresie zimowym terenu Targowiska.

- Utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku gospodarczo-sanitarnego.

- informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie Targowiska

- bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem Targowiska.

Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§16 Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Operatora oraz funkcjonowania Targowiska przyjmuje Burmistrz Rogoźna.

§17 Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Operator, a pomiędzy Operatorem i podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku Burmistrz Rogoźna lub osoba przez niego upoważniona.

§18 Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie.

§19 Traci moc Uchwała LIX/433/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie.

Radny Z. Hinz zapytał, jakie działania podjął Pan Burmistrz w celu wyłonienia operatora?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że żadne kroki nie zostały jeszcze podjęte, do końca roku inkasentem będzie jeszcze RKS „Wełna”. Dodał, że temat ten był również poruszony na KSSOiK, która nie podjęła w tym temacie żadnej decyzji. Nadmienił, że zastanawia się również nad tym, czy prowadzeniem targowiska ma zająć się UM.

Radny Z. Hinz zapytał, dlaczego KSSOiK nie zajęła żadnego stanowiska?

Burmistrz odpowiedział, że Komisja stwierdziła, że ma czas do końca roku na podjęcie tej decyzji.

Radny M. Połczyński powiedział, że należałoby się zastanowić nad handlem drobiem.

Odnoszą się do zapisu „Miesięczna opłata za rezerwację miejsca targowego wynosi 20 zł lub 25 zł za stanowisko pod wiatą”

Paweł Andrzejczak odpowiedział, że zadaszone stanowisko to inny lepszy komfort dla sprzedającego.

Radny H. Janus zapytał, czy wszystkie stanowiska mają dostęp do energii?

P. Andrzejczak odpowiedział, że na całym targowisku jest 5 skrzynek, do których można się podłączyć.

Radny M. Połczyński zapytał, czy firma, która wygrała przetarg na wykonanie targowiska zmieściła się w określonym terminie?

Paweł Andrzejczak odpowiedział, że została naliczona kara umowna.

Radny M. Połczyński zapytał jaki termin został przekroczony?

Paweł Andrzejczak odpowiedział, że 8 dni.

Radny H. Janus zapytał, jaka to jest kara?

Paweł Andrzejczak odpowiedział, że 36.000 zł.

Głos w temacie zabrał również Prezes RKS „Wełna” Pan Mirosław Pokorzyński, który udzielił kilku wyjaśnień odnośnie skrzynki energetycznej. Poinformował, że sprzedający nie korzystają z tego typu urządzeń.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odniósł się do zapisu §10 Na Targowisku zabrania się: - wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren targowiska. Zapytał, co z osobami handlującymi z samochodu?

Paweł Andrzejczak wyjaśnił, że zapis ten dotyczy tylko kupujących.

Prezes RKS „Wełna” Pan Mirosław Pokorzyński wyjaśnił, że towar gabarytowo większy jest zamawiany zgodnie z katalogiem i dostarczany kupującemu pod wskazany adres w innym terminie, więc nie ma potrzeby wjeżdżania na targowisko przez kupujących.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jak będzie przedstawiała się sytuacja osób handlujących poza targowiskiem ale na terenie gminnym. Zapytał, czy osoby te pozostaną bez możliwości sprzedaży w innych miejscach aniżeli na targowisku?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że powinni.

Prezes RKS „Wełna” Pan Mirosław Pokorzyński jako obecny operator targowiska powiedział, że w przyszłości należałoby pomyśleć o dodatkowym wejściu na targowisko.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że trudno będzie cokolwiek zmieniać ponieważ trzeba ściśle trzymać się projektu.

Radny H. Janus dodał, że jest to bardzo słuszna uwaga Pana Prezesa i dlatego należało pomyśleć o tym przy wykonywaniu projektu.

Radny Z. Hinz zapytał jakie kroki poczynił Prezes RKS „Wełna” aby nadal zostać operatorem targowiska?

Prezes RKS „Wełna” odpowiedział, że Klub jest zaskoczony tym, że po tylu latach chce się Klubowi te targowisko odebrać. Dodał, że Klub nie chce na siłę tego targowiska trzymać. Nadmienił, że podejrzewa, że jedyną zmianą tego operatora jest to, że RKS Wełna rozliczał się tylko wewnętrznie. Poinformował, że nigdy nic nie było ukrywane i zawsze powtarzał, że mogą rozliczać się przed KR Rady Miejskiej, tak jak jest to robione przed Komisją  Rewizyjną wewnętrzną  Klubu. Dodał, że wynikło to z działania jednego Pana radnego, który ma obsesję na temat Jego osoby. Zapytał, czy jeśli dojdzie do zmiany operatora, to czy Gmina jest finansowo przygotowana na to, żeby ten Klub nadal finansować?

Dodał, że według wstępnych obliczeń, przechodząc na nowe targowisko obroty znacząco wzrosną, nawet jeśli nie zostanie podwyższona cena za opłatę targową.

Burmistrz B. Janus powiedział, że nigdy nie chciał niczego Klubowi zabrać i bardzo groźnie to zabrzmiało.  Dodał, że nie widzi problemu aby przygotować uchwałę o opłacie targowej, w której inkasentem będzie RKS Wełna. Dodał, że zebrało się na Burmistrzu to, że trzyma sztamę Wełny, że nie można jej rozliczyć, że Klub defrauduje pieniądze,  że są przekręty, że źle się dzieje. Dodał, że tak mówił radny Chudzicki wszędzie, na spotkaniach, na walnych na Komisjach, wszędzie o tym mówił. Dodał, że nie chce Klubowi zabrać tych pieniędzy i dlatego uważa, że radni powinni zabrać głos i powiedzieć co myślą.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał,  jak należałoby podjeść do nowego operatora, na jakich zasadach finansowych, gospodarczych? Zapytał, czy nowy operator powinien ponosić wszystkie koszty ścieki, woda itd.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem dla Budżetu Gminy byłoby gdyby Wełna otrzymywała 99% inkasa. Dodał, że jeśli zostanie ogłoszony przetarg na operatora, to trzeba określić, czego się od niego oczekuje.

Radny M. Połczyński przychylił się do stanowiska Burmistrza.

Radny H. Janus odnośnie rozliczania inkaso dodał, że nie było to tylko dyskutowane przez radnego Chudzickiego tylko przez całą Radę, że do Klubu Sportowego Wełna i do tych kwot Komisja Rewizyjna nie ma prawa wglądu. Dodał, że Prezes mówi, że może całe kwoty Komisji udostępnić. Zapytał jaka nastąpiła zmiana, że przedtem KR nie mogła kontrolować tych kwot a teraz może to zrobić.

Prezes odpowiedział, że radny żle go zrozumiał, ponieważ nadmienił, że Klub nie widzi żadnych przeciwskazań do tego aby rozliczać się przed KR Rady Miejskiej lub inna komórką z inkasa jakie otrzymuje z targowiska. Dodał, że problemem jest właśnie to, że zewnętrzne organy nie mogą tego kontrolować.

Radny H. Janus dodał, że nie było to tylko dyskutowane przez radnego Chudzickiego tylko przez Komisje Rady, że do tych pieniędzy Wełna nie ma prawa wpuścić KR Rady Miejskiej i nie prawdą jest, że Prezes może dokumenty takie udostępnić.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że Klub nie może tego uczynić.

Radny H. Janus zapytał, czy jest jakiś inny zapis, który pozwoli na kontrolowanie tych pieniędzy i nie byłoby żadnych problemów?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jest to wynagrodzenie, z którego nie trzeba się rozliczać i dlatego jest mowa o tym, że KR nie ma prawa tego kontrolować.

 

Głos zabrał również radny Z. Hinz, który powiedział, że również jest za tym, żeby RKS Wełna był operatorem, tylko Prezes musi być przygotowany na to, że obiekt został zbudowany i sztuką jest ten obiekt teraz utrzymać. Dodał, że będzie to zadanie Prezesa i od niego będzie zależało to żeby pokazać, że organizacja i przygotowanie jest w pełni przemyślane. Dodał, że to zostanie zrobione w najbliższych miesiącach będzie rzutować na przyszłość.

Prezes RKS Wełna odpowiedział, że dołoży wszelkich starać i nie zawiedzie a obiekt zostanie utrzymany w należytym porządku.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy skoro gmina nie może od Klubu żądać przedłożenia sprawozdania, to czy Prezes może zadeklarować, że takie sprawozdania ze środków uzyskanych z inkaso będzie składał Radzie lub Burmistrzowi dobrowolnie, żeby rozwiać uzasadnione bądź nieuzasadnione podejrzenia.

Prezes RKS Wełna odpowiedział, że oczywiście, że tak i sam jest za tym, aby klub rozliczał się z każdej złotówki.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jaki okres obejmuje gwarancja na wykonawstwo targowiska?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że trzy lata.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał kiedy otrzymamy zwrot środków unijnych?

Paweł Andrzejczak odpowiedział, że wniosek o płatność można składać od 1 października. Termin wypłaty tych środków to trzy miesiące.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jakie zastrzeżenia ma potencjalny wykonawca w stosunku do faktycznego wykonawcy jeśli chodzi o budowę Promenady?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wie o co chodzi.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski wyjaśnił, że chodzi o sprawę zgłoszoną gdzie jedna firma na drugą firmę, że ta nie budowała zgodnie ze standardami.

Zapytał, czy sprawa ta jest do obrony przez firmę, która dokonała budowy?

Burmistrz odpowiedział, że poprosił o oświadczenie inspektora nadzoru i kierownika budowy i dokumenty takie posiada.

Po wyczerpaniu dyskusji ogłoszono 15 min. przerwy.

 

6.Wypracowanie opinii w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej w Rogoźnie, w związku z wyrażoną opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Powyższy temat zreferował Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Projekt przygotowanej uchwały przedstawia się następująco:

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno”, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLVI/324/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1)   rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno – w skali 1:500 – załącznik nr 1;

2)   rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3)   rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2)       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie;

3)       rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4)       dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º;

5)       intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

6)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

7)       obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą ściśle usytuowanie elewacji budynku względem granicy działki;

8)       powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

9)       przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązujące normy branżowe;

10)   szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;

11)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)         granica obszaru objętego planem;

2)         linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3)         przeznaczenie terenu oznaczone symbolem graficznym i literowym;

4)         obowiązujące linie zabudowy;

5)         nieprzekraczalne linie zabudowy.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

 

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym:

a)         od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

-         okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem – 1,5 m,

-         taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa – odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni,

b)         dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku usługowego położonego w granicach działki nr ewid. 1082/1 i 1083/1 w obecnym obrysie; (Komisja proponuje zmienić zapis: dopuszcza się zachowanie istniejącego poza linią zabudowy budynku bez prawa jego przebudowy, nadbudowy i rozbudowy albo przy  dopuszczeniu nadbudowy i przebudowy wrysować linię zabudowy – ewentualnie rozważyć możliwość jego rozbudowy)

Kierownik WGNRiOŚ zaproponował, aby KGFiR odrzuciła propozycję KGU.

Członkowie Komisji przyjęli propozycję Kierownika 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

2)       dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub bezpośrednio przy tej granicy;

3)       zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

4)       zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

5)       dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

6)       ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a)       zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony dróg publicznych,

b)       maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m;

7)       ustala się zakaz lokalizacji reklam;

8)       dopuszcza się lokalizację szyldów wolnostojących oraz umieszczanych na ogrodzeniach i elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 3,0 m2; (Komisja proponuje  doprecyzować zapis : czy chodzi o wielokrotność szyldów, każdy o pow. nie większej niż 3m2 , czy powierzchnia szyldów na ogrodzeniu czy elewacji nie powinna w sumie przekraczać 3m2 ; wg Komisji pow. szyldu nie powinna przekraczać   1-2 m2)

KGFiR zaproponowała aby dopuścić lokalizację szyldów wolnostojących oraz umieszczanych na ogrodzeniach i elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia pojedynczego szyldu nie może przekraczać 3,0 m2;

 Propozycja została przyjęta 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

9)       Komisja proponuje dodać : zakaz lokalizacji stacji transformatorowych wolno stojących.

Komisja GFiR proponuje ująć zapis zakaz lokalizacji więcej niż jednej stacji transformatorowej wolno stojącej.

Propozycja została przyjęta 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)         zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2)         w zakresie ochrony gruntów i wód:

a)       zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

b)       nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanych dojazdów, parkingów i placów;

3)       w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii (Komisja proponuje dodać : nakaz stosowania urządzeń niskoemisyjnych);

KGFiR odrzuciła propozycję GKU jednogłośnie 4 głosami za w obecności 4 członków Komisji.

4)       w zakresie ochrony przed hałasem – zakaz lokalizacji funkcji, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

5)       w zakresie gospodarowania odpadami:

a)       nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

b)       nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

c)       dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)         w zakresie ochrony zieleni:

a)       nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem;

b)       nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

 

§ 7. Nie określa się  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

§ 8. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.

 

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem U:

1)       dopuszcza się lokalizację:

a)         budynków usługowych, w tym handlowych, biurowych, socjalno-administracyjnych,

b)         parkingów naziemnych i podziemnych,

c)          sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)         dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2)       ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)         wskaźnik intensywności zabudowy:

-      maksymalny – 0,80, (Komisja proponuje 1,2)

-      minimalny – 0,10, (Komisja proponuje 0,8)

KGFiR przyjęła propozycję GKU jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

b)         maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

c)          minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%,

d)         maksymalna powierzchnia sprzedaży – 400 m2;(Komisja proponuje nieco zwiększyć pow.)

KGFiR pozostała przy 400m2 z ustaleniem wartości granicznej do zaakceptowania w terminie późniejszym. Przyjęte 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

3)       ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a)         obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b)         maksymalna wysokość budynków – nie więcej niż 10,0 m, (Komisja proponuje max 12,5 do gzymsu i minimalna 9,5 m do gzymsu);

Komisja uwzględniła poprawkę GKU 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

c)          Komisja proponuje : dopuszcza się 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w dachu stromym;

Komisja uwzględniła poprawkę GKU 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji

d)         dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,5 m nad poziomem terenu,

dachy płaskie albo dachy strome jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 45° (Komisja proponuje 5o – 45o), dopuszcza się stosowanie lukarn i okien dachowych,

Komisja uwzględniła poprawkę GKU 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

e)          pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego lub grafitowy;

f)          od strony dróg publicznych nakaz wykończenia elewacji cegłą lub materiałem imitującym cegłę;

4)       ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej – 2000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 10. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 11. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 12. Nie określa się  szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1.     W zakresie komunikacji:

1)        obsługę komunikacyjną z przyległej drogi gminnej – ulicy Czarnkowskiej zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem poprzez realizację projektowanego zjazdu z drogi publicznej w odległości minimum 50 m od skrzyżowania z ulicą Kościuszki;

2)        zakaz realizacji nowych zjazdów ze zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem ulicy Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 241;

3)        dopuszcza się zachowanie istniejącego zjazdu ze zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem ulicy Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 241, wyłącznie dla zapewnienia obsługi technicznej i ochrony przeciwpożarowej;

4)        minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych – 20 stanowisk postojowych usytuowanych w obrębie obszaru objętego planem. (Komisja proponuje dodać plus stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych a także dla samochodów osób niepełnosprawnych)

Komisja GFiR przyjeła zapis plus stanowiska postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych). Przyjęte 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

2.     W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)   nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;

2)   zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

3)   nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych.

3.     W zakresie odprowadzenia ścieków – nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej.

4.     W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ich zagospodarowania na własnym terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

5.     W zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej.

6.     W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)   zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

2)   dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako sieci podziemnych;

3)   dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek usługowy z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej.

 

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

 

§ 15. Ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 17. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisja proponuje:

- zrezygnować z obowiązującej linii zabudowy od strony ulicy Czarnkowskiej

- należy dopuścić ścieżkę rowerową i miejsca postojowe dla rowerów,

- należy dopuścić małą architekturę na dziedzińcu powiązaną z funkcjonowaniem obiekt, ( § 5 pkt 5 jest zapis o takiej architekturze )

- w ustaleniach należy wpisać, że projektowany obiekt powinien cechować się wysokiej jakości architekturą, nawiązującą do ceglanego budynku szkoły lub nowopowstającego budynku po drugiej stronie ronda

KGFiR przyjęła tylko pierwszy i  ostatni końcowy wniosek GKU. Przyjęte 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

7.          Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a)          podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPSE. Kowalska.

Uwag nie wniesiono.

b)          ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Uwag nie zgłoszono.

c)          zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim” w miejscowości Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie zgłoszono.

d)          sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale z dnia 25.06.2014 r.               Nr XLVI/347/2014 w sprawie przekazania skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie zgłoszono.

e)          rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie zgłoszono.

f)           rozpatrzenia wniosku obywatelskiego dotyczącego ideologii gender - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Uwag nie zgłoszono.

 

g)          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej- projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

h)          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki nr 62/7 położonej w m. Jaracz) - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

i)            wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki KW PO10/00028334/5 położonej w m. Parkowo) - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

j)           wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki KW PO10/00028570/1 położonej w m. Laskowo)- projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

k)          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

l)            wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

m)        nazewnictwa ulic - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

n)          przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

o)          wprowadzenia zmian w budżecie Gminie Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono,

p)          zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono,

q)          zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska

Uwag nie zgłoszono.

r)           zmiany uchwały z dnia 21 listopada 2012 r. Nr XXVII/199/2012 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska,

Uwag nie zgłoszono.

 

8.          Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski na prośbę Dyrektora RCK przedstawił członkom Komisji następujące wnioski o przyznanie tytułu Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

- dla p. Mariana Goralewskiego,

- dla p. Zbigniewa Barczaka,

- dla p. Ryszrada Mazurka.

Przedstawione wnioski zostały przez członków Komisji pozytywnie zaakceptowane.

 

Następnie radny A. Nadolny zgłosił wniosek formalny aby dokonać zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej tak, aby bus, który jedzie rano z Obornik był 10 min. wcześniej na dworcu PKS w Rogoźnie, aby zazębiło to się z autobusami, które jadą do Wągrowca.

Wniosek został przyjęty.

 

9.          Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21:10

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 16 października 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf