Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 43/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 22 września 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 43 /2014

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 września 2014 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno:

a)       potencjał produkcji rolniczej  a uzyskiwane wskaźniki wydajności na tle rolnictwa na Unii Europejskiej,

b)       pozyskiwanie środków krajowych i funduszy unijnych na modernizację i dostosowanie produkcji rolniczej do standardów europejskich,

c)       konkurencyjność rodzimego rolnictwa gminnego w skali kraju i Unii Europejskiej,

d)      konsekwencje wdrożonych zmian i zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 dla rodzimego rolnictwa gminnego.

5.       Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 roku:

a)       informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 r.,

b)       kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025,

c)       opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 r.

6.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

Radny H. Janus zgłosił wniosek aby po pkt. 4 porządku obrad przystąpić do pkt. 7  - wolne głosy i wnioski.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji ( jeden członek Komisji nie brał udziału w głosowaniu).

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby po pkt. 3 przystąpić do omówienia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny, z uwagi na przybyłych na posiedzenie Komisji przedstawicieli GKU.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

4.       Omówienie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny.

Projekt chwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał, czy w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego przewidziano dostęp do drogi przeciwpożarowej?

Przedstawiciel GKU odpowiedział, że dostęp do dróg wewnętrznych zostanie zapewniony, choć nie jest to fizycznie wskazane w planie.

Radny A. Nadolny zapytał, czy na tym etapie jest możliwość wprowadzenia zapisu, że zobowiązuje się użytkownika/właściciela do pozostawienia 6 m pasa w celu zapewnienia drogi przeciwpożarowej?

Przedstawiciel GKU odpowiedział, że  jakiekolwiek zmiany na tym etapie przygotowywania tego dokumentu skutkują cofnięciem się do momentu proponowania i uzgadniania przez organy.

Radny A. Jóźwiak zapytał co z odprowadzaniem ścieków bytowych?

Przedstawiciel GKU odpowiedział że w warunkach zabudowy dopuszczone są zbiorniki do ścieków bytowych ale tylko do 2021 r następnie w gestii Gminy Rogoźno będzie wybudowanie kanalizacji i oczyszczalni.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaki obszar objęty jest planem?

Przedstawiciel GKU odpowiedział że 21 hektarów.

Radny H. Janus zapytał kto płaci za ten plan?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że z Urbanistami rozlicza się Gmina Rogoźno, chodź nie jest żadną tajemnicą, że inwestor dokonał darowizny na rzecz Gminy Rogoźno, która rekompensuje poniesiony wydatek.

Radny H. Janus zapytał ile wynosi koszt tego planu?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że ok 10 000 zł.

5.       Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Wyczerpującą informację na powyższy temat przedstawił p. Maciej Tyrakowski pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  z siedzibą w Obornikach.

Informacja o stanie rolnictwa i działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2014 roku zawarta jest poniżej.

„Wegetacja roślin ozimych po mało śnieżnej zimie ruszyła na przełomie lutego i marca tj. 3 tygodnie wcześniej niż średnia wieloletnia. Wysiewy nawozów mineralnych rozpoczęły się w ostatniej dekadzie lutego, a pierwsze zabiegi uprawowe w pierwszej dekadzie marca.

Po 4-5 marca  rolnicy przystąpili  do siewów zbóż jarych, ale główne ich nasilenie miało miejsce w drugiej dekadzie miesiąca.  

Warunki atmosferyczne w okresie wegetacji wiosną i na początku lata dla zbóż i rzepaku były dobre, co w efekcie zapewniło plony znacznie wyższe niż średnia z lat ubiegłych

Plony zbóż i rzepaku w gminie Rogoźno w 2014 roku  były wysokie i  wg szacunku doradcy rolników Pana Macieja Tyrakowskiego przedstawiają się następująco :   w dt/1ha 

       pszenica ozima               -     62

       pszenica jara                   -     46

       pszenżyto ozime             -     50

        żyto ozime                    -      40

        jęczmień ozimy            -       46

        jęczmień jary                -       47

        owies                            -       39

        mieszanki zbożowe      -       42

        rzepak                           -       40

 

                   Wczesna wiosna spowodowała,  że już drugiej połowie kwietnia  rozpoczęły się siewy kukurydzy -  tak wczesny termin siewu w niedostatecznie ogrzaną ziemię spowodował,  że okres wschodów kukurydzy wydłużył się do 3 tygodni,  a na dodatek osłabione rośliny zaatakowane zostały przez szkodniki.

Chłodny maj i czerwiec spowodował słaby wzrost kukurydzy oraz  dodatkowo niedobory wody i wysokie temperatury w lipcu w  okresie kwitnienia kukurydzy miały negatywny wpływ na pylenie kwiatostanów i wypełnienie kolb ziarnem  - w efekcie zarówno plony zielonej masy  jak i ziarna będą o 10-20% niższe niż w latach ubiegłych.                       Podobne uwarunkowania sprawiły,  że również  plony okopowych – ziemniaków i  buraków będą niższe niż w roku ubiegłym. 

Rekordowe plony zbóż i rzepaku,  to przyczyna obniżenia ich cen w stosunku do roku ubiegłego - w  sierpniu i w I dekadzie września  2014 roku  ceny głównych zbóż za tonę  przedstawiały się następująco:

Pszenica konsumpcyjna  -  680 - 700 zł   ,   pszenica paszowa – 600 – 620 zł

Jęczmień    -   580 – 640 zł    ;   pszenżyto – 540 – 580 zł  ;   Żyto  -    480 – 500 zł

Niestabilna jest sytuacja na rynku ziarna rzepaku – w czasie zbiorów w bieżącym roku  cena skupu bez umowy z firmami skupowymi wynosiła ok. 1150 zł z 1 tonę - aktualnie za tonę rzepaku można uzyskać 1250 – 1300 zł,  ale część rolników mających takie możliwości nie sprzedaje rzepaku i czeka na przewidywane wyższe ceny ziarna.

Produkcja zwierzęca

W produkcji mleka wysokie ceny funkcjonujące od 2013 roku pod koniec maja i w czerwcu 2014 roku zaczęły spadać  – aktualnie cena za litr mleka dla dużych producentów wynosi 1,40 zł do 1,50 zł  – mniejszym producentom nie uzyskującym premii za dużą skalę produkcji  płaci się aktualnie za mleko od  1,10 zł do 1,30 zł za 1 litr -  aktualnie koszt produkcji 1 litra mleka wynosi ok. 1,18 zł/l  bez robocizny,  co oznacza ceny dla mniejszych producentów spadły do poziomu kosztów produkcji mleka i w tych gospodarstwach opłacalność zbliżyła się do zera.

Dodatkowo producentom mleka,  którzy przekroczyli  limit w produkcji mleka w poprzednim roku kwotowym grożą kary w wysokości 29 gr za każdy litr mleka sprzedanego poza przyznanym limitem.

Ponadto zapowiedź likwidacji mlecznych kwot produkcyjnych oraz urynkowienie produkcji mleka budzi niepokój i jest oceniana przez rolników negatywnie – uważają to za jeden z przejawów zapowiadanych reform całej Wspólnej Polityki Rolnej,  w efekcie czego nastąpi zmniejszenie w budżecie UE nakładów na rolnictwo i  wydatków na działania interwencyjne na rynkach rolnych.  

Dla rolników powiatu obornickiego zasadnicze znaczenie ma cena żywca wieprzowego –  po wielu załamaniach cen wieprzowiny duża liczba gospodarstw ograniczyła produkcję lub całkowicie zlikwidowała produkcję trzody chlewnej.

Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest niestabilna -  w sierpniu i I dekadzie września ceny skupu tuczników spadały i aktualnie wynoszą 4,80 – 5,00zł/1kg  -  są niższe od kosztów produkcji, które w sierpniu br. na 1 kg żywca wieprzowego wynosiły 6,04 zł (w cyklu zamkniętym bez robocizny) – czyli cena skupu nie pokrywa kosztów produkcji, a tym bardziej nie zapewnia opłacalności tej produkcji. 

Jedną z przyczyn trudnej sytuacji w produkcji wieprzowiny jest wykryty u dziczyzny i świń tzw. afrykański pomór świń, co spowodowało mniejszy eksport oraz spadek cen skupu tuczników.

Duże problemy mają także rolnicy, którzy nastawili się na produkcję żywca wołowego – z powodu wprowadzenia w Polsce zakazu uboju rytualnego w porównaniu do grudnia 2012 roku dostają w skupie za każdy kilogram żywca wołowego 1,00 – 1,50 zł mniej.

Sytuacja na rynku mięsa wołowego jest jednak bardziej stabilna niż w przypadku wieprzowiny  – aktualnie średnia cena rynkowa skupu buhajów kl. A wynosi ok. 6,83 zł/kg  - oznacza to, że przy koszcie  produkcji 1 kg żywca wołowego (bez robocizny) wynoszącym  ok. 6,73 zł  cena skupu pokrywa koszty produkcji  i daje niewielki zysk.

Większość rolników uważa, że mimo dopłat obszarowych,  które uzyskali po wejściu Polski do UE   ich sytuacja się nie poprawiła,  bo niższe dopłaty niż państwach starej piętnastki i wzrost kosztów środków do produkcji sprawiają,  że rolnictwo 12 nowych państwach UE staje się coraz mniej konkurencyjne na jednolitym rynku UE.

Rolnicy z zainteresowaniem obserwują w ostatnich tygodniach wahania kursu euro do złotego, bo od niego zależą stawki dopłat do 1 ha jakie uzyskają w bieżącym roku w ramach dopłat bezpośrednich.

 

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej i pieniądze płynące do polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej sprawia, że mimo trudnej sytuacji w rolnictwie część rolników planuje inwestycje,  które pozwolą na modernizację technologii produkcji i ułatwią prace w gospodarstwie.

Jednak sytuacja dochodowa większości gospodarstw rolnych  nie pozwala na sfinansowanie inwestycji rozwojowych z własnych środków.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych, oprócz środków własnych, mogą być uruchomione Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.04.2007 roku  kredyty preferencyjne.

W 2014 roku w stosunku do 2013 roku kiedy brakowało środków finansowych z budżetu państwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest lepsza -  z informacji uzyskanych w bankach udzielających kredytów preferencyjnych wynika,  że w br  rolnicy mogą się ubiegać o kredyty z linii IP podstawowy, MR młody rolnik, NT nowe technologie i BR branżowe,  a ich oprocentowanie płacone przez rolników wynosi 3,00 %.

Stosukowo nową linią kredytów preferencyjnych jest linia CSK/częściowa spłata kapitału/ -  gdzie ARiMR zamiast częściowej spłaty oprocentowania spłaca za rolnika część  kapitału zaciągniętego kredytu w wysokości do 75 tyś. Zł  ,  ale nie więcej niż 35% całego kredytu.

Kredyty klęskowe są oprocentowane na 1,5% dla rolników ubezpieczonych ora z2,8125% dla nieubezpieczonych.

Zainteresowanie rolników kredytami preferencyjnymi jest aktualnie mniejsze niż w latach ubiegłych, co jest nie tylko efektem wyższego ich oprocentowania,  ale także zdaniem wielu rolników małej opłacalności produkcji i niestabilności na rynkach produktów rolnych,  co może utrudnić spłatę kredytu.

Systematycznie rosną ceny ziemi rolniczej  -  w Wielkopolsce średnie ceny gruntów rolnych należą do najwyższych w kraju – szczególnie duży wzrost cen miał miejsce w ostatnim roku – w efekcie ceny ziemi wg GUS od 22 września 2014 roku w  wynosić będą  za 1 ha :

                                                                                        2014 rok    /     2013  

                              grunty dobre    klasy I, II i IIIa   -   55892 zł    /    43463 zł

                              grunty średnie  klasy IIIb, IV     -    45604 zł    /   36923 zł

                              grunty słabe     klasy  V , VI       -    30886 zł    /   30886 zł

                                                          

Ceny ziemi  rosną szybko mimo tego,  że nie ma  kredytów preferencyjnych na zakup gruntów rolnych – banki przygotowały dla zainteresowanych rolników ofertę długoletnich kredytów na zakup ziemi, ale ich oprocentowanie wynosi co najmniej  5%,  co w długoletnim okresie znacząco wpływa na wzrost kosztów zakupu. Ważnym źródłem finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych i modernizacji obszarów wiejskich są od 2004 roku fundusze UE płynące do Polski w ramach I  i II filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Duże zainteresowanie wielkopolskich rolników funduszami modernizacyjnymi UE sprawiło,  że w większości działań PROW 2007-13 środki finansowe z puli dla województwa wielkopolskiego zostały w dobrze wykorzystane – aby w pełni wykorzystać fundusze PROW 2007 – 13,  uruchomiono w 2013 i 2014 roku dodatkowe nabory w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Pomoc dla młodych rolników” , a ponadto rolnicy mogli uczestniczyć w nieodpłatnych szkoleniach  finansowanych z programu FAPA.

 

 

 

Wspólna Polityka Rolna od samego początku funkcjonowania ulega nieustannym modyfikacjom, ale w ostatnich latach zakres i tempo zmian są zdecydowanie większe niż w okresie do 2000 roku – mimo tego  Wspólna Polityka Rolna w latach  2014 – 2020  nadal będzie funkcjonowała  tak jak poprzednich okresach w oparciu o dwa podstawowe  filary.

- Filar I finansowany w całości z budżetu UE zapewni wsparcie rolnictwa poprzez dopłaty bezpośrednie oraz finansowanie interwencji na rynku produktów rolnych.

Planowane zmiany WPR nie zapowiadają polepszenia uwarunkowań ekonomicznych dla produkcji rolniczej,  a jednocześnie stawiają coraz wyższe wymogi w zakresie standardów higieny produkcji, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt, uzależniając wypłatę pełnej wysokości dopłat bezpośrednich.

Obok konieczności spełnienia wdrażanych w okresie 2009 - 2013 wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) od 1 stycznia 2014 w celu zmniejszenia negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie konsumentów żywności rolnicy mają obowiązek przestrzegania wymogów Integrowanej Ochrony Roślin.

Dodatkowo od 2015 wypłata 30% dopłat bezpośrednich będzie dodatkowo uzależniona od przestrzegania zasad tzw.  zazielenienia na które składają się :

a/ obowiązek stosowania odpowiedniego płodozmianu

b/ zachowanie areału trwałych użytków zielonych

c/ obowiązek utrzymania co najmniej 5% użytków rolnych  jako obszary ekologiczne

- szczegóły zasad zazielenienia od przestrzegania których  będzie uzależniona wypłata 30% dopłat bezpośrednich  zostaną ogłoszone po 15 września br.

- Filar II ma wspierać poprawę konkurencyjności sektora rolnego UE,  ochronę środowiska oraz będzie wspierał różnicowanie działalności gospodarczej i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Środki w ramach II filaru będą współfinansowane z budżetu UE  i  przez państwa członkowskie.

Nowe fundusze  na inwestycje w rolnictwo,  przetwórstwo i obszary wiejskie w ramach PROW 2014 – 20 będą przekazywane beneficjentom na nowych zasadach mimo,  że wiele działań będzie w dużym zakresie kontynuacją dotychczasowych programów.

Zasady i warunki na jakich beneficjenci będą mogli korzystać ze środków pomocowych II filara WPR  będą ogłaszane sukcesywnie jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie uruchamiać nabory na poszczególne działania PROW 2014 – 2020.

Proponowane zmiany wprowadzają nowe obowiązki dla rolników,  ale zwiększają również zakres zadań dla instytucji wspierających realizację Wspólnej Polityki Rolnej w państwach członkowskich – w tym procesie ważną rolę w realizacji celów WPR  będą miały jednostki doradztwa rolniczego.

               Biorąc pod uwagę potrzeby doradcze rolników,  specyfikę rolnictwa w powiecie obornickim 

               oraz zadania uwzględniające  cele Wspólnej Polityki Rolnej i polityki państwa polskiego 

               wobec rolnictwa i obszarów wiejskich działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa  

               Rolniczego, w tym  Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w  2014 roku   obejmuje 

               następujące  zadania:

1. Działania na rzecz modernizacji produkcji rolniczej i poprawy jakości produktów

    rolnych z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

2. Działania na rzecz dostosowania produkcji rolniczej w zakresie higieny produkcji, ochrony 

    środowiska  i warunków utrzymania zwierząt do wymogów Zasady Wzajemnej Zgodności   

3. Wskazywanie możliwych źródeł finansowania oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu 

    środków krajowych i funduszy Unii Europejskiej na modernizację i restrukturyzację 

    gospodarstw rolnych oraz na rozwój przedsiębiorczości na  terenach wiejskich

4. Edukacja rolników w zakresie prowadzenia rachunku ekonomicznego i  funkcjonowania  

   gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej oraz zmian w zasadach funkcjonowania

   Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem PROW 2014-20

5. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie BHP  w 

    rolnictwie, propagowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia  oraz wspieranie

    przedsiębiorczości

5. Bieżące przekazywanie informacji rynkowych

6. Współpraca z samorządami lokalnymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa”.

 

Członkowie Komisji brali czynny udział w dyskusji i mieli możliwość zadawania interesujących ich pytań.

Uwag do przedstawionych informacji przez p. Macieja Tyrakowskiego nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji poinformował, że omawiany dzisiaj temat będzie również przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 24.09.2014r.

6.       Wolne głosy i wnioski.

Radny H. Janus zgłosił wniosek formalny do GDDKiA o zamontowanie radarowego czujnika prędkości na drodze krajowej nr 11 w m. Gościejewo i Tarnowo.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny zgłosił również wniosek do Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” dla p. dla Kierownika zespołu „Gościnianka” p.  Mirosława Koplina.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek do Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” dla p. Henryka Karaś – Sołtysa Sołectwa Pruśce.

Radny Z. Hinz zapytał, czy wniosek ten został omówiony z Radą Sołecką?

Radny M. Połczyński odpowiedział, że nie, wniosek ten składa jako radny Rady Miejskiej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny P. Wojciechowski zgłosił wniosek o wystosowanie pisma do ZDP w Obornikach następującej treści:

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie żąda do Pana Dyrektora ZDP w Obornikach odpowiedzi na wniosek Komisji  (pismo z dnia 20 marca 2014 r. BR.0012.1.9.2014.MM), w sprawie wycięcia drzew przy drodze powiatowej.

W związku z brakiem udzielenia odpowiedzi na wniosek przez ponad pół roku, Komisja wnioskuje o przedstawienie podjętych działań przez ZDP w celu wycięcia wskazanych drzew oraz prosi o przesłanie kopi wysłanych pism przez ZDP do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz odpowiedzi na te pisma.

Komisja prosi o odpowiedź na pismo w terminie”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny R. Kinach zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna o wymalowanie pasów w ciągu pieszym na ul. Lipowej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny R. Kinach zgłosił również wniosek do Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” dla Proboszcza Parafii Św. Wita w Rogoźnie Jarosława Zimnego oraz dla Proboszcza Parafii Św. Ducha w Rogoźnie Eugeniusza Śliwy. (Drugi wniosek zgłoszony został na prośbą Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Romana Szuberskiego.

Oba wnioski zostały podjęte jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Następnie radny A. Nadolny zgłosił wnioski do Kapituły o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” dla następujących osób wieloletnich członków OSP Parkowo:

dla p. Jana Biskupa,

dla p. Józefa Kędziory (wniosek zostanie przyznany pośmiertnie, wniosek został konsultowany z rodziną, która wyraziła na to zgodę),

dla p. Bronisława Dębińskiego.

Trzy wnioski zostały podjęte jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej o zamontowanie progu zwalniającego w pobliżu Prywatnego Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie. Radny dodał, że wniosek zgłoszony został na prośbę mieszkańców Rogoźna.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji. Posiedzenie Komisji opuścił radny H. Janus.

Radny A. Nadolny poinformował, że lampa świetlna w Parkowie na ul. Brzozowej przy posesji p. Jamroza miała zostać zamontowana w III kwartale roku i zapytał jak sprawa ta wygląda?

Burmistrz K. Ostrowski odpowiedział, że rozmowy zostały już w tym temacie przeprowadzone i w niedługim czasie zostanie to wykonane.

Radny R. Kinach zapytał o drogę na ul Brzozowej w Rogoźnie. Poinformował, że została tam sprzedana działka a na drodze dojazdowej do posesji stoi słup wysokiego napięcia. Zapytał jak rozwiązać ten problem?

Burmistrz K. Ostrowski odpowiedział, że zlecił Kierownikowi Piątkowskiemu dokładne wytyczenie przebiegu drogi przez Geodetę i sprawa zostanie rozwiązana.

 

7.       Analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 roku.

Informację przygotowała Skarbnik Gminy Rogoźno p. Maria Kachlicka.

Członkowie Komisji mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z następującymi informacjami: informacją za I półrocze 2014  z wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025  oraz informacją z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Ponieważ powyższy temat będzie również przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie członkowie Komisji poprosili o zreferowanie  tematu na tejże sesji.

 

8.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

a)       utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadania jej statutu – projekt uchwały przedstawił radny Z. Hinz.

Radny A. Jóźwiak poprosił o wyjaśnienie zapisu „obsługę administracyjną zapewnia BR”

Radny Z. Hinz odpowiedział, że oznacza to, że pracownik BR będzie gromadził i przechowywał dokumentację związana z funkcjonowaniem Rady Seniorów

Radny A. Jóźwiak wyjaśnił, że zapytał o to ponieważ chce wiedzieć, czy pracownikowi BR nie dojdą dodatkowe obowiązki. Dodał, że z tego co wie w Obornikach BR obsługują dwie osoby a u nas jedna osoba, która ma tych zadań aż nadto aby zmieścić się w swoim ustawowym czasie pracy.

Radny Z. Hinz odpowiedział, że zupełnie się z tym zgadza ponieważ przez wiele lat obserwował pracę pracownika BR i zgadza się z tym, że pracownik ten jest dociążony bardzo mocno. Dodał, że w uchwale jest zapisek „lub inna osoba upoważniona przez Burmistrza Rogoźna”

b)        wyrażenia zgody, na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy Rogoźno z Gminą Miejską Wągrowiec – projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag nie zgłoszono.

c)       zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu „Aquabellis” Sp. z o.o.

Radny A. Olenderski zapytał czy podwyżka uwzględnia również plany modernizacyjne sieci?

Prezes odpowiedział, że tak.

Radny P. Wojciechowski zapytał czym jest spowodowany wzrost opłaty za rozliczanie wodomierza ze stawki 13,76 do stawki 16,38?

Prezes odpowiedział, że pozycja ta niesie ze sobą wszystkie możliwe składniki jakie składają się na tę stawkę opłaty abonamentowej.

 

d)       zmieniająca uchwałę nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy Gmina na to środki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gdyby nie miała środków to nie występowała by do Rady z takim wnioskiem.

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że Burmistrz informuje, że nie ma środków na realizację zadań jakie Rada wniosła zmianą na sesji 28 maja a planuje się nowe zadania, na które jak Pani Skarbnik twierdzi są środki w budżecie. Zapytał, czy radni podejmując taką uchwałę  nie powinni znać realnych źródeł finansowania tego zadania?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że zmiany wprowadzone na sesji 28 maja będą wykonane z dochodów. Wyjaśniła, że zadanie to zostanie sfinansowane ze zwrotu dotacji przez niepubliczne przedszkole, które musiało zwrócić za 2013 rok część dotacji.

Radny A. Jóźwiak zapytał jaka kwota został zwrócona?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że 32 000 zł.

e)       wprowadzenia zmiany w WPF Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

9.       Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 22 października 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf