Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.200.2014

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźno z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.131.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.167.2014 z dnia 08 września 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę  860.635,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,

 

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 860.635,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia nr 0R.0050.1.200.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

DOCHODY

1.         W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 319.620,01 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z  jego wypłatą. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2014.8 z dnia 16.10.2014 roku.

2.         W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 1.939,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20.10.2014 roku.

3.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 387.881,00 zł z tytułu:

a)   dotacji celowych na zadania:

ü zlecone z administracji rządowej (+) 240.043 zł Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:

- FB-I.3111.363.2014.3 z dnia 15.10.2014 roku (+) 14.900 zł na wpłaty świadczeń pielęgnacyjnych ,

- FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14.10.2014 roku (+) 74.522 zł na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

- FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15.10.2014 roku na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wyrokiem TK z dnia 5 grudnia 2013 roku (+) 148.284 zł,

-FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 09.10.2014 roku (+) 2.337 zł w tym: na opłacenie składki zdrowotnej (+837zł) oraz zryczałtowane dodatki energetyczne (+ 1.500 zł)

ü własne zadania bieżące (+) 147.838 zł, Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr:

- FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22.10.2014 roku (+) 55.300 zł na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania,

- FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15.10.2014 roku (+) 2.124 zł  z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,

- FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08.10.2014 roku (+) 46.788 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08.10.2014 roku  (+) 43.626 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych.

4.         W dziale Edukacyjna  opieka  wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 151.195,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na:

ü wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 146.895 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15.10.2014 roku,

ü zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawka szkolna” (+) 4.300 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16.10.2014 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 860.635,01 zł

 

WYDATKI

1.         W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 319.620,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

2.         W dziale Transport i łączność dokonuje się przeniesienia kwoty +/- 7.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału,

3.         W dziale Administracja publiczna dokonano  zwiększenia wydatków o kwotę 1.939.00 zł na zadaniach zleconych o kwotę 1.939 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 8.500 zł.

4.         W dziale Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 25.600 zł.

5.         W dziale Ochrona zdrowia  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami  w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.030 zł.

6.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  o kwotę 387.881,00 zł w tym:

ü zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę +43.626 zł (zadanie własne),

ü zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę +46.788 zł (zadanie własne),

ü zwiększono plan wydatków na opłacenie składki  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne+ 837 zł (zadanie zlecone),

ü zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych +1.500 zł (zadanie zlecone),

ü zwiększono wydatki na dożywianie + 55.300 zł (zadanie własne),

ü zwiększono wydatki na świadczenia pielęgnacyjne (+) 14.900 zł (zadanie zlecone),

ü zwiększono wydatki na opłacenie składek zdrowotnych (+) 2.124 zł (zadanie własne),

ü zwiększono wydatki na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci (+) 74.522 zł (zdanie zlecone),

ü zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków  dla opiekunów w związku z wyrokiem TK z dnia 05.12.2013 roku (+) 148.284 zł (zadanie zlecone),

ü dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/-21.731,40 w tym na zadaniach zleconych +/-600 zł.

7.         W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 151.195,00 zł z przeznaczeniem  na wpłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (+)149.895 zł, wyprawkę szkolną (+) 4.300 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę (-) 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie  20% udziału własnego w wypłacie stypendiów socjalnych.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 860.635,02 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

ü  Nr 3 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” zwiększono o kwotę 561.602,01  zł,

ü  Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok” zwiększono o kwotę 294.733 zł,

ü  Nr 5 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizacje zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok” dokonano przeniesienia kwoty +/- 2.030 zł między paragrafami w ramach rozdziału,

 

 

drukuj pobierz pdf