Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIX/389/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015

UchwałA Nr XLIX/389/2014
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 października 2014 r.

 

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.  poz. 594; poz. 645; poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz 849) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,55 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 16,49 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,75 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,

5) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,57 zł, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,99 zł,

b) budynków garażowych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł.

2. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,57 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł,

3) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,36 zł, z wyjątkiem:

a) dróg wewnętrznych, pod zabudową mieszkaniową oraz pod budynkami gospodarczymi i garażowymi z uwzględnieniem zapisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach od 1m2 powierzchni 0,20 zł,

b) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,41 zł.

3. Od budowli: ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 2%.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.

 

 

drukuj pobierz pdf