Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

U C H W A Ł Y  NR XLIX/390/2014

R A D Y    M I E J S K I E J  W   R O G O Ź N I E

z dnia 29 października 2014 r.

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.  poz. 594; poz. 645; poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust.1 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz 849)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1/ budynki lub ich części, budowle i grunty zajmowane na cele kulturalne z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą

2/ budynki lub ich części, budowle i grunty użytkowane na cele kultury fizycznej   i sportu

z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą

3/ budynki lub ich części, budowle i grunty służące działalności związanej z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części oraz budowli i gruntów związanych z działalnością gospodarczą

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/429/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf