Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLIX/391/2014
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 października 2014 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.  poz. 594; poz. 645; poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz 849) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014r.  poz. 718)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od czynności sprzedaży na targowisku miejskim przy ulicy Nowej w następującej wysokości:

1)  z wyznaczonego stanowiska:

a) bez zadaszenia  21,00 zł

b) z zadaszeniem  26,00 zł

c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza  5,00 zł.

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej od czynności sprzedaży na pozostałym terenie miasta i gminy Rogoźno w  wysokości  25,00 zł, z wyjątkiem:

1) sprzedaży w obrębie cmentarzy w wysokości 20,00 zł.

 

§ 2. 1.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.  Inkasentem opłaty targowej jest Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”.

3. Inkasent pobraną opłatę targową odprowadza na konto budżetu  gminy.

4. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso dla prowadzącego w wysokości 99% zainkasowanych opłat targowych.

5. Termin płatności opłaty targowej to dzień sprzedaży.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr   XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2015. 

 

 

drukuj pobierz pdf