Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory samorządowe 2014: Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rogoźnie

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Pile

z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

Komisarz Wyborczy w Pile informuje, iż w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Rogoźnie, zarządzonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego na dzień 22 lutego 2015 r. - przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:

-         komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,

-         komitetów wyborczych wyborców,

 

Zawiadomienia, przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.15

 

do dnia 14 grudnia 2014 r. *)

 

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile.

 

Brak aktualnego postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego uniemożliwi udział w zarządzonych wyborach uzupełniających.

 

Komisarz Wyborczy w Pile

/-/ Anna Kulczewska-Garcia

 

*) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 Kodeksu wyborczego)

 


 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Pile

z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rogoźnie

 

Komisarz Wyborczy w Pile informuje, że dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rogoźnie zarządzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego na dzień 22 lutego 2015 r., powoła Miejską Komisję Wyborczą w Rogoźnie.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile - Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34,. w godz. od 9.00 do 16.00

 

w terminie do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza,

 

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

1)       jest obywatelem polskim,

2)       najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

3)       nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)       nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5)       nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Kandydatem nie może być:

1)       pełnomocnik komitetu wyborczego,

2)       osoba, która została upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego do wykonania czynności wyborczych w imieniu komitetu wyborczego,

3)       pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,

4)       mąż zaufania,

5)       osoba kandydująca na radnego,

 

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy. Druki znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rogoźnie, a także w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80.

 

Komisarz Wyborczy w Pile

/-/ Anna Kulczewska-Garcia

 

 

 

drukuj pobierz pdf