Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Uchwała Nr II/2/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 01 grudnia 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogożna z dnia 28 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.87.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.131.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 roku, UchwałąNr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.167.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.200.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 536.772,11 zł i ustala się na kwotę 52.663.873,09 zł

2.      Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 52.663.873,09 zł z tego:

1)         Dochody bieżące w kwocie  47.630.961,85 zł

2)         dochody majątkowe w kwocie  5.032.911,24 zł w tym:

a)    środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.349.700,01 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.      Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę 536.772,11 zł i ustala się na kwotę 53.674.323,11 zł

 

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  53.674.323,11 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)    wydatki bieżące w kwocie                47.458.479,79 zł

2)    wydatki majątkowe w kwocie 6.215.843,32 zł

w tym:

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  4.580.169,01 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.      § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.399.073,02 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.669.126,40 zł w tym na:

a)    zadania bieżące 3.550.422,40 zł

b)    zadania majątkowe 118.704,00 zł

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.729.946,62 zł w tym na:

a)    zadania bieżące 1.969.946,62 zł

b)   zadania majątkowe 760.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

6.      § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1)    przychody 2.282.662,40 zł

2)    koszty 2.286.662,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.      § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”

„§ 9 Ustala się roczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do:            

1)    kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.493,24m2 w wysokości 23,52zł/m2,

2)    remontu lokali mieszkalnych  o powierzchni 238,66 m2 w wysokości 419,01 zł/m2,

3)    kosztów eksploatacji lokali socjalnych 28,44 zł/m2,

4)    kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi  o powierzchni 2.185,76m2 41,28zł/m2,

5)    kosztów remontu lokalu po pożarze o powierzchni 69,85m2 411,31zł/m2,

6)    konserwacji i remontów bieżących lokali mieszkalnych o powierzchni 5.083,49m2, w wysokości 11,13 zł/m2,

7)    rozbiórki budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 94,5m2  694,52 zł/m2”.

 

8.      § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.      Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 241.451 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf