Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2014: Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.1.212.2014

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 01.12.2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz na podstawie § 25 ust. 2 i 3 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.65.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 06.04.2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam, co następuje:

 

 

§ l.

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:

 1. Urzędzie Miejskim
 2. Ochotniczych Strażach Pożarnych
 3. Pomieszczeniach Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Fabrycznej 5
 4. Świetlicach wiejskich
 5. Na terenie miasta i gminy

 

 

§ 2.

Powołuję na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, członków komisji według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w terminie od dnia 17.12.2014 do 15.01.2015 r. zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1)       Kaniewska Izabela

2)       Nowak Bożena

 

 

§ 3.

Powołuję pięć zespołów spisowych w następujących składach:

 

Nr 1 w składzie:

 • Przewodniczący – Nowak Marian
 • Członek – Ślachciak Dorota
 • Członek – Łanucha Mariusz

dokona spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim.

 

Nr 2 w składzie:

 • Przewodniczący – Stępień Jan
 • Członek – Ignasiak Dariusz
 • Członek – Radecki Arkadiusz
 • Członek – Jamróz Sławomir

dokona spisu z natury składników majątkowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Nr 3 w składzie:

 • Przewodniczący – Andrzejczak Paweł
 • Członek – Domagalska Maria
 • Członek – Lis Daniel
 • Członek – Cisowski Błażej

dokona spisu z natury składników majątkowych w pomieszczeniach GKRPA, świetlicach wiejskich oraz z terenu miasta i gminy.

 

Nr 4 w składzie:

 • Przewodnicząca – Kaniewska Elżbieta
 • Członek – Olędrowicz Wanda
 • Członek – Kaźmierczak Ilona

przeprowadzi weryfikacją sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi.

 

Nr 5 w składzie:

 • Przewodniczący – Piątkowski Roman
 • Członek – Ostrowska Iwona
 • Członek – Olęderek Marta

przeprowadzi weryfikację gruntów.

 

§ 4.

Inwentaryzacją należy objąć:

1)       środki trwałe,

2)       środki trwale w użytkowaniu,

3)       środki pieniężne,

4)       należności i zobowiązania,

5)       środki trwałe w budowie,

6)       druki ścisłego zarachowania.

 

§ 5.

 1. Składniki majątku wymienione w § 4 pkt l i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
 2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt 3 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy.
 3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
 4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt 5 należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
 5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 4 pkt. 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

 

§ 6.

Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego od dnia 8.12.2014 r.

 

§ 7.

Zobowiązuję komisję do:

1)       przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)       przestrzegania  ogólnie  obowiązujących  przepisów o inwentaryzacji oraz  zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3)       dokona ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4)       sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5)       przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

 

§ 8.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Otrzymują do wykonania:

1)       Zespół spisowy Nr l

2)       Zespół spisowy Nr 2

3)       Zespół spisowy Nr 3

4)       Zespół spisowy Nr 4

5)       Zespół spisowy Nr 5

 

Otrzymują do wiadomości:            

1)       Wydział Finansowy

2)       Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3)       a/a

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.212.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01.12.2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

Harmonogram inwentaryzacji na 2014 rok

 

Lp.

Przedmiot inwentaryzacji

Obiekt zinwentaryzowania

Termin przeprowadzenia inwentary­zacji

Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji

Nr zespołu  spisowego przeprowadzającego inwentaryzacją.

1

Grunty

Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału GN, R i OŚ

od  31.12.14

do 15.01.15

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.

5

2

Wartości niematerialne i prawne

Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

od  31.12.14

do 15.01.15

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.

4

3

Udziały

Dane ewidencji księgowej

od 31.12.14

do 15.01.15

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.

4

4

Środki trwałe

Dane ewidencji księgowej

od 17. 12.14

do 31.12.14

Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r.

1,2,3

5

Środki trwałe w użytkowaniu

Dane ewidencji księgowej

od 17.12.14

do 31.12.14

Spis z natury wg stanu na dzień

31. 12.2014r.

1,2,3

6

Środki trwałe w budowie

Dane ewidencji księgowej

od 31.12.14

do 15.01.15

Weryfikacja sald na dzień 31.12.2014r.

4

7

Rozrachunki z pracownikami

Dane ewidencji księgowej

od 31.12.14

do 15.01.14

Weryfikacja sald na dzień  31.12.2014r.

4

8

Rozrachunki publiczno-prawne

Dane według ewidencji księgowej

od 31.12.14

do 15.01.15

Weryfikacja sald na dzień31.12.2014r.

4

9

Materiały biurowe w magazynie

Dane według ewidencji księgowej

od 17.12.14

do 31.12. 14

Spis z natury na dzień 31.12.14r

1

10

Należności i zobowiązania

Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych

od 31.12.14

do 15.01.14

Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31. 12.2014r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi

4

11

Środki pieniężne w kasie

Kasa Urzędu Miejskiego

31.12.14r.

Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r.

1

12

Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe

Wydział Finansowy

31.12.14r.

Spis z natury wg stanu na dzień

31. 12.2014r

1

13

Pożyczki i kredyty

Według ewidencji księgowej

od  31.12.14

do 15.01.14

Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień31.12.2014r.

4

 

 

 

14

Przedmiot inwentaryzacji

Obiekt zinwentaryzowania

Termin przeprowa­dzenia inwentary­zacji

Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji

Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację.

15

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych

Wszystkie rachunki bankowe

od 31.12.14

do 15.01.15

Pisemne uzgodnienie sald według stanu na dzień 31.12.2014r.

4

16

Fundusze specjalne

Według stanu ewidencji księgowej

od 31. 12.14

do 15.01.15

Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2014r.

4

17

Materiały o niskiej wartości w ewidencji pozaksięgowej

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

od 17. 12.14

do 31.12.14

Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2014r.

1

 

 

drukuj pobierz pdf