Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/31//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr IV/31/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013.594 ze zm.) oraz art. 41  ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2012.1356 ze zm.) i Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

 

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1.      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINY  ROGOŹNO

NA 2015 ROK

 

 

30 WRZESIEŃ 2014

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

I. Preliminarz zadaniowy do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2015 rok.

II.  Diagnoza lokalna w zakresie spożywania napojów alkoholowych oraz problemów alkoholowych.

III. Cele programu.

IV. Zadania gminnego programu.

1.       Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.       Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.       Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.       Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5.       Zapewnienie warunków działania/pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie.

V. Współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

VI. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy.

VII. Sposoby realizacji zadań.

VIII. Finansowanie programu

IX. Sposób sprawozdawania.

X. Zadania programu.

XI. Programy Profilaktyczne i świetlice opiekuńczo wychowawcze.

XII. Akcja Letnia.

 

Wprowadzenie

 

                Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 j.t.)

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który jest kontynuacją działań w tym zakresie prowadzonych w latach poprzednich.

Aktami prawnymi regulującymi kwestie realizacji działań z przedmiotowego zakresu są:

-         Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015,

-         Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015,

-         Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Rogoźno

 

Gminę zamieszkuje 18 226 osób, w tym dzieci i młodzieży. Stopa bezrobocia w powiecie obornickim wynosi 11,9% (liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Rogoźno: 896 osób)

Handel napojami alkoholowymi:

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W roku 2013 wydanych zostało po uprzednim uzyskaniu opinii GKRPA 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży oraz 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

I. Preliminarz zadaniowy do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

Dochody : 280.000,00zł

Wydatki:  280.000,00 zł

 

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i ich sprawców - 7.000,00

 

 1. Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy,  pomocy psychospołecznej i  prawnej, obsługa i utrzymanie punktu konsultacyjnego, poprawa funkcjonowania działających świetlic opiekuńczo wychowawczych – 105.250,00

 

 1. Zakup materiałów na potrzeby komisji i grup wsparcia – 14.370,00

 

 1. Finansowanie pracy świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci zagrożonych patologią społeczną, wakacyjny program wycieczkowy, obóz sportowy - 53.400,00

 

 1. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń, fundacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  - 48.000,00

 

 1. Koszty funkcjonowania GKRP, delegacje szkolenia – 51.980,00

 

II. Diagnoza lokalna w zakresie spożywania napojów alkoholowych oraz problemów alkoholowych:

 

 1. Dane o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym:

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie udzielono pomocy 454 osobom w tym:

·         63 osobom uzależnionym (od leków, narkotyków, hazardu, alkoholu, sterydów),

·         40 porad osobom współuzależnionym,

·         90  porady osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym, dzieciom które weszły w konflikt z prawem, dzieciom z trudnościami wychowawczymi,

·         69 porad osobom chorym psychicznie (w tym depresja paranoidalna, anoreksja, psychozy, próby samobójcze) z kryzysów rodzinnych, dla celów rentowych (11 osób przebadano psychologicznie i wydano opinię, były to osoby o niskim statusie materialnym, 8 osób skierowano na leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym –Charcice, Piecewo, Gniezno, Markot Rożnowice),

·         Przeprowadzono 12 interwencji kryzysowych (próby samobójcze, śmierci członka rodziny, napad i wypadki samochodowe.),

·         Przeprowadzono 6 terapii rodzinnych,

·         Udzielono 114 porad prawnych  dotyczących następujących problemów: prawa pracy, kodeksu rodzinnego i cywilnego, problemów rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny,

·         Odbywały się dyżury AA – przyjęto 60 osób

Od stycznia do grudnia 2013 roku działały następujące grupy samopomocowe i terapeutyczne:

 • Poniedziałek -  Rodzinna Grupa Wsparcia (dyżur psychologa i prawnika),
 • Wtorek – Dyżur AA (rano), grupa terapeutyczna dla dzieci małych, grupa ALANON,
 • Środa –  Grupa AA Odnowa, dyżur prawnika popołudniu,
 • Czwartek – Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych. Grupa AA Odnowa,
 • Piątek – dyżur psychologa , dyżur AA,
 • Sobota - Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, otwarte mityngi AA.

Razem więc w Punkcie Konsultacyjnym działało 7 grup samopomocowych.

 

 1. Dane nt. stanu lecznictwa odwykowego:

-         liczba sporządzonych Niebieskich Kart  -  22 karty

-         liczba osób motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego – 51 osób

-         liczba spraw skierowanych do sądu – 5 wniosków

 

 1. Dane pozyskane ze statystyk Policji:

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie (stan za 2013r.) wynika, że we wszystkich przypadkach podjętych interwencji stwierdzono, iż większość osób w stosunku do których interwencję podjęto, były pod wpływem alkoholu.

                              

Dane te są następujące:

2011

2012

2013

Ilość przeprowadzonych interwencji

921

1161

2061

- interwencje domowe

183

288

275

- interwencje w miejscach publicznych

738

59

1776

 

 

 

 

Ilość osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Poznaniu   

78

87

155

- z interwencji domowych

25

45

65

- z interwencji w miejscach publicznych

53

7

90

 

 

 

 

Ilość prowadzonych spraw o kierowanie w stanie nietrzeźwym

 

 

 

- samochodem art. 178a § 1 KK

188

51

47

- rowerem art. 178a § 2 KK

39

48

110

 

 

 

 

Ilość prowadzonych spraw o fizyczne i moralne znęcanie się art.207§1 KK

22

13

11

- zakończonych aktem oskarżenia

brak danych    

10

------

- umorzonych (sprawy wycofane)  

brak danych    

3

------

 

 

 

 

Ilość nieletnich względem, których skierowano materiały do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

 

 

 

- ilość nieletnich

42

45

40

 1. Dane ze struktur pomocy społecznej:

Z danych GOPS w Rogoźnie pomoc dla rodzin z powodu:

2010

2011

2012

ubóstwa

431

411

422

bezrobocia

284

276

288

długotrwałej choroby

391

414

422

bezradności         

231

122

132

niepełnosprawności

225

247

239

bezdomności      

81

72

72

alkoholizmu

93

64

50

trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK

28

23    

27

narkomanii

22

6

6

 

- inne możliwe lokalne dane.

 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów uzależnień

(dane szacunkowe wg. PARPA)

 

 

W Polsce

38,5 mil

W gminie Rogoźno

uwagi

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

ok. 2-3% populacji

ok. 800 tys.

 330

 

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

  600

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

 720

 

Osoby pijące ryzykownie i szkodliwie

13% populacji

ponad 2 mil

 2000

 

Kobiety doznając przemocy
(w tym fizyczna, psychiczna, ekonomiczna)

18% populacji

6900000

 3240

 

 

Uwaga:

 

Na każde 100000 dzieci 250 – 300 jest maltretowanych w Polsce jest maltretowanych, to jest 135 dzieci w naszym środowisku.

 

III. Cele gminnego programu

1. Cele nadrzędne:

- ograniczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,

- zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów alkoholowych wśród osób dorosłych,

- zmniejszenie liczby zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie o podłożu alkoholowym,

2. Cele szczegółowe:

- opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej przez dzieci i młodzież,

- zmniejszenie liczby indywidualnych zagrożeń wynikających z picia alkoholu,

- zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierowców,

- zwiększenie liczby osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego,

- zwiększenie liczby sprzedawców kontrolujących wiek osób kupujących alkohol

 

IV. Zadania gminnego programu

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

-         współpraca z placówkami leczenia uzależnień, z których korzystają mieszkańcy  Miasta i Gminy Rogoźno

-         dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,

-         dofinansowanie programów związanych z przemocą w rodzinie,

-         dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w Rogoźnie

 

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

-         finansowanie/dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych struktur dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

-         dofinansowanie wybranych programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie,

-         współdziałanie w zakresie procedury „Niebieska Karta”,

-         dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci – ofiar przemocy,

-         uruchomienie / współfinansowanie / sfinansowanie miejsc bezpiecznych przesłuchań, przyjaznych dziecku,  ofierze przemocy, tzw. „Niebieskiego Pokoju”,

-         finansowanie wyjazdów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

 

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych

 

-         dofinansowanie realizacji przez nauczycieli programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach Gminy Rogoźno w ramach szkolnego programu profilaktyki,

-         finansowanie programów i zajęć mających na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu, m.in. poprzez: promowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

-         wspieranie edukacji rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej negującej nadmierne używanie alkoholu,

-         promowanie/wspieranie/dofinansowanie programów profilaktyki z elementami zajęć sportowych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania napojów alkoholowych w Gminie Rogoźno,

-         finansowanie interdyscyplinarnych szkoleń na temat przemocy w rodzinie,

-         współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

-         wspieranie kampanii i szkoleń na temat przeciwdziałania przemocy,

-         finansowanie/organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców handlujących alkoholem,

-         prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni np. trzeźwości, światowego dnia FAS, debat w lokalnych mediach,

-         działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

-         organizowanie szkoleń członków Komisji i osób aspirujących do pracy w tych strukturach (obowiązek ustawowy).

 

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

-         współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu profilaktyki,

-         wsparcie merytoryczne wspólnoty AA i grup wsparcia.

 

 1. Zapewnienie warunków działania/pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

-         Zabezpieczenie lokalowe i finansowe pracy GKRPA.

 

V. Współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

-         Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

-         Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

-         Komisariat Policji w Rogoźnie,

-         Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

-         Szkoły i inne placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Rogoźno,

-         Parafie gminy Rogoźno,

-         Służby zdrowia,

-         Organizacje pozarządowe,

-         inne

 

VI. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy

-         Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Policja, GOPS, GKRPA),

-         Dokonanie diagnozy opartej na cyklicznych, rzetelnych badaniach problemów i zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu przez dzieci, młodzież gminy Rogoźno,  realizują podległe Gminie  szkoły w ramach szkolnego programu profilaktyki,

-         Gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym (zasoby na terenie gminy  Rogoźna),

-         Pozyskiwanie danych nt. liczby interwencji domowych, liczby przestępstw, danych dotyczących przestępczości nieletnich oraz liczby wypadków drogowych spowodowanych przez „nietrzeźwych” i ich ofiar za pośrednictwem Komisariatu Policji  w Rogoźnie,

-         Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemów alkoholowych w gminie.

 

Wskaźniki monitoringu:

-         Liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia i objętych leczeniem z gminy Rogoźno,

-         Liczba osób objętych działaniami pomocowymi - z grup ryzyka, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie Rogoźno,

-         Liczba dzieci, młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi w gminie Rogoźno,

-         Liczba rodziców uczestniczących w działaniach edukacyjnych, prowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe w gminie Rogoźno zwykle ok. 50% liczby uczniów w szkole,

-         Liczba odbiorców projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w gminie Rogoźno (to ma wynikać z rozliczeń organizacji, które otrzymały środki w ramach konkursów),

-         Liczba osób korzystających z placówek interwencji kryzysowej, porad udzielanych w punktach konsultacyjnych w gminie Rogoźno,

-         Liczba i efektywność kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Rogoźno.

 

VII. Sposoby realizacji zadań

1.       Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest koordynowana przez przewodniczącego GKRPA,

2.       Zadania realizowane są przez:

-          Zlecanie zadań jednostkom miejskim/gminnym, placówkom oświatowym w drodze konkursów ofert,

-         Zakupy i zlecenia zewnętrzne:

                a. poprzez konkursy ofert

                b. poprzez zamówienia publiczne

                c. bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych

Obsługę administracyjną i prawną Komisji prowadzi gmina Rogoźno

 

VIII. Finansowanie programu

Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w budżecie Miasta/Gminy, pozyskiwanych zgodnie z art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na dany rok, zgodny z projektem budżetu Gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako środki na realizację zadań wymagających kontynuacji w roku następnym.

               

Zasady wynagradzania członków komisji

 1. Członek komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 500 zł, natomiast nowo przyjęci członkowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 430 zł,
 2. Przewodniczący,  otrzymuje miesięczne wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 600 zł,
 3. Za każdy dyżur Zespołu interwencyjnego jego członek nie otrzymuje wynagrodzenia,
 4. Za każde posiedzenie zespołu problemowego jego członek nie otrzymuje wynagrodzenia,
 5. Za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez Komisję jej członek nie otrzymuje wynagrodzenia,
 6. Członkowie GKRPA otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach obowiązujących w Urzędzie Gminy Rogoźno

 

IX. Sposób sprawozdawania.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu, będące integralną częścią rocznego sprawozdania budżetowego, przedstawianego Radzie Miejskiej w Rogoźnie przedstawia Burmistrza Rogoźna.


 

X. Zadania programu.

1.1.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i ich sprawców

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

1.1.1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie

Diagnozowanie, Orzekanie, Porady prawne i psychologiczne, Pomoc indywidualna, Grupy samopomocowe, Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Telefon zaufania

Psycholodzy

Pedagodzy

Prawnik

Członkowie Komisji

Służba zdrowia

Fabryczna 5

cały rok

1.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów leczenia

Rozmowy, Wywiady, Wczesne interwencje, Porady, Warsztaty, Terapia zajęciowa zgodnie z programem

Komisja

Realizatorzy

Indywidualni

(programy autorskie)

Fabryczna 5

cały rok

1.1.3 Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych

1.1.4 Zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla osób współuzależnionych

1.1.5. Zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc uzależnienia, kryzysy rodzinne)

1.1.6. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów uzależnień i przemocy

Konsultacje

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne, Pomoc Społeczna

cały rok – w zależności od potrzeb

1.1.7. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym , w tym wsparcie w wychodzeniu z bezdomności (Punkt wsparcia społecznego)

Porady,

Informacje spotkania edukacyjne

MARKOT

Rożnowice,

Gościejewo,

GOPS,

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

Gmina Rogoźno

cały rok

 

1.2.     Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy,  pomocy psychospołecznej i  prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

1.2.1. Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w tym podejmowanie działań w ramach systemu „Niebieska Linia”

Porady

Wsparcie

Konsultacja

Terapia wstępna

Telefony zaufania

Psycholog

Pedagog

Prawnik

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Fabryczna 5

cały rok

1.2.2. Prowadzenie wczesnej interwencji przez policję i GKRPA w sytuacjach kryzysowych

Wywiad

Interwencje

Rozmowy

Mediacje

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

cały rok

1.2.3. Inicjowanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

Wywiad

Składanie wniosków

Pomoc społeczna

Członkowie Komisji

Prawnik

Komisja,

GOPS

cały rok

1.2.4. Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych w szczególności dla osób dotkniętych przemocą i kryzysami w rodzinie

Metody aktywne

Psycholodzy,

Terapeuci

Fabryczna 5

cały rok

1.2.5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z programem profilaktycznym

Zajęcia wychowawcze,

Warsztaty,

Realizacja programów profilaktycznych

Dyrektorzy Szkół,

Realizatorzy programów autorskich

SP nr 2 Rogoźno,

SP nr 3 Rogoźno,

SP Budziszewko, Gościejewo, SP Pruśce,

Zespół Szkół w Parkowie,

Świetlica w Owczegłowach i Garbatce

cały rok

1.2.6. Różne formy wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych

Zajęcia wychowawcze,

Programy terapeutyczne,

Programy wycieczkowe

Dyrektorzy,

Parafie,

GOPS,

Organizacje pozarządowe

Gmina

Zima/Lato 2015

1.2.7. Działalność telefonu Zaufania dla osób szczególnie dla dzieci wobec których stosowana jest przemoc

Porada,

Wsparcie,

Informacja

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Fabryczna 5

cały rok

1.2.8. Prowadzenie grup korekcyjno terapeutycznych dla dzieci które doznały przemocy (4 grupy)

Warsztaty

Organizacje pozarządowe -

program autorski,

Punkt konsultacyjny

Fabryczna 5

cały rok

1.2.9. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy w ramach interwencji domowej

Porady

GKRPA, Policja, PPP, GOPS

Gmina

cały rok

1.2.10. Funkcjonowanie miejsca do bezpiecznych przesłuchań  dla ofiar przestępstw zwłaszcza dla ofiar przemocy domowej

 

PPP w Rogoźnie, Policja

PPP w Rogoźnie, Policja, Fabryczna 5

cały rok

 

1.3.     Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

1.3.1.  Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

WEDŁUG PUNKTU X PROGRAMU

1.3.2. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki w środowisku lokalnym za pomocą mediów

Artykuły w prasie,

Informacje,

Ulotki

Szkoły,

Członkowie Komisji,

Prasa,

Służba zdrowia

Urząd  Miejski, Komisja

cały rok

1.3.3.Zorganizowanie Środowiskowego Spotkania na Rzecz Profilaktyki

Wykłady,

Warsztaty,

Grupy problemowe

Komisje Rogoźno, Budzyń, Ryczywół

PPP Rogoźno, Starostwo Powiatowe Oborniki

RCK Rogoźno

X.2015 r.

1.3.4. Rozpowszechnianie literatury fachowej nt. uzależnień

Świat Problemów,

Remedium,

Niebieska Linia

Komisja, Szkoły, GOPS

Gmina

cały rok

1.3.5. Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ”Sierpień miesiącem trzeźwości”

Festyn,

Msza św.,

Spotkania integracyjne w tym mityngi otwarte

GKRPA, Grupy AA

RCK Rogoźno

8 sierpień 2015 r.

1.3.6. Współpraca z instytucjami powiatowymi (Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR  w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. uzależnień , przemocy domowej etc.

Szkolenia m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej

GKRPA

Fabryczna 5

Cały rok,

2 szkolenia w roku

1.3.7. Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie,

Wycieczki,

Akcja letnia

Realizatorzy, Szkoły, Organizacje Pozarządowe, Parafie

Gmina

Zima/Lato 2015

1.3.8. Zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania,

Wycieczki,

Festyny

Świetlice, Grupy wsparcia, Szkoły, Parafia św. Wita

Gmina

cały rok

 

1.4.     Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a także zakazu reklamy

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

1.4.1. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad obrotu oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA, Straż Miejska, Policja

Urząd Miejski

cały rok

1.4.2. Kontrola placówek ubiegających się o zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Placówki handlujące alkoholem

cały rok

1.4.3. Rozpatrywanie skarg na działalność placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Spotkania,

Wywiad

GKRPA

 

cały rok

1.4.4. Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia

Spotkania

GKRPA

Gmina

cały rok

1.4.5. Działania kontrolno- interwencyjne wobec sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim

Kontrola,

Interwencja

GKRPA, Policja, Straż Miejska

Gmina

cały rok

 

1.5.     Wspieranie działań  instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych  oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

1.5.1. Pomoc w organizacji imprez wspierających abstynencję dla osób uzależnionych i ich rodzin min : spotkania rocznicowe,  imprezy okolicznościowe tj. , opłatek , spotkania integracyjne dofinansowywanie innych spotkań integracyjnych

Spotkania,

Pielgrzymki (Częstochowa , Licheń, Lednica),

Wycieczki,

Festyn rodzinny

GKRPA

Gmina

cały rok

1.5.2. Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień  kontaktu oraz pracy z osobami uzależnionymi . ich rodzinami w tym ofiarami i sprawcami przemocy

Konferencja – Środowiskowe spotkanie na rzecz profilaktyki dot. problematyki rodzinnej, Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, Trening Zastępowania Agresji, Seminaria- „Diagnoza przemocy wobec dzieci.” „Praca z trudnym klientem” i inne, 

GKRPA

Powiat

cały rok

1.5.3. Współpraca z istniejącymi środowiskami abstynenckimi oraz istniejącymi grupami wsparcia (8 grup)

Spotkania integracyjne,

Mityngi otwarte

GKRPA

Gmina

cały rok

 

 

XI. Programy Profilaktyczne i świetlice opiekuńczo wychowawcze

 

Placówka

Program profilaktyczny
tytuł

Koszt

Szkoła Podstawowa w Pruścach

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + materiały

2.600,00

Zespół Szkół w Gościejewie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + Materiały

2.600,00

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + Materiały

2.600,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + Materiały

5.600,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym

Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + Materiały

5.600,00

Świetlica Garbatka

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem ART

Płace, Dożywianie + Materiały

2.600,00

Świetlica Owczegłowy

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem ART

Płace, Dożywianie + Materiały

2.950,00

ZS Parkowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza Trening zastępowania Agresji

Płace, Dożywianie + Materiały

2.600,00

Świetlica Słomowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

Płace, Dożywianie + Materiały

2.950,00

 


 

XII. Akcja Letnia – 23.300,00

-         Obóz sportowo integracyjny dla dzieci i młodzieży  - 10.000,00

-         Wakacyjny program wycieczkowy dla świetlic i sołectw 13.300,00 /wynagrodzenia - 2.000 usługi 7.000 materiały - 4.300/

 

drukuj pobierz pdf