Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/32//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała Nr IV/32/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013.594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. 2012.124 ze zm.) i Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020

 

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1.      Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/32/2014  Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

 

 

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2015 ROK

 

30 WRZESIEŃ 2014

 

SPIS TREŚCI

 

I. Preliminarz zadaniowy do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

II. Diagnoza problemów zażywania środków psychoaktywnych na terenie gminy Rogoźno i istniejące zasoby do realizacji zadań.

III. Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

IV. harmonogram realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.

V. Zarządzanie, monitoring, ewaluacja programu.

 

I. Preliminarz zadaniowy do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 

Dochody : 5.000,00zł

Wydatki:  5.000,00 zł

 

Prowadzenie profilaktyki i działalności edukacyjno – zdrowotnej oraz informacyjnej dla dzieci w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 5.000,00

 

  1.                Zajęcia warsztatowe dla młodzieży, szkoła dla rodziców, zabezpieczenie materiałów edukacyjnych

 

II. Diagnoza problemów zażywania środków psychoaktywnych na terenie gminy Rogoźno i istniejące zasoby do realizacji zadań.

 

  1.                Diagnoza problemu

 

Badania europejskie  wykazały, iż obniża się wiek osób zażywających środki psychoaktywne oraz że około 40% dzieci szkół ponadgimnazjalnych eksperymentowało.

 

Na terenie województwa wielkopolskiego problem zażywania środków psychoaktywnych dotyczy różnych grup społecznych. Dystrybucja środków tych odbywa się głównie w lokalach i dyskotekach jak również na terenach przyszkolnych.

Najczęstszym środkiem psychoaktywnym stosowanym przez młodzież jest nikotyna.

 

Badanie tego problemu na terenie naszego powiatu przeprowadzone przez UAM w Poznaniu w roku  2002  wykazały, iż 43,4% uczniów ma kontakt z tytoniem, 13% uczniów szkół podstawowych deklaruje znajomość w swoim otoczeniu osób zażywających środki psychoaktywne, wśród gimnazjalistów jest to 22%, natomiast szkół ponadgimnazjalnych 45%. Używanie substancji wziewnych deklaruje 5% uczniów szkół podstawowych, 8% uczniów szkół gimnazjalnych i 6,9% szkół ponadgimnazjalnych. Głównym miejscem gdzie można nabyć narkotyki uczniowie wskazują:

7,4 % PUB, dyskotekę, ulicę

2,9 % szkołę

3,4 % dostawcami są koledzy

Uczniowie twierdzą, iż najczęściej pierwszy kontakt z narkotykiem to czas  przebywania w grupie przyjaciół, spotkań i podczas wakacji.

 

Aktualne badania wykazują również, iż najczęstszymi motywami zażywania środków psychoaktywnych jest :

-         Ciekawość

-         przynależność do nieformalnej grupy rówieśniczej

-         poszukiwanie ciekawych przeżyć

-         szukanie odprężenia i relaksu

Czynnikiem powodującym sięganie po narkotyki jest głównie dysfunkcjonalność rodziny  w zakresie prawidłowego realizowania jej funkcji tj. tworzenia właściwego klimatu emocjonalnego do realizowania podstawowych potrzeb psychicznych (miłości, bezpieczeństwa, bliskości, kontaktu werbalnego i niewerbalnego i właściwego ukształtowania świata wartości).

Wiadomym jest również, że zachowania przestępcze młodzieży (szczególnie zachowania agresywne) są również związane z zażywaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

 

Diagnoza problemu uzależnień od narkotyków z terenu gminy.

1)       Liczba narkomanów – 20 (w tym 15 Monar Rożnowice)

2)       Rodzaje substancji – marihuana, kleje

3)       Czynniki ryzyka

-         dysfunkcjonalność rodzin, zwiększająca się problemowość rodzin,

-         Z danych GOPS w Rogoźnie wynika, iż 422 rodziny objęte są pomocą socjalną z powodu ubóstwa. Z danych tych wynika również, że zwiększa się problemowość rodzin otrzymujących pomoc. Rodziny takie są rodzinami ryzyka jeśli chodzi o zażywanie środków psychotropowych.

-         Złe funkcjonowanie dziecka w roli ucznia na terenie szkoły - 518 uczniów wymaga różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie trudności szkolnych i wychowawczych. Czyli 20% do 30% uczniów bardzo wcześnie wykazuje zakłócenia w sferze emocjonalnej i społecznej (lęk przed szkołą, symptomy depresji szkolnej, zachowania antyspołeczne, zażywanie substancji psychoaktywnych w tym nikotyny, leków alkoholu)

 

  1. Zasoby

 

1)       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzą:

-         Pedagodzy,

-         Psycholog,

-         Pracownik Socjalny,

-         Pracownicy Urzędu Miejskiego

 

2)       Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy mieszczący się w budynku na ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie.

W miejscu tym:

-         pełni dyżur prawnik,

-         pełni dyżur psycholog, który diagnozuje, udziela porad a także prowadzi terapię grupową,

-         spotykają się grupy wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy,

-         spotyka się grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy,

-         funkcjonuje grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej,

-         spotykają się grupy samopomocowe AA (Przemysław i Odnowa, ALANON)

-         2 x w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu AA

 

3)       Zasoby instytucjonalne:

-         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-         Policja i Straż Miejska,

-         Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola,

-         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

-         Biblioteka,

-         Rogozińskie Centrum Kultury,

-         Służba zdrowia,

-         Parafie,

-         Monar w Rożnowicach

 

4)       Członkowie gminnej komisji uczestniczyli w szkoleniu nt: „Monitorowanie zjawiska narkomanii”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

III. Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią

 

  1. Cel główny:

Ograniczenie problemu narkomanii na terenie gminy Rogoźno ze szczególnym uwzględnieniem problemu dopalaczy

 

  1. Cele szczegółowe

-         Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,

-         Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,

-         Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży i nauczycieli,

-         Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenia Monar w Rożnowicach,

-         Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,

-         Zintensyfikowanie pracy z rodzicami w zakresie poprawiania umiejętności wychowawczych (Szkoła dla rodziców) i redukcji zachowań przemocowych (praca korekcyjno terapeutyczna).

 

IV. Harmonogram realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok

 

  1.                Podstawy prawne programu:

-         Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012.124 j.t.),

-         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012.1356 j.t.),

-         Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005.180.1493),

-         Ustawa w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2001.13.110),

-         Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2002.11.109 j.t.),

-         Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. 2003.26.226),

-         Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.874)

 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własny gminy.

Środki finansowe na realizację zadań określi Rada Miejska w ramach Uchwały w sprawie budżetu gminy Rogoźno.

Realizacja programu odbywa się we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, parafiami, Monarem oraz osobami fizycznymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconych im zadań.

  1. Cele szczegółowe programu

 

2.1.              Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin/ Wskaźniki

2.1.1. Prowadzenie Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) z problemem uzależnienia od narkotyków

Diagnozowanie,

Orzekanie,

Porady prawne,

Pomoc indywidualna,

Grupy samopomocowe,

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

Telefon zaufania

Psycholodzy,

Pedagodzy,

Prawnik,

Członkowie Komisji,
Lekarz,

Terapeuta uzależnień,

Monar Rożnowice

Fabryczna 5

cały rok

 

Ilość osób korzystających  z pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej

2.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów

Rozmowy,

Wywiady,

Wczesne interwencje,

Porady

Komisja,

Psycholog,

Pedagog

Punkt Konsultacyjny,

PPP Rogoźno, Służba zdrowia

cały rok

Ilość osób podejmujących leczenie

2.1.3. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów uzależnień od narkotyków

Konsultacje

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne, Pomoc Społeczna

cały rok

 

w zależności od potrzeb

2.1.4. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem uzależnień od narkotyków

Porady,

Informacje spotkania edukacyjne

MARKOT

Rożnowice,

Gościejewo,

GOPS,

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny

Gmina Rogoźno

Cały rok

 

Ilość osób radzących sobie z problemami

 

2.2.              Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin/ Wskaźniki

2.2.1.  Prowadzenie wczesnej interwencji przez Policję i  GKRPA w sytuacjach kryzysowych

Wywiad,

Interwencje,

Rozmowy, Mediacje,

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

Cały rok

Ilość osób przyjętych

2.2.2.  Inicjowanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

Wywiad,

Składanie wniosków

Pomoc społeczna,

Członkowie Komisji,

Prawnik

Komisja, GOPS

Cały rok

 

Ilość osób objętych pomocą

2.2.3.Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych

Zajęcia wychowawcze,

Warsztaty,

Realizacja programów profilaktycznych

Dyrektorzy Szkół,

Realizator z programu autorskiego

SP nr 2 Rogoźno,

SP nr 3 Rogoźno,

ZS w Parkowie,

Świetlica Słomowo, SP Budziszewko, Studzieniec

Cały rok

 

Ilość osób uczęszczających

2.2.4. Półkolonie terapeutyczne

Zajęcia wychowawcze,

Programy terapeutyczne,

Wycieczki

Dyrektorzy Szkół,

GKRPA

 

Lato 2015

 

 

2.2.5. Działalność telefonu Zaufania dla osób dotkniętych narkomanią

Porada,

Wsparcie,

Informacja

PPP Rogoźno

II Armii Wojska Polskiego  1

Cały rok

 

Ilość osób przyjętych

 

2.3.              Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin/ Wskaźniki

2.3.1. Prowadzenie działań dotyczących profilaktyki narkomanii w środowisku lokalnym za pomocą mediów

Artykuły w prasie,

Informacje,

Ulotki

Szkoły,

Członkowie Komisji, Prasa

Urząd  Miejski,

Komisja

Cały rok

Ilość materiałów informacyjnych

2.3.2. Rozpowszechnianie literatury fachowej nt. uzależnień od narkotyków (zakup materiałów)

Świat Problemów,

Remedium,

Karan

Komisja, Szkoły,

GOPS

Gmina

Cały rok

 

Zakup materiałów oraz dystrybucja materiałów otrzymanych z biura Narkomanii

2.3.3. Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ”Sierpień miesiącem trzeźwości”

Festyn,

Msza św.,

Spotkania integracyjne

GKRPA

Grupy AA

RCK

8 sierpień 2015

2.3.4. Działania prewencyjne skierowane do środowisk zagrożonych

Patrole,

Ulotki, Opracowania

Komisja i 

Policja

Gmina

Cały rok

Ilość interwencji upomnień, pouczeń

2.3.5. Współpraca z instytucjami powiatowymi (Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR)  w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. narkomanii

Szkolenia

m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli

GKRPA,

PPP Rogoźno

Fabryczna 5

Cały rok

 

Ilość szkoleń, ilość osób uczestniczących

2.3.6. Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie,

Wycieczki,

Akcja letnia,

Warsztaty (warsztaty psychologiczne, trening umiejętności prospołecznych)

 

Gmina

Lato 2015

 

Ilość osób korzystających

2.3.7. Zajęcia  dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania,

Wycieczki,

Festyny

Świetlice, Biblioteka,

Grupy wsparcia, Szkoły, Organizacje pozarządowe

Gmina

Cały rok

 

Ilość osób korzystających

 

2.4.              Włączenie do wspólnych działań terapeutycznych Stowarzyszenia Monar w Rożnowicach 

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin/ Wskaźniki

2.4.1 Korzystanie z dyżurów terapeuty uzależnień  w Ośrodku Monar w Rożnowicach

Diagnoza,

Porady,

Wsparcie,

Wywiady

Terapeuta uzależnień MONAR

Rożnowice

Cały rok

 

1 x w miesiącu

 

2.5.              Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

 

Projekty

Metody działania

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin/ Wskaźniki

2.5.1. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz środowiska osób uzależnionych

Wywiad środowiskowy,

Porady, Konsultacje,

Kontrakt socjalny,

Pomoc prawna,

Motywowanie do realizacji m.in. obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

GOPS w Rogoźnie we współpracy z PPP w Rogoźnie, Policją, Pedagogami szkolnymi, Kuratorami, Sądem, Dyrektorami szkół etc.

Gmina

Cały rok

 

Ilość osób korzystających z pomocy

2.5.2. Włączanie społeczności Monaru do działań społecznie użytecznych, na rzecz gminy Rogoźno

Organizowanie prac społecznie użytecznych,

Współuczestniczenie i organizowanie imprez okolicznościowych

GOPS w Rogoźnie, UM w Rogoźnie,

Inne właściwe

Gmina

Cały rok

 

Ilość osób korzystających z pomocy

 

V. Zarządzanie, monitoring, ewaluacja programu

 

  1. Za realizację programu odpowiada

-         GKRPA składająca się z 6 osób tj. psychologa, pedagoga pracujący w PPP w Rogoźnie oraz  pedagoga pracującego w GOPS w Rogoźnie, 2 pracowników Urzędu Miejskiego oraz policjanta

Komisja współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy w tym z policją , służbą zdrowia oraz placówkami oświatowymi.

  1. Monitoring – realizację programu monitoruje na bieżąco przewodnicząca Komisji oraz wice przewodnicząca sprawdzając min. dzienniki zajęć, hospitując zajęcia, analizując sprawozdania realizatorów programu.
  2. Ewaluacja - dokonuje się w systemie półrocznym, rocznym lub po zakończeniu programu i przedstawia się Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej.

 

drukuj pobierz pdf