Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IV/33//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

Uchwała Nr IV/33/2014

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.15.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.34.2014 Burmistrza Rogożna z dnia 28 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.75.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.87.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.131.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 roku, UchwałąNr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.167.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.200.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 roku, Uchwałą Nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 01 grudnia 2014 roku i Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.        Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami i ustala się na kwotę 53.728.608,25 zł

 

2.        Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 53.728.608,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)   wydatki bieżące w kwocie                47.512.764,93 zł

2)   wydatki majątkowe w kwocie 6.215.843,32 zł

w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  4.580.169,01 zł.

 

3.        § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.400.114,07zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4.        § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.399.073,02 zł z tego:

1)    dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.679.161,40 zł w tym na:

a)    zadania bieżące 3.560.457,40 zł

b)    zadania majątkowe  118.704,00 zł

2)    dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.719.911,62 zł  w tym na:

a)    zadania bieżące 1.959.911,62 zł

b)   zadania majątkowe  760.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/33/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

WYDATKI  - dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach n/w rozdziałów:

1.          W rozdziale Urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 750 zł
na zadaniu bieżącym z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

2.          W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia wydatków na kwotę
+/- 5.300 zł.

3.          W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę  35,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej przekazywanej Gminie Piła na podstawie zawartego porozumienia  na zwrot kosztów dotacji za naukę religii prowadzonej w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszcza uczeń z naszej gminy.

4.          W rozdziale Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę 35,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału opisanego w pkt.3

5.          W rozdziale Dodatki mieszkaniowe dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 204,01 zł
na zadaniu bieżącym z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w części dotyczącej pokrycia kosztów związanych z wypłatą dodatków energetycznych osobom uprawnionym do dodatków mieszkaniowych.

6.          W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesienia wydatków na kwotę
+/- 3.220,66 zł

Ogółem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę +/- 9.509,67 zł

W/w zmiany spowodowały zmiany w załączniku Nr 2 „Plan  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok” poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 954,01 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf