Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności 13 niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej, –przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności 13 niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej, –przy projektowanej ul. Skrajnej i Łamanej w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9  o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2007r. nr 98 poz. 2406) ww. działki gruntu, położone są na terenie oznaczonym symbolami: „52MNr”, „54MNr”, „67MNr”, „68MNr” o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

 

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [m2]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

1.

2408/3

1.280m2

33.500,00zł

3.350,00zł

2.

2408/4

1.280m2

33.500,00zł

3.350,00zł

3.

2408/8

2.524m2

57.500,00zł

5.750,00zł

4.

2408/9

2.520m2

59.000,00zł

5.900,00zł

5.

2408/10

1.891m2

47.500,00zł

4.750,00zł

6.

2408/11

1.889m2

47.500,00zł

4.750,00zł

7.

2409/13

1.488m2

35.500,00zł

3.550,00zł

8.

2409/15

946m2

27.500,00zł

2.750,00zł

9.

2409/16

946m2

27.500,00zł

2.750,00zł

10.

2409/31

1.056m2

29.000,00zł

2.900,00zł

11.

2409/32

1.037m2

28.500,00zł

2.850,00zł

12.

2409/33

1.021m2

28.000,00zł

2.800,00zł

13.

2409/34

1.006m2

28.000,00zł

2.800,00zł

 

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto. Ustalone ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek.

 

Nabywca (-y) na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 18 listopada 2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz.  11:00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 26 lutego 2015 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) upłynął z dniem 10 września 2014 r. 

 Opis terenu:

- działki niezabudowane i niezagospodarowane, dojazd do działek wytyczony geodezyjnie, urządzony przez dwa przepusty na rowach otwartych, odległość od ul. Południowej około 300m. Działki znajdują się w granicach administracyjnych miasta Rogoźna, na jego obrzeżach. Atrakcyjny teren pod budowę osiedla mieszkalnego w zabudowie rezydencjonalnej.

Przy zbywaniu działek nr: 2408/4, 2408/9, 2408/10, 2408/11, 2409/13, 2409/15, 2409/16, 2409/31, 2409/32, 2409/33 i 2409/34 zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca (-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne. 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Rogoźno, dnia  22 stycznia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf