Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr V/36//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej

UCHWAŁA NR  V/36/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia  21 stycznia 2015 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej, zwany dalej „planem” po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno” - uchwała Nr XXIV/165/2008  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2008 r.,  zmiana - uchwała Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 r.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1)         rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno –  w skali 1:500, stanowiący  załącznik nr 1;

2)         rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3)         rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)         planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2)         uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie;

3)         rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4)         dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º;

5)         intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

6)         nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

7)         obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą ściśle usytuowanie elewacji budynku względem granicy działki;

8)         powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

9)         przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązujące normy branżowe;

10)     szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;

11)     terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)         granica obszaru objętego planem;

2)         linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3)         przeznaczenie terenu oznaczone symbolem graficznym i literowym;

4)         obowiązujące linie zabudowy;

5)         nieprzekraczalne linie zabudowy.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

 

§ 4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U.

 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)         nakaz realizacji zabudowy o wysokiej jakości architektonicznej, w szczególności poprzez wykończenie elewacji od strony dróg publicznych cegłą lub materiałem imitującym cegłę oraz pokrycie dachów dachówką w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego lub grafitowy;

2)         ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym:

a)    od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

-      okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem – 1,5 m,

-      taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa – odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni,

b)    dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku usługowego położonego w granicach działki nr ewid. 1082/1 i 1083/1 w obecnym obrysie;

3)         dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub bezpośrednio przy tej granicy;

4)         zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

5)         zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

6)         dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

7)         ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a)         zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony dróg publicznych,

b)         maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m;

8)         ustala się zakaz lokalizacji reklam;

9)         dopuszcza się lokalizację szyldów wolnostojących oraz umieszczanych na ogrodzeniach i elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia pojedynczego szyldu nie może przekraczać 3,0 m2;

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)         zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2)         w zakresie ochrony gruntów i wód:

a)    zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

b)    nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanych dojazdów, parkingów i placów;

3)         w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii;

4)         w zakresie ochrony przed hałasem – zakaz lokalizacji funkcji, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

5)         w zakresie gospodarowania odpadami:

a)    nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

b)    nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

c)     dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)         w zakresie ochrony zieleni:

a)    nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem;

b)    nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

 

§ 7. Nie  określa się  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz  dóbr  kultury współczesnej.

 

§ 8. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.

 

§ 9. W zakresie  parametrów i  wskaźników  kształtowania  zabudowy oraz  zagospodarowania  terenu, na  terenie oznaczonym symbolem U:

1)         dopuszcza się lokalizację:

a)    budynków usługowych, w tym handlowych, biurowych, socjalno-administracyjnych,

b)    parkingów naziemnych i podziemnych,

c)     sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)    dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2)         ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a)    wskaźnik intensywności zabudowy:

-      maksymalny – 1,20,

-      minimalny – 0,80,

b)    maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

c)     minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%,

d)    maksymalna powierzchnia sprzedaży – 400 m2;

3)         ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a)    obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b)    maksymalna wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,5 m,

c)     minimalna wysokość gzymsu – nie mniej niż 9,5 m,

d)    maksymalna liczba kondygnacji:

-      dla dachów stromych – trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,

-      dla dachów płaskich – dwie kondygnacje nadziemne,

e)     dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,5 m nad poziomem terenu,

f)     dachy płaskie albo dachy strome jedno-, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 5° – 45°, dopuszcza się stosowanie lukarn i okien dachowych;

4)         ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej – 2000 m2, z wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 10. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 11. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 12. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1.         W zakresie komunikacji:

1)    obsługę komunikacyjną z przyległej drogi gminnej – ulicy Czarnkowskiej zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem poprzez realizację projektowanego zjazdu z drogi publicznej w odległości minimum 50 m od skrzyżowania z ulicą Kościuszki;

2)    zakaz realizacji nowych zjazdów ze zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem ulicy Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 241;

3)    dopuszcza się zachowanie istniejącego zjazdu ze zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem ulicy Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 241, wyłącznie dla zapewnienia obsługi technicznej i ochrony przeciwpożarowej;

4)    minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych – 20 stanowisk postojowych usytuowanych w obrębie obszaru objętego planem;

5)    nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.         W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)    nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;

2)    zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

3)    nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych.

3.         W zakresie odprowadzenia ścieków – nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej.

4.         W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

5.         W zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej.

6.         W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)    zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

2)    dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako sieci podziemnych;

3)    dopuszczenie lokalizacji jednej stacji transformatorowej wolnostojącej lub wbudowanej w budynek usługowy z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej.

 

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

 

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

 

§ 15. Ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf