Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 98/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 czerwca 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

                Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawie § 15 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku,

 

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,

               Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą     Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku i Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 27 maja 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 24.930 zł

                i ustala się je na kwotę 37.381.266 zł

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37.381.266 zł

                z tego:

1) dochody bieżące w kwocie          36.775.266

2) dochody majątkowe w kwocie          606.000

                                                                                                                                                                                             

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie 6.245.696 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin w kwocie 787.523 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

4.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 24.930

        i ustala się je na kwotę 45.438.854 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.438.854 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

        w tym:

 

1) Wydatki bieżące 36.285.645 zł

         z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.307.611 zł 

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu 3.151.583 zł

       

2) Wydatki majątkowe 9.153.209 zł

      z tego: 

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 957.220 zł

 

 

§ 2.       Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku i Uchwałą XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY - 40.000 zł

               WYDATKI - 6.245.696 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 3.       Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku i Uchwałą XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.033.219 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.108.803 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

 

 

§ 4.        Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku i Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku

który otrzymuje brzmienie:

 

        „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”        zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

 

 

 

§ 5.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Uzasadnienie

do  Zarządzenia Nr 98/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 05 czerwca 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

 

1.       W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 15.930 zł

w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-15/09 z dnia 29 maja 2009 roku.

 

2.       W dziale Pomoc społeczna wprowadza się dochody na kwotę 9.000 zł

w rozdziale Pozostała działalność z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie programów dla sprawców przemocy w rodzinie. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 4.3011- 144/09 z dnia 28 maja 2009 roku.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 24.930 zł.

 

 

WYDATKI

 

Po stronie wydatków wprowadzono w/w dotacje:

 

1.       W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się wydatki na kwotę 15.930 zł

z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

 

2.       W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia wydatków w ramach rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę +/- 10.000 zł

 

3.       W dziale Pomoc społeczna wprowadza się wydatki na kwotę 9.000 zł

w rozdziale Pozostała działalność na wypłatę wynagrodzeń dla wykładowców uczestniczących w Programie Korekcyjno – Terapeutycznym dla Sprawców Przemocy zgodnie z przedstawionym preliminarzem w wysokości 8.800 zł. Pozostała kwota 200 zł została przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych.          

 

4.       W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach rozdziału Pozostała działalność dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami  +/- 718 zł – sołectwa Pruśce

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 24.930 zł.

 

 

Dokonano zmian w załącznikach:

 

1)       Załącznik Nr 3 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” zwiększono wydatki o kwotę 24.930 zł.

2)       Załącznik Nr 4 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu w 2009 roku” zwiększono dotacje otrzymane do budżetu o kwotę 24.930 zł.

3)       Załącznik Nr 5 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 718 zł. -  sołectwa Pruśce.

 

Załączniki od nr 3 - 5

 

drukuj pobierz pdf