Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 13.30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiardunkach

PROTOKÓŁ nr 1 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 13.30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Wiardunki 64 , 64-630 Ryczywół.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 6 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.  

Analiza realizacji zadań publicznych Gminy Rogoźno:

a) zapoznanie się z bazą placówki,

b) wystąpienie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,

c) dyskusja.

  1.  Analiza działań promocyjnych Gminy Rogoźno na rok 2015.

a) wystąpienie przedstawiciela Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM,

b) dyskusja.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przystąpiono do punktu 3 - Przedstawienie działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach - informację z działalności przedstawiła Pani Joanna Napierała.

Poinformowała również, że jest podpisane Porozumienie między Gminą Wągrowiec i Gminą Rogoźno, które dot: korzystania z Domu Środowiskowego w Wągrowcu oraz między Ryczywołem.

Ośrodek w Wiardunkach posiada miejsc na 35 osób.

Z-ca Burmistrza Rogoźna zapytała jak długo osoba musi przebywać w ośrodku żeby uzyskać widoczne rezultaty?

Pani Dyrektor poinformowała, że czas jest 3 letni, a następnie jest ocena kompleksowa, która decyduje o dalszych czynnościach. Może to być przejście do Środowiskowego Domu Samopomocy, który znajduję się najbliżej w Wągrowcu bądź Zakłady Aktywności.

Radna L. Kolanowska zadała następujące pytania:

Radna L. Kolanowska zapytała jak funkcjonuje zakład w wakacjach?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest czas urlopowy, który trawa 4 tygodnie.

Radn L. Kolanowska - Ile osób dojeżdża z Rogoźna?

Odpowiedź:

11 osób z Rogoźna

6 osób z Ryczywołu

18 osób z Obornik

Aczkolwiek liczba ulega zmianie nawet w ciągu roku.

Radna L. Kolanowska  - Ile osób jest obsługi?

Odpowiedź:

- 7 terapeutów

- Rehabilitant

- Psycholog

- Sprzątaczka

- Palacz

- Księgowa

- 2 kierowców.

M. Stachowiak zapytała dofinansowanie?

Odpowiedź: Z PEFRONU jest 90% dofinansowania tj. 570 tysięcy, w tym jest 9% środków powiatowych, 1% Stowarzyszenia. Pieniądze, które są wypracowane czyli pieniądze z kiermaszu itd. mogą być wyłącznie przeznaczone na integrację tj. impreza sportowa, wyjazd to teatru lub kina.

Pani Dyrektor poinformowała, że pieniądze z 1% wspomogły zakup samochodu gdzie Rogoźno dołożyło 10 tys., Oborniki 14 tys., Ryczywół 6 tys., Powiat 7 tys., i warsztat 10 tys,.

Radna L. Kolanowska zapytała jaka jest potrzeba?

Pani Dyrektor J. Napierała odpowiedziała, że największą potrzebą jest termomodernizacja budynku.

Radna K. Erenc – Szpek zapytała czy jest korzystanie ze środków unijnych?

Pani J. Napierała odpowiedziała, że jako Stowarzyszenie korzystają ze środków Województwa lub Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ale ze względu, że Stowarzyszenie nie jest właścicielem budynku więc nie mogą korzystać. Ewentualnie Gmina Ryczywół ponieważ są właścicielem.

Poinformowała również, że prowadzi się listy obecności, plany pracy danych pracowni itd.  

Każdy uczestnik posiada swoja teczkę z orzeczeniem, indywidualnym programem. Do każdego dnia jest karta obserwacji dla każdego uczestnika, rodzaj wykonywanej czynności oraz efekty.

 

Następnie informację przedstawiła M. Stachowiak.

Komisja posiada 5 zadań związanych z realizacją gminnego programu, które wynikają z ustawy o wychowaniu trzeźwości:

- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielenie rodzicom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zapewnienie warunków działania/ pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie.

 Są dofinansowanie warsztaty terapeutyczne prowadzone przez poradnie alkoholowe. Współpraca jest z poradniami Wągrowiec, Oborniki i Chodzież.  Jest 7 grup samopomocowych opłacanych przez gminę:

-                     Rodzinna Grupa Wsparcia,

-                     grupa terapeutyczna dla dzieci małych, grupa ALANON,

-                     grupa AA Odnowa, dyżur prawnika popołudniu,

-                     Grupa Wsparcia dla Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych,

-                     Dyżur Psychologa

-                     Grupa Wsparcia dla Młodzieży dla Młodzieży Niepełnosprawnej.

Dodała, że jest współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

- Komisariat Policji w Rogoźnie,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

- Szkoły i inne placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Rogoźno,

- Parafie gminy Rogoźno,

- Służba zdrowia,

- Organizacje pozarządowe,

- inne.

 

 Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy:

-         Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Policja, GOPS, GKRPA),

-         Dokonanie diagnozy opartej na cyklicznych, rzetelnych badaniach problemów i zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu przez dzieci, młodzież gminy Rogoźno,  realizują podległe Gminie  szkoły w ramach szkolnego programu profilaktyki,

-         Gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem alkoholowym (zasoby na terenie gminy  Rogoźna),

-         Pozyskiwanie danych nt. liczby interwencji domowych, liczby przestępstw, danych dotyczących przestępczości nieletnich oraz liczby wypadków drogowych spowodowanych przez „nietrzeźwych” i ich ofiar za pośrednictwem Komisariatu Policji  w Rogoźnie,

-         Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemów alkoholowych w gminie.

 

Poinformowała również, że w tym roku odbyła się kampania przeciw pijanym kierowcom. Jest wakacyjny pakiet wycieczkowy dla dzieci, który umożliwia wyjazd nad morze i nie tylko.

Przewodniczący Komisji Ł. Zaranek zapytał P. M. Stachowiak jaki jest obecny skład GKRPA?

P. Przewodnicząca odpowiedziała, że obecnie jest osób 6 ale 2 osoby mają być dodatkowe, które muszą przejść szkolenie. Dzięki czemu będzie możliwość pracowania w podzespołach gdzie każdy będzie miał przydzielone swoje zadania.

 

      Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 - analiza działań promocyjnych Gminy Rogoźno na rok 2015., którą przedstawił pracownik urzędu B. Cisowski.

Planowanie działania promocyjne Gminy Rogoźno w roku 2015:

1. Promocja gminy w Internecie:

- strona internetowa,

- profil na portalu społecznościom na Facebook.

2. Ustawienie nowego tzw. ,, witacza” na granicy gminy przy drodze krajowej nr 11 od strony Poznania – w miejsce skradzionego.

3. Przygotowanie folderu promocyjnego.

4. Przygotowanie ulotek promocyjnych.

5. Przygotowanie materiałów promocyjnych – tzw. ,,gadżetów” oraz zakup teczek i torebek papierowych z herbem Rogoźna.

6. Kontynuowanie współpracy międzynarodowej i krajowej gminy.

7. Prezentacja gminy na targach turystycznych – w ramach stoiska LGR,, 7 RYB” lub LGD ,,Dolina Wełny”.

8. Publikacja promocyjna na temat gminy w ogólnopolskiej prasie.

9. Przygotowanie kartek pocztowych prezentujących gminę.

10. Wsparcie imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

11. Wspieranie działań promocyjnych podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

12. Wspieranie i współfinansowanie uroczystości rocznicowych i innych ważnych wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje podległe.

13. Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń sportowych o puchar Burmistrza Rogoźna.

14. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej odbywających się na terenie gminy uroczystości i wydarzeń.

15. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie promowania terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną i pozyskiwania inwestorów.

16. Współpraca ze środkami przekazu.

17. Inne zadania w zależności od bieżących potrzeb.    

 

         Kolejne przystąpiono do realizacji punktu 5 – projekt uchwały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Czarnkowskiej w Rogoźnie, który przedstawił kierownik wydziały R. Piątkowski Plan wykonany na wiosek zainteresowanych stron inwestora i właściciela. Zgodnie z opiniami komisji urbanistycznych i zgodnie ze sztuką powinien budynek znajdować się bliżej ronda tak aby struktura zabudowy była charakterystyczna z zabudową sąsiednią. Elewacja budynku ma być wykonana albo z cegły określoną kolorystykę dachu,  wprowadzono określony zapis aby budynek nie był niższy niż dwie kondygnacje, dopuszczono trzy kondygnacje z dachem spadzistym. Teren będzie przeznaczony pod usługi, handel z powierzchnią sprzedaży 400 m.

 

Kolejny projekt przedstawił również kierownik wydziału R. Piątkowski – w sprawie przystąpienie do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ul. Długa – jest to plan, który ma zastępować plan z 1996 roku. Postępowanie jest zainicjowane wnioskiem jednego z właścicieli nieruchomości. Jest tam dość duży obszar, który w pierwotnym planie ma bardzo ograniczone możliwości rozbudowy.

 

Następny projekt uchwały także przedstawił kierownik wydziału R. Piątkowski w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego..... -  dotyczy rozdysponowania obiektów znajdujących się na byłym targowisku ul. Wielka Poznańska 40. W tym obszarze występuje kilka budynków, które do tej pory były wydzierżawiane przez klub sportowy ,,Wełna”. W związku  z faktem, że targowisko zakończyło swoje funkcjonowanie to umowy zawarte przez Klub sportowy również zostały zakończone. Użytkownicy zwrócili się z wnioskami aby przedłużyć dotychczasowe umowy dzierżawy dlatego taki projekt uchwały powstał. Wnioskodawców jest czterech.

 

W dalszej części przedstawiono projekt uchwały ,,Mój Rynek”  w tym projekcie została zmiana godzina otwarcia oraz w regulaminie w § 13.4 wprowadzono za kwotami 20 zł i 25 zł słowo ,,brutto”.

 

Kolejny projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka wyznaczenie inkasenta opłaty targowej jest związana z autopoprawką nr 5 do projektu budżetu. Projekt mówi o tym, że on 1 kwietnia inkasentem będzie jednostka budżetowa czyli urząd Miejski.

 

Skarbnik M. Kachlicka przedstawiła autopoprawkę nr 6 związaną z klasyfikacją budżetową od 1 stycznia opublikowaną 31 grudnia 2014 roku. Po wykreśleniu niektórych paragrafów tj. opłaty za internet, rozmowy stacjonarne.

 

W końcowej części przystąpiono do punku 6 wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Ł. Zaranek złożył wniosek dot: możliwości wykonania zatoczki autobusowej przy przystanku autobusowym w Marlewie przy drodze wojewódzkiej nr 241 w kierunku Prusiec, pierwszym od strony Rogoźna.

Wniosek został przyjęty 4 głosami w obecności 4 radnych.     

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16:10

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 14 stycznia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf