Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VI/50//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017

UCHWAŁA NR VI/50/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

Z DNIA  25.02.2015

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j Dz. U. Z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik  do Uchwały nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.02.2015r.

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Rogoźnie na lata 2015 – 2017.

 

Rodzina to podstawowa komórka społeczna i podstawowe środowisko , które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku, potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Oddziałuje  w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka, przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka.

Dlatego, jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje i zagrożenia mogące prowadzić do wykluczenia społecznego, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa, czy pijaństwo rodziców, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, czy długotrwałego bezrobocia. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczowychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też działania na rzecz rodziny powinny być zróżnicowane w zależności od natężenia problemów. Stąd założeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

 

Podstawy prawne:

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),

e) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

 

 

Cel główny programu

Wypracowanie spójnego systemu opieki interdyscyplinarnej nad dzieckiem i rodziną w Gminie Rogoźno.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY I.

PROMOWANIE WARTOŚCI RODZINY

Uzasadnienie wyboru celu:

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest gwarancją rozwoju społeczeństwa dlatego też ważne jest wspieranie jej rozwoju, wzmacnianie oraz promocja wartości rodziny .

 

DZIAŁANIE: 1.1.

Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnych.

 

ZADANIA:            

1.1.1

Środowiskowe „spotkania rodzin" organizowane przez instytucje kulturalne, sportowe, oświatowe, kościelne- festyn rodzinny

1.1.2

Wspieranie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz rodziny

 

 

DZIAŁANIE: 1.2.

Działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz promowania rodziny.

 

ZADANIA:

1.2.1

Animowanie regionalnej kampanii promocyjnej na rzecz umacniania wartości rodziny- kampania „ Postaw na rodzinę”

1.2.2

Działalność edukacyjna w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu publicznym - organizowanie konferencji, sympozjów, kursów, warsztatów itp.

1.2.3

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY II.

WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU

 

Uzasadnienie wyboru celu:

Rodzina jest głównym środowiskiem funkcjonowania swoich członków a przede wszystkim rozwoju dziecka. Chociaż zmieniają się model i warunki życia współczesnej rodziny, to jest ona nadal niezastąpiona i stanowi naturalne środowisko wychowawcze, w którym młody człowiek uczy się żyć i postępować w określony sposób.

W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami zachodzi konieczność udzielenia jej pomocy m.in. poprzez stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego oraz terapii rodzinnej.

 

 

DZIAŁANIE: 2.1.

Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny w wychowaniu dzieci a także dzieci niepełnosprawnych

 

ZADANIA:

2.1.1

Wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów sportowych, bibliotek, kółek zainteresowań, instytucji kościelnych itp.

2.1.2

Inspirowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego do działań wspierających procesy wychowawcze w rodzinie

2.1.3

Wspieranie funkcji opiekuńczych rodziny poprzez rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice, kluby,  grupy wsparcia

2.1.4

Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży- akcja letnia, świetlice

2.1.5

Wspieranie   działań   dotyczących   upowszechniania   informacji o uprawnieniach dla rodziny i jej członków oraz o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę- ulotki, materiały informacyjne i edukacyjne

2.1.6

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin poprzez kontakt i współpracę z podmiotami świadczącymi usługi medyczne na terenie Rogoźna

2.1.7

Wspieranie działań na rzecz rodziny z osobą niepełnosprawną- zorganizowanie wypoczynku letniego – rekolekcje dla osób niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla chorych i niepełnosprawnych

 

 

 

DZIAŁANIE:         2.2.

 

Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie i umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej.

 

 

ZADANIA:

2.2.1

Wspieranie rozwoju placówek ukierunkowanych na pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych- zespół interdyscyplinarny

2.2.2

Wspieranie działań wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin niepełnych- szkoły, świetlice

2.2.3

Ochrona rodzin przed zagrożeniami i uzależnieniami poprzez edukację publiczną i współpracę z mediami- szkoła, GKRPA

2.2.4

Wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego

2.2.5

Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.2.6

Objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie placówek oświatowych

2.2.7

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie produktów spożywczych uzyskanych z programu FEAD- działania na rzecz mieszkańców miasta Rogoźna w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie żywności i wydawanie jej w wyznaczonych punktach

2.2.8

Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach ustawy o pomocy społecznej, między innymi poprzez przyznawanie zasiłków

2.2.9

Systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, asystenta rodzinnego, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodziną, w tym lekarzy i pielęgniarek świadczących

usługi medyczne mieszkańcom, psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalności

2.2.10

Kontynuowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem poprzez poradnictwo Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rogoźnie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

2.2.11

Dobór działań naprawczych na rzecz dziecka i rodziny w oparciu o działania interdyscyplinarne

2.2.12

Stworzenie bezpiecznego miejsca do rozpoznania sprawy, problemu np. przemocy

2.2.13

Uczestnictwo w programie „ Szkoła dla rodziców” z uwzględnieniem  zagadnienia poprawnej komunikacji interpersonalnej między rodzicami rozwodzącymi się lub będącymi w konflikcie

2.2.14

Wczesna interwencja w rodzinach problemowych w zakresie rozpoznania zagrożeń 

( Realizacja programu „ Wspieram i uczę”)

2.2.15

Interwencja kryzysowa , doraźna i długoterminowa w sytuacjach zagrożenia dla dzieci , młodzieży i ich rodzin

2.2.16

Wczesna diagnoza problemów rodziny w tym diagnoza małych dzieci

2.2.17

Mediacja w rodzinach w których występuje problem z uwzględnieniem kontaktów z dziećmi

 

 

 

DZIAŁANIE: 2.3.

 

Realizacja różnorodnych programów ukierunkowanych na ochronę dzieci, młodzieży i rodzin przed zjawiskami kryminogennymi.

 

ZADANIA:

2.3.1

Zwiększenie dostępności do informacji o instytucjach i formach pomocy dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, w tym w szczególności w zakresie terapii uzależnień

2.3.2

Wspieranie instytucji realizujących programy prewencji kryminalnej

2.3.3

Wspieranie programów ochrony rodziny przed przemocą i jej skutkami- praca z ofiarami i sprawcami przemocy

2.3.4

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego- szkoła

2.3.5

Promowanie i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży  a także wspieranie działań wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin niepełnych np. akcja letnia, świetlice

2.3.6

Poszerzenie patroli Policji

2.3.7

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodzin

2.3.8

Zachęcanie dzieci z rodzin wieloproblemowych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówki oświatowe, świetlice, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rogoźnie, również osoby niepełnosprawne, grupy wsparcia

2.3.9

Monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i dysfunkcjonalnością przez pracowników socjalnych , asystenta rodzinnego i policję

 

 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY III.

INICJOWANIE l ROZWÓJ RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Uzasadnienie wyboru celu:

Dzieci są szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia, dlatego też wymagają szczególnej troski i zainteresowania.

Dbałość o harmonijny rozwój młodego pokolenia jest podstawowym obowiązkiem rodziny jak również różnych instytucji zajmujących się edukacją, zdrowiem, bezpieczeństwem w tym także socjalnym, profilaktyką zagrożeń i innych. Dlatego ważny jest rozwój różnych form wspierania dzieci i młodzieży, zapobiegających patologiom, wspierających ich proces wychowania oraz kształtowania odpowiednich postaw społecznych.

 

 

DZIAŁANIE: 3.1.

 

Wspieranie rozwoju systemu rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziny naturalnej

 

ZADANIA:

3.1.1

Opracowywanie i wspieranie programów umożliwiających powrót dziecka z zastępczych form opieki do rodziny naturalnej – PCPR

3.1.2

Współpraca z PCPR w zakresie wsparcia dla opiekunów i rodzin zastępczych, powstawania profesjonalnych form opieki zastępczej i rodzinnych domów dziecka

 

 

 

DZIAŁANIE: 3.2.

Wspomaganie aktywności edukacyjne -społecznej dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem, ubóstwem i społeczna marginalizacja

 

ZADANIA:

3.2.1

Aktywizacja środowisk wiejskich poprzez propagowanie i wspieranie infrastruktury sprzyjającej właściwemu rozwojowi dzieci i młodzieży

 

3.2.2

Inicjowanie i wspieranie realizacji programów przeciwdziałających patologii wśród dzieci i młodzieży

3.2.3

Podnoszenie podstawowej wiedzy prawnej wśród uczniów i ich rodzin

3.2.4

Podwyższenie świadomości konsekwencji popełnionych czynów karnych w gimnazjach i szkołach średnich

3.2.5

Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym np. współpraca z PUP w Obornikach, projekt

 Chwytaj dzień korzystaj z szansy”

 

 

 

DZIAŁANIE: 3.3

 

Inicjowanie programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży

nie uczącej się i niepracującej.

 

ZADANIA:

3.3.1

Wspieranie instytucji i organizacji zajmujących się problemami młodzieży nie uczącej się i niepracującej

3.3.2

Inspirowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży

 

 

 

DZIAŁANIE: 3.4.

 

Wspieranie i inicjowanie programów na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej.

 

ZADANIA:

3.4.1

Rozwijanie systemów stypendialnych wspierających finansowo dzieci i młodzież uzdolnioną

3.4.2

Propagowanie i wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w olimpiadach, konkursach, festiwalach itp.

 

 

DZIAŁANIE: 3.5.

Propagowanie i wspieranie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, wśród dzieci i młodzieży a także kobiet w ciąży

 

ZADANIA:

3.5.1

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia

3.5.2

Popularyzacja i promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

3.5.3

Wspieranie realizacji programów profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym

3.5.4

Realizacja programów zdrowotnych dla matek w ciąży- problematyka FAS

3.5.5

Profilaktykę, edukację oraz wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych uzależnieniami

3.5.6

Intensyfikacja działań podejmowanych w ramach Programu Wpierania Rodziny, a przyjętych do realizacji w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

 

SZCZEGÓŁOWY IV.

WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH METOD PRACY Z RODZINĄ I DZIECKIEM

 

Uzasadnienie wyboru celu:

Istotą współczesnego kształcenia specjalistów pracujących z rodziną i na jej rzecz, jest dobór takich treści, które wynikają z aktualnych problemów społecznych i kierunków rozwoju polityki społecznej. Coraz trudniejsze problemy pojawiające się przed współczesnymi rodzinami, które mogą prowadzić do powstawania dysfunkcji rodziny, wymagają ugruntowanej wiedzy i nowoczesnego systemu kształcenia kadr, opartego o interdyscyplinarne wieloaspektowe podejście do problemów współczesnej rodziny.

 

 

DZIAŁANIE: 4.1.

 

Podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodzina

 

ZADANIA:

4.1.1

Prowadzenie działalności szkoleniowej w celu podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz rodzin

4.1.2

Organizowanie narad, szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych służących doskonaleniu systemu współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się organizowaniem pomocy rodzinom

 

4.1.3

Umożliwienie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych oraz innych specjalistów zajmujących się problematyką rodziny poprzez udział w warsztatach i innych formach edukacyjnych

 

 

 

DZIAŁANIE: 4.2.

 

Inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny

 

ZADANIA:

4.2.1

Wspieranie wspólnych działań różnych podmiotów w zakresie tworzenia kompleksowych programów na rzecz rodziny

4.2.2

Wspieranie działań na rzecz rodziny z osobą niepełnosprawną- rehabilitacja dzieci, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

4.2.3

Wspieranie i finansowanie edukacji służb społecznych w zakresie wykorzystania metody pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny

4.2.4

 Koordynacja działań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym bieżąca współpraca podmiotów podejmujących różnorodne działania na rzecz dzieci i młodzieży

 

 

Adresaci programu

 

Rodziny wychowujące dzieci na terenie Rogoźna, dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zasoby

 

Na terenie Gminy Rogoźno w budowę lokalnego systemu opieki nad dziećmi i rodzinami wymagającymi wielokierunkowej pomocy do jej realizacji przewiduje się:

-placówki oświatowe,

-Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Rogoźnie,

-Komisariat  Policji w Rogoźnie,

-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie,

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach,

-Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach,

- Zespół Interdyscyplinarny w Rogoźnie

-niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

-organizacje pozarządowe,

-parafie.

  

Realizacja programu

 

Koordynowanie i organizowanie działań w ramach Programu, inicjowanie nowych rozwiązań należy do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Program realizowany będzie na terenie Gminy Rogoźno w latach 2015 – 2017. W lokalnym systemie działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy wziąć pod uwagę uczestnictwo różnych podmiotów i instytucji. W działaniach profilaktycznych na rzecz rodzin wychowujących dzieci należy szczególną rolę przypisać organizacjom pozarządowym oraz kościelnym. Tak rozumiany program stanowić będzie pełne i kompleksowe ujęcie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

drukuj pobierz pdf