Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.37.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 lutego 2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 11, 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr 111/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

 

§ 2.

Realizacja zadań publicznych obejmie następujący zakres działalności:

-   „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej",

-   „Obronność państwa i wspieranie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej",

-   „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".

 

§ 3.

Otwarty konkurs ofert ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogoźno.

 

§ 4.

Powołana przez Burmistrza Rogoźna odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa zaopiniuje złożone w konkursie oferty i przedłoży Burmistrzowi Rogoźna propozycję podziału środków do akceptacji.

 

§ 5.

Uruchomienie środków nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyłonionymi w drodze postępowania konkursowego.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf