Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 3/2014 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ Nr 3/2014

z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz.16.00.

 

III Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 10 grudnia 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych Gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 14 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

II. Przyjęcie porządku obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

6.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

b)    wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

-      zgłaszanie kandydatów,

-      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

-      przeprowadzenie procedury głosowania.

c)     powołania Komisji Rewizyjnej,

d)    powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,

e)     wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

f)     wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,

g)     wysokości diet radnych Rady Miejskiej,

h)    upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia służbowego dla przewodniczącego Rady,

i)      Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015,

j)      wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna,

k)    wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku,

l)      określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok,

m)  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok.

7.          Interpelacje i zapytania radnych.

8.          Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.          Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach  podejmowanych w  okresie międzysesyjnym.

10.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

13.      Wolne wnioski i informacje.

14.      Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady H. Janus wniósł 2 następujące autopoprawki; I by pkt. 5 proponowanego porządku obrad został rozszerzony również o pyt. do Sołtysów, II by w pkt. 6 n rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno. Przewodniczący dodał, że autopoprawka wnoszona jest na wniosek Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz R. Szubesrki wniósł autopoprawkę, by w pkt. 6 ł rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego.

Radny K. Nikodem zgłosił wniosek, by pkt. 5 porządku obrad został rozszerzony również o pyt. do Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pkt. 5 „pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych” odnosi się również do Przewodniczącego Rady.

Po wyjaśnieniach Przewodniczącego Rady radny K. Nikodem wycofał swój wniosek.

Innych uwag nie było.

Zgłoszone autopoprawki zostały przyjęte.

 

III. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Protokół nr I wraz z poprawkami radnego H. Janusa został przyjęty 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Protokół nr II wraz z poprawkami radnego H. Janusa został przyjęty 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nikt nie zabrał głosu.

 

V. Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych oraz Sołtysów.

Radny K. Nikodem poprosił  o omówienie pkt. 5 informacji Burmistrza „ spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w celu omówienia współpracy z Radą Miejską”.

Radny Nikodem zapytał z jakimi radnym Przewodniczy się spotkał i na jakie tematy rozmawiano.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że pytanie to należało zadać w pkt.” Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym”.

Radny Nikodem odpowiedział, że ustalenia Przewodniczącego Rady z pozostałymi radnymi dotyczą całej dzisiejszej sesji a ponieważ nie uczestniczyli w tym spotkaniu wszyscy radni dlatego prosi o omówienie tego pkt.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło przede wszystkim organizacji dzisiejszej sesji.

Burmistrz R. Szuberski dopowiedział, że głównie chodziło o organizację dzisiejszej sesji, o porządek obrad i uchwały, które zostaną wprowadzone. Dodał, że omówiono również uchwałę dotyczącą udziału poszczególnych radnych w Stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

Dodał, że omówiono również współpracę Rady z Burmistrzem.

Radny Nikodem zapytał dlaczego w spotkaniu tym nie uczestniczyli wszyscy radni?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie z tradycją do Przewodniczącego Rady należy ustalanie porządku obrad i prowadzenie. Dodał, że należy również skonsultować z Panem Burmistrzem jakie uchwały będą, ile ich będzie i w jakich tematach.

Dodał, że w sprawie organizacji sesji nigdy nie było spotkać całej Rady.

Radny Kutka dodał, że z informacji wynika, że w spotkaniu tym uczestniczył tylko Przewodniczący i Burmistrz i nie było tam innych radnych.

Przewodniczący rady odpowiedział, że nie było.

Burmistrz dodał, że ustalanie porządku obrad i kierowanie pracami rady to zadanie Przewodniczącego Rady i dlatego ustalono, że min. jeden raz w miesiącu przed każdą sesją takie spotkanie będzie się odbywało. Dodał, że do tej pory spotkanie taki też się odbywało poprzez zwoływanie Prezydium Rady.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że po wyborze Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji do praktyki tej powróci.

Radny Nikodem odpowiedział, że nie należy robić czegoś tradycyjnie. Dodał, że jest nowa Rada, nowy okres i nie trzeba spotykać się w 6 - 7 radnych tylko mogą w spotkaniu tym uczestniczyć wszyscy. Dodał, że Rada powinna wspólnie działać a nie tworzyć jakiś dwie grupy, które będą między sobą walczyły i w  pewien sposób sobie przeszkadzały.

Dodał, że jeśli przedstawia się radnym jakieś dokumenty 5 min,. przed sesją, to powinni oni wiedzieć, że zostało to ustalone wspólnie przed Radą . Dodał, że omawianie dokumentów na sesji powinno być formalnością.

Radna L. Kolanowska odpowiedziała, że nie wie o czym rady mówi, ponieważ nie są wybrane żadne Komisje, nie jest nic ustalone, nie spotykał się nikt z nikim jeszcze. Dodała, że również część dokumentów otrzymała przed sesją a część przyszła pocztą tak jak do pana radnego. Dodała, że z nikim nic nie omawiała, ma część nowych położonych na stole.

Radny A. Nadolny dodał, że również nie uczestniczył w żadnych spotkaniach a z tego co się dowiaduje spotkał się Pan Przewodniczący z Panem Burmistrzem, ponieważ taka jest zasada, że trzeba ustalić program sesji itd. Dodał, że nie rozumie dlaczego radny się unosi i obwinia nic nie winnego Przewodniczącego.

Radny Nikodem odpowiedział, że nie unosi się tylko zdaje pytania.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

 

VI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że  zgodnie z rozdz. IV § 16 ust. 5 Statutu Gminy – to „Rada ustala liczbę wiceprzewodniczących Rady”. Zaproponował by Rada dokonała wyboru 2 wiceprzewodniczących.

Radny J. Łatka zaproponował, by Rada dokonała wyboru jednego wiceprzewodniczącego. Swoja wypowiedź uzasadnił tym, że Rada Powiatu ma jednego Wiceprzewodniczącego, Gmina Oborniki ma jednego Wiceprzewodniczącego, Burmistrz ma jednego Zastępcę. Dodał, że jeśli Rada rozpoczyna to rozdanie, to należy zacząć od oszczędności i w pierwszej kolejności od siebie.

 

 

Innych propozycji nie było.

Za powołaniem dwóch Wiceprzewodniczących opowiedziało się 9 radnych. 

Za powołaniem jednego Wiceprzewodniczącego opowiedziało się 2 radnych. 

3 radnych wstrzymało się od głosu.

 

                Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, podjęta została 9 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Uchwałę stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b)  w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie:

        a) zgłaszanie kandydatów

Przewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że zgodnie z treścią rozdziału IV §16 ust. 1 Statutu Gminy – wiceprzewodniczący Rady wybierani są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego P. Wojciechowskiego.

Radny R. Kinach zgłosił kandydaturę radnego M. Kutki.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.

 

b)       powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady zaproponował, by w skład Komisji Skrutacyjnej wchodziły trzy osoby

Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta 14 głosami „za”.

 

Radny R. Kinach zaproponował by w skład Komisji Skrutacyjnej wszedł radny Ł. Zaranek.

Radny Ł. Zaranek wyraził zgodę.

Radna L. Kolanowska zaproponowała kandydaturę radego Z. Chudzickiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Z. Chudzicki wyraził zgodę.

Radny A. Nadolny zaproponował by w skład Komisji Skrutacyjnej wchodziła radna K. Erenc-Szpek.

Radna K. Erenc-Szpek wyraziła zgodę.

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady A. Janus ogłosił przerwę na czas ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Z. Chudzicki wyjaśnił, że zostały przygotowane dwie karty do głosowania, według kolejności zgłoszeń, pierwsza z nazwiskiem radnego Pawła Wojciechowskiego, druga z nazwiskiem radnego Macieja Kutki.  Z. Chudzicki poinformował, że głosować można na kandydata, stawiając znak „x” w kratce po prawej stronie, obok nazwiska. Dodał, że postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce powoduje nieważność głosu.

Nadmienił, że znak „x można postawić również w kratce „przeciw” i „wstrzymujący się”.

Dodał, że wymaganą liczbą wg. dzisiejszego stanu radnych jest liczba 8 aby Wiceprzewodniczący został wybrany.

Następnie przystąpiono do głosowania. Radni głosowali zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

 

Następnie ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Z. Chudzicki odczytał protokół stanowiący załącznik nr 5 do protokołu i stwierdził, że w głosowaniu tajnym na 14 obecnych radnych głosowało 14 radnych.

Oddano 14 ważnych głosów.

„Za” wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Pawła Wojciechowskiego głosowało – 13 radnych 1 radny był przeciw.

„Za” wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Macieja Kutkę głosowało – 13 radnych 1 radny był przeciw.

 

Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami) Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji – wybrani zostali:

Radny Paweł Wojciechowski  oraz radny Maciej Kutka.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej H. Janus odczytał Uchwałę Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że w uchwałę wkradł się błąd pisarki i należy § 1. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji….. poprawić na § 1. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji….

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Przewodniczący Rady dodał, że potwierdzeniem przyjęcia uchwały był wynik tajnego głosowania, który został Radzie przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchwałę stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady P. Wojciechowski oraz Wiceprzewodniczący Rady M. Kutka zajęli miejsca obok Przewodniczącego Rady H. Janusa przy stole prezydialnym.

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Wojciechowski podziękował za wybór jego osoby na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie. Dodał, dzięki wyborcom, którzy sprawili, że ponownie znalazł się w składzie Rady, ma możliwość wspólnie z wszystkimi do działania na rzecz Gminy Rogoźno a dzięki decyzji Rady również do reprezentowania Rady Miejskiej.  Podziękował za zaufanie i wybór.

 

Wiceprzewodniczący Rady M. Kutka również serdeczne podziękowania skierował w kierunku całej Rady. Dodał, że to dla niego ogromny zaszczyt, że jako najmłodszy radny został Wiceprzewodniczącym Rady. Dodał, że swoją funkcje będzie sprawował najlepiej jak potrafi.

 

c)       w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady H. Janus poinformował, że zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy, Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i nie więcej niż trzech członków Komisji, wybranych spośród radnych uchwałą Rady, podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu jawnym. Rady. Zaproponował, aby w skład Komisji Rewizyjnej wchodziły 4 osoby.

Głos zabrała Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, która poinformowała, że zgodnie z regulaminem prawo zgłaszania swoich kandydatów na członków KR, mają Kluby Radnych, co również należy wziąć pod uwagę.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że do dni dzisiejszego nie posiada informacji aby takowe Kluby istniały.

Sekretarz odpowiedziała, że prawo takie istnieje, chyba że wyboru takiego dokona się w późniejszym terminie.

Burmistrz R. Szuberski dodał, że wybór, to nie jest nic stałego a zmiany można dokonać zawsze a Powołania KR należy dokonać w tej chwili.

Radny M. Kutka wyjaśnił, że nie dalej niż w zeszłej kadencji również dołączył do składu KR po roku, gdyż uznano, że klubowi również należy się przedstawiciel w tej Komisji i dlatego dołączył do składu Komisji po roku.

Propozycja Przewodniczącego Rady H. Janusa, aby Komisja Rewizyjna składała się z 4 osób, została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny H. Janus zaproponował, by w skład Komisji wchodzili: Przewodniczący, 1 Wiceprzewodniczący i 2 Członków.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur:

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnej K. Erenc-Szpek na Przewodniczącą Komisji.

Radna wyraziła zgodę.

Kandydatura radnej została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny R. Kinach zgłosił kandydaturę radnego B. Perlicjana na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny wyraził zgodę.

Kandydatura radnego została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radna L. Kolanowska zgłosiła kandydaturę radnej E. Wysockiej na członka Komisji.

Radna wyraziła zgodę.

Kandydatura radnej została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny Ł. Zaranek zgłosił kandydaturę radnej L. Kolanowskiej na członka Komisji.

Radna wyraziła zgodę.

 

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 min. przerwy.

Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Ogłoszono 5 min. przerwy.

 

Po przerwie.

Kandydatura radnej została przyjęta 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

d)       w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady H. Janus poinformował, że na podstawie ankiet wypełnionych przez radnych, sporządzono projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady - odczytał treść uchwały.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 20 Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                                     

§ 1. Powołuje się dwie stałe komisje Rady Miejskiej: 

 

1) Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, 

2) Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury . 

§ 2. 1. Przedmiotem działania komisji wymienionej w §1 pkt 1) są sprawy: budżetu, przemysłu, handlu, usług, inwestycji, gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

2. W skład komisji powołuje się: 

1) Henryka Janusa,

2) Romana Kinacha,

3) Sebastiana Kupidurę,

4) Adama Nadolnego,

5) Krzysztofa Nikodema,

6) Bartosza Perlicjana,

7) Pawła Wojciechowskiego,

8) Ewę Wysocką.

§ 3. 1. Przedmiotem działania komisji wymienionej w §1 pkt 2) są sprawy: oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, zdrowia, pomocy społecznej, promocji. 

2. W skład komisji powołuje się: 

1) Zbigniewa Chudzickiego,

2) Katarzynę Erenc-Szpek,

3) Longinę Kolanowską,

4) Macieja Kutkę,

5) Jarosława Łatkę,

6) Łukasza Zaranka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za’ w obecności 14 radnych.

 

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego projektu uchwały Przewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że zgodnie z treścią Regulaminu Rady Miejskiej, „Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji Rady na wniosek członków Komisji. Zaproponował, aby ogłosić przerwę, podczas której członkowie sami wybiorą spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego danej Komisji, a Rada by tylko przegłosowała te propozycje.

 

Ogłoszono 5 min. przerwy.

 

 

e) w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Przewodniczący Rady H. Janus poprosił o podanie  kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji GFiR.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że członkowie Komisji zaproponowali następujące kandydatury:

na  Przewodniczącego Komisji wybrany został radny A. Nadolny,

na Wiceprzewodniczącego Komisji wybrany został radny S. Kupidura.

 

Przewodniczący Rady H. Janus poprosił o podanie  kandydatur na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji SSOiK.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że członkowie Komisji zaproponowali następujące kandydatury:

na  Przewodniczącego Komisji wybrany został radny Ł. Zaranek,

na Wiceprzewodniczącego Komisji wybrany został radny J. Łatka.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał przygotowane projekty uchwał w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

 

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 45 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego zał. nr 5 do Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                                                                       

 

§ 1. Przewodniczącym Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wybrany został radny 

                                                    

                                                          Pan(i) Adam Nadolny

 

§ 2. Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wybrany został radny 

                                                

                                                        Pan(i) Sebastian Kupidura

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

f)        Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 45 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego zał. nr 5  do Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 166, poz. 3143) Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                                                                      

 

§ 1. Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wybrany został radny 

 

                                                         Pan(i) Łukasz Zaranek

 

§ 2. Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wybrany został radny 

 

                                                         Pan(i) Jarosław Łatka

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

g)       w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej.

Burmistrz R. Szuberski poinformował, że projekt uchwały, w której podane zostały diety ryczałtowe wszyscy radni otrzymali. Dodał, że diet tych brakuje w poszczególnych pkt i prosi o dopisani w pkt.  3 dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 100%, dla wiceprzewodniczącego 80% i dla członka 80%.

Poprosił aby poprawki dokonać również w pkt. 1 dla przewodniczącego Rady 113%.

Zaproponował, aby po §2.1 dodać §2. 2 w następującym brzmieniu: Przez pojęcie minimalnego wynagrodzenia rozumie się kwotę minimalnego wynagrodzenia ustaloną zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1675 ze zmianami).

Poprawki zgłoszone przez Burmistrza R. Szuberskiego zostały kolejno przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady H. Janus odczytał treść projektu uchwały:

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 3 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                                                          
 

§ 1. Radnym Rady Miejskiej przysługują diety za udział w sesji, w pracach stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę. 

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, w wysokości: 

1) dla przewodniczącego Rady                                      -      113% minimalnego wynagrodzenia, 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady                              -      100% minimalnego wynagrodzenia, 

3) dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej              -      100% minimalnego wynagrodzenia, 

4) dla wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej      -        80% minimalnego wynagrodzenia, 

5) dla członka Komisji Rewizyjnej                              -        80% minimalnego wynagrodzenia, 

6) dla przewodniczącego komisji Rady                         -        90% minimalnego wynagrodzenia, 

7) dla wiceprzewodniczącego komisji Rady                -         70% minimalnego wynagrodzenia, 

8) dla radnego                                                               -         70% minimalnego wynagrodzenia. 

2. Przez pojęcie minimalnego wynagrodzenia rozumie się kwotę minimalnego wynagrodzenia ustaloną zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1675 ze zmianami).

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wykonywaniem obowiązków, do których radny został oddelegowany przez Przewodniczącego Rady. 

2. Wysokość potrąceń nie może przekroczyć łącznie 60% miesięcznej diety. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

Uchwała w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

h)       Upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady.

Treść projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady H. Janus.

§ 1. Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Pawła Wojciechowskiego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Macieja Kutkę do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

i)        w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015 – projekt uchwały przedstawił Pan Błażej Cisowski, który poprosił również o dokonanie zmiany w podstawie prawnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz o zmianę zapisu podstawy prawnej §1 pkt. 4 postanowień ogólnych na (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

 

Poprawki wniesione przez Pana Błażeja Cisowskiego poddano pod głosowanie i  zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Burmistrz R. Szuberski zaproponował, aby w § 5 pkt. 1 e) dopisać - Wspieranie zajęć edukacyjnych wśród seniorów.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Radny J. Łatka wniósł o dopisanie w § 5 pkt. 1 f) Zadania w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”:

- Wspieranie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym,

- Organizacja zawodów, wczasorekolekcji oraz innych działań w formie wolontariatu dla niepełnosprawnych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Innych uwag nie wniesiono.

 

Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

j)        Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

Na czas procedowania nad tym projektem uchwały Burmistrz R. Szuberski opuścił salę obrad.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Henryk Janus, który poinformował, że w dniu dzisiejszym został radnym przedstawiony 2 projekt uchwały w którym została podana propozycja wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity   Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz  art. 8 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2014r., poz. 1202), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r., w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1050)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego                      

       w wysokości:

1.                   wynagrodzenie zasadnicze     5900,00 zł

2.                   dodatek funkcyjny              2000,00 zł

3.                   dodatek stażowy                 1180,00 zł

4.                   dodatek specjalny              35 % łącznej kwoty wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

                                            

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 28 listopada 2014r.

 

Przewodniczący rady H. Janus dodał, że ten projekt uchwały został przygotowany z takimi wysokościami po porównaniu wynagrodzeń Wójtów/Burmistrzów z pobliskich gmin. Dodał, że niektóre uchwały z 2010 r. były większe od obecnie proponowanego wynagrodzenia.

Radny Z. Chudzicki powiedział, że głosując nad tą uchwałą, każdy radny powinien we własnym sumieniu podjąć decyzje czy podnieść to wynagrodzenie Burmistrza. Dodał, że porównał te kwoty i nie jest to duża podwyżka ( ok 600 zł brutto).

Radny A. Nadolny dodał, że nie jest to duża podwyżka a biorąc pod uwagę zakres prac to jest to 7 dni w tygodniu ponieważ Burmistrz reprezentuje Urząd również poza granicami gminy, dlatego uważa, że podwyżka ta jest bardzo zasadna.

Więcej uwag nie wniesiono.

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna została podjęta 12 głosami „za” przy 2 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

k)       w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Burmistrz R. Szuberski zaproponował, aby w § 1 znalazł się również zapis ….chodników ulicy Kotlarskiej i Kościuszki (wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej)….

Dodał, że jest to główna ulica a takie ścieżki rowerowe należałoby rozpocząć budować gdzie tylko można, choć wie, że na ul. Kotlarskiej zbudowanie ścieżki rowerowej będzie problemem).

Radny J. Łatka zapytał, czy Burmistrz orientuje się kiedy rozpoczną się prace i czy jeśli pójdzie dotacja, to kiedy prace ruszą. Dodał, że zakorkuje to miasto i wtedy aż się prosi o remont ul. Długa i Seminarialna

Burmistrz odpowiedział, że kwestia tego jak ma to przebiegać zostanie omówiona z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Nadmienił, że pewności o tym, czy prace zostaną rozpoczęte nie ma żadnej natomiast podjęcie tej uchwały byłoby pomocne przy uchwalaniu budżetu 2015 roku.

Radny Z. Chudzicki dodał, że jest to bardzo dobra uchwała. Dodał, że wszyscy radni i mieszkańcy znają stan chodnika na ul. Kotlarskiej i Kościuszki.  Dodał, że radni od lat walczą o to, żeby główny chodnik w mieście był wyremontowany dlatego uważa, że jest to bardzo dobra uchwała dlatego wszystkich radnych namawia do poparcia tej uchwały.

Dodał, że zgadza się z wypowiedzią radnego łatki i uważa, że remont ul. Nowej i Seminarialnej będzie kolejnym, poważnym remontem, który czeka ponieważ trzeba stworzyć jakiś objazd miasta.

Burmistrz odpowiedział, że działania w tym zakresie zostaną podjęte w celu pozyskania środków zewnętrznych ponieważ kwota potrzebna na ten remont będzie bardzo duża, przekroczy 3.000.000 zł. Dodał, że wstępne zadania w tym zakresie zostały już podjęte.

Radny Nikodem zaproponowała aby wstrzymać się z podjęciem tej uchwały do momentu aż zadanie to uzyska zielone światło.

Burmistrz odpowiedział, że uważa, że jeśli Samorząd Województwa nowego budżetu jeszcze nie uchwalił a jest zapewnieni, że jeśli będzie to robił, to takie wsparcie finansowe od Gminy Rogoźno dostanie. Dodał, że jeśli tego nie przyjmiemy a w trakcie roku budżetowego zostanie podjęta ta uchwała i wszystko w Samorządzie Wojewódzkim zostanie już zaplanowane, to inwestycja ta będzie miała raczej małe szanse na realizację w roku 2015 r. Dodał, że podjęcie samej uchwały do niczego nie zobowiązuje, ponieważ jest to wstępne deklaracja. Nadmienił, że jeśli zakres prac będzie mały albo tylko taki, który będzie opiewał tylko na kwotę 200.000 zł to wtedy z Przewodniczącym Rady do Urzędu Marszałkowskiego chciałby pojechać i wtedy będzie skłonny do tego, aby z inwestycji tej zrezygnować całkowicie ponieważ 200.000 zł to zachęta dla Samorządu Wojewódzkiego, żeby to zrobić. Dodał, że jeśli nie będzie Samorządu aby dołożyć pieniędzy do tej inwestycji to zostanie przedstawiona Radzie propozycja uchylenie tej uchwały.

Przystąpiono do głosowania zgłoszoną przez Burmistrza poprawką: aby w § 1 znalazł się również zapis ….chodników ulicy Kotlarskiej i Kościuszki (wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej)….

Poprawka została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Głosowanie  nad projektem uchwały.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

l)        w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

Radny H. Janus zaproponował aby błąd pisarki, który wkradł się w §1 i który polegał na zmianie roku 2014 na rok 2015, został przegłosowany.

Poprawka został przegłosowana jednogłośnie.

Uchwała w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za’ w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

m)     w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO w. Jaworski.

Przewodniczący Rady zapytał ile osób korzysta z takiego punktu?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że na chwilę obecną w naszym mieście liczba ta nie przekracza 7 osób, dlatego punkt taki jest organizowany w Pile.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy Dyrektor posiada informację ile dzieci jest tego wyznania w naszej gminie?

Dyrektor odpowiedział, że może mówić tylko o tych osobach, które są zgłoszone w szkołach i w tej chwili występuje jedno dziecko.

Radny Łatka zapytał, czy takie miejsce zostało wyznaczone w momencie kiedy zostanie podpisane porozumienie?

Dyrektor odpowiedział, że miejsce takie jest w Pile, i znajduje się na ul. Okrzei.

Radny Kupidura zapytał jaka jest wysokość kosztów, w których gmina musi partycypować?

Dyrektor odpowiedział, że za pierwsze 4 m-ce jest to koszt w wysokości 587,31 zł.

Radny Łatka zapytał, czy w koszty te wliczone są również dojazdy?

Dyrektor odpowiedział, że nie. Dodał, że dojazd jest indywidualnym zakresem rodziców.

Innych pytań nie było.

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego została podjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

Ogłoszono 20 min. przerwy.

 

n)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny Łatka zapytał, czy jest to zakup za przysłowiowy 1 zł czy jakaś wyższa kwota?

R. Piatkowski odpowiedział, że inwestor jeszcze ostatecznie nie zdecydował.

Radny Łatka zapytał, czy istnieje taka możliwość?

Kierownik odpowiedział, że tak – jest to dopuszczalne.

Radny Łatka zapytał czy koszty podziału pokryje właściciel?

Kierownik odpowiedział, że tak.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno została podjęta jednogłośnie.

Uchwałę stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

o)       w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały wraz z przygotowanymi autopoprawkami  przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr I została podjęta jednogłośnie.

Autopoprawka nr II została podjęta jednogłośnie.

Autopoprawka nr III została podjęta jednogłośnie.

Autopoprawka nr IV została podjęta jednogłośnie.

Autopoprawka nr V została podjęta jednogłośnie.

Po przedstawieniu projektu uchwały oraz zgłoszeniu licznych uwag i pytań uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok została podjęta 13głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych

Uchwałę stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Ł. Zaranek zapytał na jakim etapie jest sprawa przeniesienia przystanku autobusowego w miejscowości Marlewo?

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że w przeciągu dwóch tygodni zostanie to wykonane. Dodał, że sprawę pilotuje Pan Z. Wiese.

 

Interpelacja radnego Z. Chudzickiego 7/2014.

Treść przedstawionej interpelacji.

W imieniu mieszkańców Gminy Rogoźno zgłaszam zapotrzebowanie na komunikację publiczną na trasie Poznań – Poznań Śródka i Poznań Śródka – Poznań. Dojeżdżającym z pracy mieszkańcom zależy, aby około godziny 18.00 było jakiekolwiek połączenie z Poznania do Rogoźna. Obecnie ostatni autobus z Poznania do Rogoźna wyrusza o godzinie 16.00. Warto zawrócić również uwagę na soboty, gdzie nie ma żadnego kursu do Poznania i z Poznania, a są osoby, które pracują w soboty i zostają zmuszone do korzystania z PKP. Pomimo, że wykupiły bilety miesięczne na PKS Piła (PKS Piła w soboty nie pracują na tej trasie). W związku z powyższym proponuję zwrócić uwagę na komunikację MPK Poznań Śródka, która obsługuje trasę z Poznania do Murowanej Gośliny. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby przedłużenie tej trasy do Rogoźna. Przy prawidłowym ustawieniu godzin obsługi tej trasy z pewnością będzie to opłacalne. Celowym działaniem byłoby zainteresowanie powyższym zapotrzebowaniem Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Transportu 61-823 Poznań ul. Piekary 19 – celem uzyskania dotacji do usługi transportowych.

Niniejszą interpelację zwracam uwagę na duży problem mieszkańców Rogoźna i okolicy, którzy z powyższym codziennie mają do czynienia.

Z uwagi na rangę i pozycję Urzędu Burmistrza uprzejmie proszę o zainteresowanie się tym problemem oraz dołożenie wszelkich starań w celu załatwienia powyższego problemu mieszkańców Naszej Gminy.

Interpelację stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Następnie radna L. Kolanowska powiedziała, że mieszkańcy płacą podatki, płacą za śmieci. Dodała, że mieszkańcy ul. Reja i ul. Polnej posprzątali, pograbili liście, które leżą już trzy tygodnie i nikt się tym nie zainteresował. Zapytała, do kogo ma się z tym problemem zwrócić?

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że porządku na terenie gminy pilnuje Straż Miejska i poprosił Komendanta Straży o zabranie głosu i wyjaśnienie tej sprawy.

Radna Kolanowska dodała, że mieszkańcy grabią liście na drogach miejskich.

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że zapewnie, że wszystkie zgrabione liście są na bieżąco zbierane. Dodał, że na całe Rogoźno do zgrabianie liści wykorzystywane są tylko 4 osoby.

Głos zabrał Burmistrz R. Szuberski, który zagwarantował radnej Kolanowskiej, że w najbliższym czasie porządek na wymienionych ulicach zostanie zachowany.

 

Radny S. Kupidura w imieniu mieszkańców zapytał, czy i kiedy zostanie zamontowane oświetlenie świąteczne i czy pojawi się ono również na rondzie im. J. Melzera?

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że zgodnie z decyzją Wysokiej Rady oświetlenie takie zostanie zamontowane i pojawi się ono 15 grudnia a może i wcześniej.

 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

IX. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady H. Janus odczytał treść przygotowanej informacji.

Uwag nie zgłoszono.

 

X. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz R. Szuberski poinformował, że powyższe informacje zostały przygotowane i dostarczone radnym na piśmie, więc mieli oni możliwość zapoznania się z nimi.

Uwag nie wniesiono.

 

 

Burmistrz Rogoźna złożył informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 10.11.2010 r. - 13.12.2010 r. -  załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformował, że również brał udział w spotkaniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rogoźnie i spotkaniu wigilijnym z grupami trzeźwościowymi. Ponadto w poniedziałek delegacja z Urzędu Miejskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Solidarności, w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

 

XI. Wolne wnioski i informacje.

Kierownik WGNRiOŚ odnosząc się do podjętej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno, w ramach sprostowania informacji wyjaśnił, że koszty wykupu działki zostały poniesione przez Gminę. Następnie przeprosił za zaistniałą pomyłkę.

 

Następnie Przewodniczący Rady H. Janus przypomniał radnym o dostarczeniu do BR zdjęcia wraz z wypełnioną ankietą radnego. Przypomniał również o obowiązku dostarczenia oświadczenia majątkowego.

 

Przypomniał również, że dnia 12 października 2014 r. złożył zapytanie w sprawie desykacji krzewów i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

 

Poinformował również, że z wstępnych ustaleń z Panem Burmistrzem wynika, że następna sesja, ostania w bieżącym roku odbędzie się 30 grudnia.

 

Przewodniczący Rady zapytał również jak wygląda sprawa Norwida/Kochanowskiego? Dodał, że chodzi o zwężenie ul. Kochanowskiego.

Burmistrz R. Szuberski odpowiedział, że jak do tej pory to nie miał okazji spotkać się ze Strażą Miejską i poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Komendanta SM.

Komendant odpowiedział, że decyzja należy do Burmistrza a działania nie zostały podjęte ze względu na to iż poprzedni Burmistrz podjął taką a nie inną decyzję, do której on jako pracownik musiał się dostosować. Dodał, że decyzja podjęta przez obecnego Burmistrza zostanie wykonana.

Radny Kutka dodał, że radna Tomaszewska wielokrotnie pytała o to poprzedniego Burmistrza, który obiecał, że sprawa zostanie załatwiona. Dodał, że jak widać sprawa nie została załatwiona do dzisiaj.

Komendant odpowiedział, że przejazd jest zapewniony.

Przewodniczący Rady dodał, że przejazd jest ale tylko na jeden samochód i to w dodatku mniejszy.

Komendant wyjaśnił, że przejazd jest taki jak cała szerokość nowej nawierzchni.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek o naprawę zdewastowanego kosza na śmieci znajdującego się na ul. Seminarialnej w pobliżu SP Nr 3. Wniosek swój poszerzył o dokonanie przeglądu wszystkich koszy na śmieci znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno.

Komendant odpowiedział, że jest to robione na bieżąco.

Radny J. Łatka zgłosił wniosek aby materiały przygotowywane na komisje i sesje radni otrzymywali drogą elektroniczną.

Poprosił również aby Pan Burmistrz przedstawił radnym Panią Wiceburmistrz.

Odnośnie przekazywania materiałów drogą elektroniczną Przewodniczący Rady powiedział, że jest to sprawa do przedyskutowania.

Burmistrz R. Szuberski poinformował, że nowa Pani Wiceburmistrz (Mirosława Sass-Nowak) została powołana na to stanowisko z dniem 5 grudnia. Dodał, że przez wiele lat była Urzędnikiem Służby Cywilnej. Przez ostatnie 15 lat pracowała w Urzędzie Skarbowym. Ukończyła studia z zakresu prawa.

 

XII. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Rogoźno, dnia 04 marca 2015 r.

Protokół sporządziła Marika Markiewicz

 

drukuj pobierz pdf