Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

 Zarządzenie Nr  90/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia  29 maja 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie  Regulamin wynagradzania w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie tekstu Regulaminu na zakładowej tablicy ogłoszeń, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Załącznik  do Zarządzenia nr 90/2009             Burmistrza Rogoźna 

        z dnia  29 maja 2009r

 

 

 

Regulamin wynagradzania

 

Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Rozdział I . Postanowienia wstępne

§ 1

1.       Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:

a)       wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b)       szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)       warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

d)       warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)       Pracodawcy - oznacza to Urząd Miejski w Rogoźnie - bądź w zależności od kontekstu - osobę zarządzającą Urzędem Miejskim w Rogoźnie albo inną osobę wyznaczoną do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

b)       pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie  w ramach stosunku pracy, o których mowa w § 3, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

c)       wynagrodzeniu zasadniczym – oznacza to wynagrodzenie wynikające z indywidualnej przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

1.         Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2.         W zakresie określonym w Regulaminie Regulamin obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie  powołania.

3.         Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania.

 

§ 4

 

1.         Pracownikom, odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 160, poz. 1080, z późn.zm.).

2.         Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy.

 

 

                        Rozdział II. Wynagrodzenie zasadnicze

 

§ 5

 

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynika z przyznanej mu przez Pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego,

2. Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne i kategorie zaszeregowania określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

                             Rozdział III. Dodatkowe składniki wynagrodzenia

 

§ 6

 

1. W przypadkach i na warunkach określonych poniżej pracownikowi przysługują następujące dodatkowe składniki wynagrodzenia:

1) dodatek funkcyjny,

2) dodatek specjalny,

3) dodatek za pracę w porze nocnej,

4) dodatek za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,

5) premia.

 

2. Pracownikowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

  

§ 7

 

1.Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wykaz stanowisk osób o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 8

 

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania .

3. Dodatek specjalny Pracodawca przyznaje na czas określony, a w indywidualnych, uzasadnionych  przypadkach – na czas nieokreślony.

4. Dodatek przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

§ 9

 

        Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje za każdą godzinę takiej pracy dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia minimalnego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.

 

§ 10

 

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w przypadku przepracowania co najmniej 80 godzin w miesiącu.

2. Wysokość dodatku wynosi:

1) przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości do 5%,

2) przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości do 10%,

3) przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości do 15%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego o której mowa w § 5 ust. 2.

3.Wykaz prac wykonywanych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest określony w załączniku nr 4 do Regulaminu.

4. Podstawę wypłaty dodatku stanowi imienny wykaz pracowników wykonujących pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przedłożony każdego miesiąca przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z inspektorem b.h.p.

  

§ 11

 

1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych  i obsługi tworzy się fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

§ 12

 

1.              Pracownikowi spełniającemu kryteria przewidziane w art. 105 Kodeksu pracy może być przyznana nagroda z funduszu nagród .

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3. O wysokości funduszu nagród, formie nagrody i przyznaniu jej pracownikowi decyduje Pracodawca.

 

 

               Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

§  13

 

                W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie zakładowe, branżowe i powszechne przepisy prawa pracy.

 

§ 14

 

Zmiany Regulaminu następują w formie aneksu, w trybie w jakim został wprowadzony .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu

 

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

Kategoria zaszeregowania

 

 Kwota w złotych

 

1

 

2

 

I

 

1.100-1.350

 

II

 

1.120-1.400

 

III

 

1.140-1.460

 

IV

 

1.160-1.530

 

V

 

1.180-1.680

 

VI

 

1.200-1.840

 

VII

 

1.250-2.000

 

VIII

 

1.300-2.100

 

IX

 

1.350-2.250

 

X

 

1.400-2.400

 

XI

 

1.450-2.550

 

XII

 

1.500-2.750

 

XIII

 

1.600-2.950

 

XIV

 

1.700-3.200

 

XV

 

1.800-3.500

 

XVI

 

1.900-3.850

 

XVII

 

2.000-4.250

 

XVIII

 

2.200-4.700

 

XIX

 

2.400-5.100

 

XX

 

2.600-5.500

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Regulaminu

 

                                  TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

 

Stawka dodatku funkcyjnego

 

 Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

 

1

 

 2

 

1

 

 do 40

 

2

 

 do 60

 

3

 

 do 80

 

4

 

 do 100

 

5

 

 do 120

 

6

 

 do 140

 

7

 

 do 160

 

8

 

 do 200

 

9

 

 do 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu

 

WYKAZ STANOWISK ,WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH ORAZ POZIOMÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO

                                   
                                  TABELA I. Stanowiska kierownicze  urzędnicze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania kwalifikacyje

 

Lp.

 

 Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

 

Stawka dodatku funkcyjnego do

 

 Wykształce-nie oraz umiejętno

-ści zawodowe

 

staż pracy (w latach)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

 

                                                     Sekretarz gminy

 

 

 

 

 

Wyższe

 

4

 

 

 

XVII – XX

 

8

 

 

 

 

2.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego

 

 

XVI-XVIII

 

 

6

 

Wg odrębnych przepisów

 

 

3.

 

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,

 

 

XIII-XVI

 

 

4

 

Wg odrębnych przepisów

 

 

 

 

 

 

Wymagania

kwalifika

-cyjne 1)

4.

 

 

Kierownik wydziału,

rzecznik prasowy

 

 

 

 

 

 wyższe2)

 

 

5

 

 

 

 

główny księgowy,

audytor wewnętrzny

 

 XV-XVIII

 

 7

 

według odrębnych przepisów

 

5.

 

Zastępca Kierownika wydziału

 

 XIII-XVIII

 

 

6

 

 wyższe2)

 

 

4

 

                                   

 

                                  TABELA II. Stanowiska   urzędnicze

 

 

 

 

 

1.

 

 

Radca prawny

 

 

XIII-XVIII

 

 

 6

 

według odrębnych przepisów

 

2.

 

 

Główny specjalista

 

 

XII-XVII

 

 5

 

 wyższe2)

 

 4

 

3.

 

 

Inspektor

 

 

XII-XVI

 

 -

 

 

wyższe2)

 

 3

 

4.

 

Starszy specjalista,

starszy informatyk

 

 

XI-XVI

 

 

 

 

wyższe2)

 

 3

 

5.

 

 

Podinspektor,

informatyk

 

 

 

 

 

 wyższe2) średnie3)

 

 -

3

 

 

 

 geodeta,

 

 X-XV

 

 -

 

 wyższe geodezyjne i kartograficzne

 

 -

 

6.

 

 

Specjalista

 

 

X-XIV

 

 -

 

 

średnie3)

 

 3

 

7.

 

 

Samodzielny referent

 

 

IX-XIII

 

 -

 

 

średnie3)

 

 2

 

8.

 

 

Referent prawny

 

 

VIII-XIV

 

 -

 

 wyższe prawnicze

 

 -

 

9.

 

 

Referent prawno-administracyjny

 

 

VIII-XIII

 

 -

 

 wyższe prawnicze lub administracyjne

 

 -

 

10.

 

Referent,

kasjer,

księgowy

 

 

 IX-XI

 

 -

 

 

średnie3)

 

 2

 

11.

 

 

Młodszy referent,

młodszy księgowy

 

 

VIII-X

 

 -

 

 

średnie3)

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III  Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

1.

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania

 

 

XII-XVI

 

 

-

 

 

wyższe

 

 

3

 

 

 

 w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

 

 

 

XI-XV

 

 

 

-

 

 

 

wyższe

 

 

 

-

 

2.

 

Pracownik I stopnia wykonujący zadania

w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

 

 

 

X-XIII

 

 

 

-

 

 

 

średnie

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 IX-XI

 

 -

 

 średnie

 

 2

 

 

 

 

 

 VIII-X

 

 -

 

 średnie

 

 -

 

3.

 

 

Zaopatrzeniowiec

 

 

VIII-XI

 

 

 -

 

 

średnie3)

 

 

2

 

4.

 

 

sekretarka

 

 

 

 IX-X

 

 

 

 -

 

 

średnie3)

 

 

-

 

5.

 

 

Kierownik kancelarii głównej,

 

 

VIII-XIII

 

 

2

 

 

 

średnie3)

 

 

3

 

6.

 

 

Archiwista,

magazynier,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

 

 

VII-VIII

 

 

 -

 

 

średnie3)

 

 

-

 

7.

 

 

Telefonistka

 

 

 V-VI

 

 

-

 

 

podstawowe4)

 

 

-

 

8.

 

 

Pomoc administracyjna

 

 

III-VII

 

 

-

 

 

średnie3)

 

 

 -

 

9.

 

 

Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

malarz,

introligator,

 

 

VIII-IX

 

 

 -

 

 

zasadnicze zawodowe5)

 

 

-

 

10.

 

 

Kierowca samochodu osobowego

 

 

 VII-IX

 

 

-

 

 

 Według odrębnych przepisów

 

11.

 

 

Robotnik gospodarczy

 

 

V-VII

 

 

-

 

 

 podstawowe4)

 

 

-

 

 

12.

 

 

Portier,

woźny

 

 

IV-VI

 

 

 -

 

 

 podstawowe4)

 

 

-

 

13.

 

 

 Sprzątaczka

 

 

III-VI

 

 -

 

 

podstawowe4)

 

 -

 

14.

 

 

Goniec

 

 

II-V

 

 -

 

 

podstawowe4)

 

 -

 

 

 

Tabela IV    Stanowiska w Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania kwalifikacyje1)

 

Lp.

 

 Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

 

Stawka dodatku funkcyjnego do

 

Wykształce-nie oraz umiejętno

-ści zawodowe

 

 

staż pracy (w latach)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

I. Stanowiska kierownicze urzędnicze

 

1.

 

 

Komendant straży

 

 

 XV - XVIII

 

 

7

 

 

wyższe2)

 

 

5

 

2.

 

 

Zastępca komendanta

 

 

XIV - XVII

 

 

6

 

 

wyższe2)

 

 

4

3.

 

Naczelnik  (wydziału)

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

zastępca naczelnika  (wydziału), kierownik referatu

 

 XIII - XVII

 

 

5

 

 wyższe2)

 

 4

 

 

II. Stanowiska urzędnicze

 

1.

 

 

Starszy inspektor

 

 

 

 

 

 wyższe2)

 

 

 3

 

 

 

 

 

 XII - XV

 

 -

 

 średnie3)

 

 6

 

 

 

 

inspektor

 

 

 

 

 

 wyższe2)

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 średnie3)

 

 5

 

2.

 

 

Młodszy inspektor

 

 

XI - XIV

 

 -

 

 

wyższe2)

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 średnie3)

 

 3

 

3.

 

 

 Starszy strażnik

 

 

 X - XIV

 

 

-

 

 

średnie3)

 

 

3

 

4.

 

 

Strażnik

 

 

IX - XIII

 

 

-

 

 

średnie3)

 

 

2

 

 

5.

 

 

Młodszy strażnik

 

 

VIII - XII

 

 

 -

 

 

średnie3)

 

 

1

 

6.

 

 

Aplikant

 

 

VII - VIII

 

 

-

 

 

średnie3)

 

 -

 

 

 

1)       Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają   wymagania określone w ustawie , przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art.6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2)       Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych , na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3)       Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk  urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4)       Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5)       Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu

 

 Wykaz prac wykonywanych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

         1) w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;

         2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

         3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;

         4) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;

         5) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie;

         6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną.

2. Do drugiego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

         1) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia;

         2)              w warunkach narażenia na hałas;

         3) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;

         4) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;

         5) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie.

3. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonywane:

         1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

         2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia;

         3) w warunkach narażenia na działanie benzydyny alfa i beta, naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, o ile zostanie to stwierdzone przez instytut medycyny pracy;

 

 

 

 

 

 

                             ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu

 

 Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród

 

§ 1

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w poszczególnych latach budżetowych z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 2

Nagroda przyznawana jest  uznaniowo :

1.   Zastępcy Burmistrza po zapoznaniu się z całokształtem wykonywanych obowiązków i zadań,

2.   Kierownikom wydziałów, w stosunku do których bezpośrednim przełożonym jest Burmistrz,

3.    pozostałym pracownikom Urzędu po zasięgnięciu opinii Kierowników wydziałów i ocenie całokształtu pracy.

§ 3

Przez szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej będących podstawą przyznania nagrody należy rozumieć:

1.   wzorowe wypełnianie obowiązków,

2.   samokształcenie wpływające na efektywność realizowanych zadań,

3.   wypracowywanie samodzielnych koncepcji,

4.   przejawianie właściwej inicjatywy lub zaangażowania w pracy zmierzających do podnoszenia jej wydajności oraz jakości.

§ 4

Na wysokość nagrody  wpływa ponadto:

1.   nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na badania okresowe, kontrolne,

2.   nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy,

3.   samowolne opuszczanie stanowiska pracy,

4.   nieprzestrzeganie innych obowiązków wynikających z regulaminu pracy,

5.   nieobecność w pracy  ( spowodowana m.in. chorobą, opieką ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ZAŁĄCZNIK NR  5  do Regulaminu

 

Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania  i  wypłacania premii.

 

§ 1

Postanowienia regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 2

Ustala się jeden rodzaj premii - premia uznaniowa.

 

 

§ 3

Fundusz premiowy tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

 

§ 4

1. Ustala się maksymalną wysokość premii do 20 % płacy zasadniczej, z tym że pracownikom zatrudnionym na okres próbny, zastępstwo lub czas określony, maksymalna wysokość premii określa pracodawca indywidualnie.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach , m.in. po przeprowadzonych remontach i pracach malarskich Pracodawca, na wniosek Sekretarza Gminy, może przyznać premię do 35% płacy zasadniczej.

 

§ 5

Premię określoną w § 4  wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

§ 6

 

Podstawą do wypłaty  premii o której mowa w  § 4, są ustalone przez Sekretarza Gminy następujące kryteria oceny  wykonywania zadań :

1.terminowe i jakościowo dobre wykonanie pracy     -     40%

2.oszczędna gospodarka materiałami       -        10%

3.przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż    -       20%

4.utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy

   oraz po zakończeniu pracy           10%

5.utrzymanie w stanie czystości i sprawności technicznej

     powierzonego sprzętu     -    20%

 

§ 7

 

Niezależnie od dokonywanych potrąceń z tytułu nie wykonywania zadań premiowych wymienionych w § 6, pracownik może być pozbawiony premii w całości lub w części za następujące przekroczenia:

 

1.zaniedbanie obowiązków, które spowodowało wypadek przy pracy   -do 100%

2.znaczne naruszenie dyscypliny pracy   -do 100%

3.spóźnienie do pracy   -do 20%

4.opuszczenie stanowiska bez usprawiedliwienia, bez zgody przełożonego  -do 20%

5.marnotrawstwo materiału   -do 30%

6.niedbałość o powierzony sprzęt i materiał   -do 50%

7.nieprzestrzeganie przepisów BHP i Ppoż   -do 100%

8.nieusprawiedliwiona nieobecność   -do 100%

9.niewykonanie polecenia przełożonego   -do 50%

10.niewykonanie zadania pokontrolnego  -do 50%

11.nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej   -do 100%

12.niewłaściwy stosunek do współpracowników i przełożonych   -do 30%

13.nienależyte wywiązanie się z obowiązków służbowych  -do 100%

14.niewykonanie dodatkowych zadań premiowych   -do 40%

15.nieobecność spowodowana chorobą za każdy dzień nieobecności   -0,7%

 

§ 8

 

Decyzje w sprawie pozbawienia lub zmniejszenia premii uznaniowej podejmuje Burmistrz Rogoźna na wniosek Sekretarza Gminy.

 

 

                    

 

 

drukuj pobierz pdf