Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VII/69//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku

Uchwała Nr VII/69/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015r.

 

w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013, poz. 856 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Rogoźno w 2015 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Załącznik do uchwały nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 25.03.2015r.

 

Gminny Program

Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno

na rok 2015.

 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom schronienia i opieki.

 

§ 1.

Celem Programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogoźno.

 

§ 2.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań:

1.          zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2.          odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska,

3.          poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4.          współpraca Gminy, schroniska, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz innych osób prawnych i fizycznych na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,

5.          organizacja wolontariatu na rzecz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie,

6.          wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

7.          zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

§ 3.

I. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje:

1.          odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska „AZOREK” w Obornikach zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem.

1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rogoźno odbywać się będzie okresowo, na zgłoszenie interwencyjne Straży Miejskiej, Policji lub Urzędu.

2) Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Straż Miejską w Rogoźnie oraz schronisko, do którego przewożone są bezdomne zwierzęta domowe oraz zwierzęta ranne na leczenie.

3) Zwierzęta po odłowieniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku oraz poddane następującym czynnościom:

a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,

b) oznakowaniu,

c) piętnastodniowej kwarantannie w izolatce,

d) szczepieniu przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

e) sterylizacji albo kastracji, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

2.          poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję będzie prezentowana m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Schroniska.

3.          współpracę Gminy Rogoźno, Schroniska, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Zakres tej współpracy będzie obejmować w szczególności stworzenie bazy danych o zwierzętach zaginionych i znalezionych oraz oczekujących na adopcję. Zadaniem wolontariatu byłaby socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku oraz aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli.

4.          w zakresie bezdomnych kotów porzuconych lub zagubionych, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

5.          w zakresie kotów wolno żyjących:

a) przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem reprezentowanym przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt celem wypracowania modelu polityki w zakresie opieki,

b) ustalenie miejsc bytowania wolno żyjących kotów dokarmianie ich w formie wolontariatu i otoczenie w razie potrzeby opieką weterynaryjną.

6.          W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłowione i umieszczone
w schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłowienia, przewiezienia i umieszczenia
w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

7.          Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom po pokryciu kosztów, o których mowa w ust.6.

 

II. W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Program zakłada realizację następujących zadań:

1.          sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku - Program zapobiegający bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt w szerszym aspekcie i ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można
to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przebywających
w Schronisku. Powinno to ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania
się zwierząt.

2.          oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających i przyjętych do Schroniska,

3.          działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie gminy Rogoźno - objęłyby w szczególności akcję promującą oznakowanie zwierząt na terenie gminy.
W ramach tego zadania stworzona zostałaby baza danych zwierząt oznakowanych jako narzędzie ułatwiające przyporządkowanie zwierząt do ich właścicieli oraz prowadzenie profilaktyki bezdomności.

4.          usypianie ślepych miotów w Schronisku w ramach zawartej umowy przez Gminę
ze Schroniskiem.

III. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt.

1.          W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1.     promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania zwierzęcia.

2.     Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych.

3.     Prowadzenie w placówkach oświatowych pogadanek w zakresie odpowiedzialności właściciela zwierzęcia.

4.     Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

2.          Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę, Schronisko oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także przez zainteresowane placówki oświatowe. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażowanie lokalnych mediów. Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

IV. Obecnie w schronisku „Azorek” przebywa 28 bezdomnych zwierząt dostarczonych z terenu gminy Rogoźno.

Najkrócej ujętą przyczyną tej ogromnej liczby bezdomnych zwierząt to bezmyślność, bezduszność i okrucieństwo ludzi, nadal traktujących zwierzęta jak rzeczy.

 

§ 4.

1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy w wysokości: 116.600 zł w tym na:

1) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 111.800 zł

2) dokarmianie bezdomnych kotów - 1.000 zł

3) opieka weterynaryjna - 3.800 zł

2. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 następować będzie na podstawie podpisanej umowy ze schroniskiem „AZOREK” w Obornikach.

3. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 następować będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 907 ze zm.).

 

§ 5.

U podstaw Programu leżą dwie ustawy:

1. o utrzymaniu czystości i porządku, która mówi o konieczności ochrony ludzi przed bezdomnymi zwierzętami (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

2. o ochronie zwierząt, która obliguje Gminę do ochrony bezdomnych zwierząt. (Dz.U. z 2013r. poz 856 ze zm.).

 

§ 6.

Program został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, dzierżawom i zarządcom obwodów łowieckich działającymi na obszarze gminy.

 

 

drukuj pobierz pdf