Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VII/72//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Uchwała Nr VII/72/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwaleNr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 668.061,73 zł i ustala się na kwotę 49.601.301,46 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 49.601.301,46 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.449.539,73 zł

2) dochody majątkowe w kwocie  2.151.761,73 zł

w tym:

a)    Środkina finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 645.761,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 2.468.061,73zł i ustala się na kwotę 49.724.501,46zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 49.724.501,46zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości      46.884.701,45zł                    

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.839.800,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 123.200 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1)    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów      1.800.000 zł

2)    Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.676.800 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.§ 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8. §7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.736.933,82 zł z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.991.857,82 zł w tym na:

a)    zadania bieżące – 3.414.857,82 zł

b)    zadania majątkowe – 577.000,00 zł

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.745.076,00 zł w tym na:

a)    zadania bieżące – 2.455.796,00 zł

b)    zadania majątkowe – 289.280,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr7 do niniejszej uchwały.

 

9. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 

10. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

11. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.     Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf