Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłosza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Jaraczu, w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr 286/1 i 286/2

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Jaraczu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny JARACZ) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 286/1 o pow.821m2 i 286/2 o pow.830m2 objętych księgą wieczystą KW PO1O/00028491/3.

Zbywane działki 286/1 i 286/2 objęte są decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.119.2011 z dn. 27.12.2011 r. – budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budowa dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej na terenie działki o nr ewid.286 (nr ewid. działki przed podziałem w wyniku którego powstały działki nr: 286/1 i 286/2) położonej w miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno.

 

Działki nr: 286/1 i 286/2 obciążone są prawem nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Aquabellis Sp. z o. o. i jej następców prawnych, dotyczącym kolektora wodnego ø 160 w pasie o szerokości 4 metrów mierzonych od osi kolektora po 2 metry z każdej strony osi kolektora przebiegającego przez teren ww. działek na czas nieoznaczony. Nabywcy działek nie będą występowali z roszczeniami majątkowymi mającymi związek z użytkowaniem i konserwacją sieci. 

 

Cena wywoławcza wynosi:

działka nr 286/1  - 25.000,00zł

działka nr 286/2 - 25.000,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działek gruntu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 12:00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki tj. dz. 286/1 - 2.500,00zł, dz. 286/2 – 2.500,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 18 czerwca 2015 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) upłynął z dniem 14 kwietnia 2015 r.

Opis terenu:

Działka 286/1 – niezabudowana, na terenie działki znajduje się słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną oraz nieliczne zadrzewienia, przez teren działki przebiega kolektor wodny ø160 oraz miejscowa linia telefoniczna tm1.

Działka 286/2 – niezabudowana, na terenie działki znajduję się nieliczne zadrzewienie, przez teren działki przebiega kolektor wodny ø160, napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz miejscowa linia telefoniczna tm1. Przedmiotowe działki położone są w granicach obszaru Natura 2000 „Puszcz Notecka” oraz obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”.

 

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:

RVI – grunty orne.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na cztery dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

  

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

- z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

- z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

Załącznik:

Działki nr 286/1 i 286/2, położone w Jaraczu, gm. Rogoźno.pdf

 

 

drukuj pobierz pdf