Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VIII/75//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji gminnej oraz międzygminnej

Uchwała Nr VIII/75/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji gminnej oraz międzygminnej organizowanej przez Gminę Rogoźno;

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t. z późn. zm.), art. 18 a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 385) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej oraz międzygminnej, w transporcie publicznym organizowanym przez Gminę Rogoźno, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku.

 

 

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej i międzygminnej organizowanej przez Gminę Rogoźno.

 

§ 1.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych ulgowych (80%) uprawnione są:

a)       osoby powyżej 70 roku życia na podstawie dowodu tożsamości,

b)       kobiety Honorowi Dawcy Krwi, które oddały więcej niż 20 litrów krwi, na  podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej przez Polski Czerwony Krzyż wraz z potwierdzeniem o ilości oddanej krwi wystawionej przez Zarząd Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Rogoźnie,

c)       mężczyźni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali więcej niż 30 litrów krwi, na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej przez Polski Czerwony Krzyż wraz z potwierdzeniem o ilości oddanej krwi wystawionej przez Zarząd Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Rogoźnie.

 

§ 2.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych ulgowych (25%) uprawnieni są:

a)       dzieci i młodzież szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej,

b)       studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych i uzupełniających studiów magisterskich (w tym studenci studiów zaocznych i wieczorowych), do ukończenia 26 lat, na podstawie legitymacji studenckiej,

c)       emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji rencisty lub legitymacji emeryta.

 

§ 3.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych ulgowych (25%) uprawnieni są:

a)       emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji rencisty lub legitymacji emeryta.

 

§ 4.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych ulgowych (60%) uprawnione są:

a)       osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku, na podstawie następujących dokumentów:

-      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów z powodu stanu narządu wzroku;  

-      wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku;

-      orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

-      orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;

-      zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

-      wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;  

-      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;  

-      zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

-      legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku;

-      legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;

-      legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ z powodu stanu narządu wzroku.

-      legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ.

 

§ 5.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych ulgowych (70%) uprawnione są:

a)       osoby posiadające „Kartę Dużej Rodziny”.

 

§ 6.

1.       Do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych uprawnione są osoby określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami),

2.       Osobom wymienionym w ust. 1 przysługują ulgi w wysokości określonej w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami),

3.       Korzystanie z ulg określonych w § 6 ust. 2 załącznika odbywa się na podstawie dokumentów oraz na zasadach kreślonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).

 

drukuj pobierz pdf