Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 106/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 106/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 czerwca 2009r.

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogoźno stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Rogoźno stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.
 3. Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zobowiązuje się kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno do:

- ustalenia wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

-  sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno objętych bilansem skonsolidowanym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                            


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 106/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 czerwca 2009r.

 

 

 

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogoźno

 

§ 1

 

Jednostką dominującą jest Gmina Rogoźno.

 

§ 2

 

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

§ 3

 1. Konsolidacja jest to łączenie w bilansie Gminy Rogoźno jako jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań finansowych, jednostek budżetowych, zakładu budżetowego,  oraz innych osób prawnych (samodzielne instytucje kultury, spółki handlowe) przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.
 2. Grupa kapitałowa to Gmina Rogoźno jako jednostka samorządu terytorialnego, czyli jednostka dominująca wraz z jednostkami podporządkowanymi.
 3. Jednostka dominująca jest to według ustawy o rachunkowości spółka handlowa sprawująca kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką.
 4. Jednostki podporządkowane są to jednostki nadzorowane przez jednostkę dominującą (samodzielne instytucje kultury).

 

§ 4

 

Konsolidacją są objęte bilanse jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury,  jednoosobowych spółek handlowych oraz spółek w których jednostka samorządu terytorialnego posiada udziały oraz bilans wykonania budżetu  Gminy Rogoźno.

 

§ 5

 

 1. Jednostka dominująca – Gmina Rogoźno – sporządza bilans skonsolidowany grupy kapitałowej, zestawiony w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

Bilanse jednostek wchodzących w składa jednostki dominującej łączy się poprzez dodanie poszczególnych pozycji bilansowych tych jednostek. Z bilansów jednostkowych poszczególne aktywa i pasywa – w kolumnie stan na początek i na koniec roku – należy dostosować odpowiednio do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Stan wykazany w kolumnie „stan na początek roku” powinien być zgodny ze stanem na koniec roku wykazanym w skonsolidowanym bilansie za rok poprzedni.

W celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych należy dokonać korekt i wyłączeń, szczególnie w zakresie rozrachunków (zobowiązań, należności) oraz innych aktywów i pasywów (wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą a także wartość kapitałów nie przysługujących jst), stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Dokonując korekt i wyłączeń, należy zwrócić uwagę na wzajemne powiązania jednostek budżetowych z pozostałymi jednostkami wymienionymi w załączniku nr 2 do zarządzenia.

 

 1. Dane jednostek podporządkowanych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt.

 1. Uwzględniając art.57 ustawy o rachunkowości w stosunku do udziałów nabytych, zakupionych, pozyskanych stanowiących aktywa JST, postanawia się, że udziały te JST ujmuje w bilansie skonsolidowanym w ich wartości ewidencyjnej. JST nie sprawuje kontroli nad jednostką, nie dysponuje jej aktywami.
 2. Konsolidacją nie obejmuje się innych jednostek, jeżeli dane finansowe takich jednostek są nieistotne dla przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego – art. 58 ustawy o rachunkowości.

§ 6

 

 1. Skonsolidowany bilans Gminy Rogoźno jako jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach, w terminie 3 miesięcy od otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego  konsolidacji.

 

 1. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominującej – Burmistrz Rogoźna oraz Skarbnik Gminy.

 


 


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 106/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 czerwca 2009 r.

 

 

 

Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Rogoźno.

 

Konsolidacja bilansu obejmuje:

1)       jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Rogoźnie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zespól Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie,

Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie,

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie,

Zespół Szkół w Parkowie,

Zespół Szkół w Gościejewie,

Szkoła Podstawowa w Budziszewku,

Szkoła Podstawowa w Pruścach,

Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie,

Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie,

Przedszkole w Parkowie.

        

2)      zakład budżetowy

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie

 

3)       samorządowe instrumenty kultury:

Rogozińskie Centrum Kultury (Ośrodek Kultury, Biblioteka, Muzeum)

4)       Spółki z o.o.

Megawat  Sp. z o.o. w Rogoźnie

Aquabellis  sp. z o.o. w Rogoźnie

 

 

 


Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 106/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 czerwca 2009r.

                                                              

 

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

 

§ 1

 

Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

 1. Bilans skonsolidowany sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie poszczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020 z późn. zm.).
 2. Zestawienie sum bilansowych jednostek dominujących i podporządkowanych  objętych konsolidacja pełną wg załącznika nr 1.
 3. Zestawienie sum bilansowych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną wg załącznika nr 2.
 4. Zestawienie udziałów jednostek współzależnych nie będących spółkami prawa handlowego wg załącznika nr 3
 5. Zestawienie udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności wg załącznika    nr 4.

6.     Zestawienie  zobowiązań, należności i aktywów trwałych podlegających wyłączeniu z pozycji bilansu z podaniem:

      - pozycji aktywów i pasywów,

      - jednostki sprawozdawczej,

      - kwoty wyłączenia,

      wg załącznika nr 5.

7.       Arkusz kalkulacyjny zawierający:

a) zestawienie bilansów jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wchodzących w skład jednostki dominującej przed dokonaniem wyłączeń wraz z bilansem z wykonania budżetu gminy w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego,

b) zestawienie bilansu jednostki  podporządkowanej (samorządowe instytucje kultury) przed dokonaniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego,

c)   zestawienie bilansów jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych przed dokonaniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego,

d)   zestawienie bilansów  spółek zależnych przed dokonaniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego,

e)     zestawienia wyłączeń wzajemnych między jednostkami wchodzącymi w skład jednostki dominującej, jednostek podporządkowanych, i zależnych, która zawiera:

- kwotę wyłączenia,

- pozycję aktywów i pasywów bilansu skonsolidowanego,

f)     zestawienie ogółem pozycji bilansu skonsolidowanego po dokonanych wyłączeniach o których mowa w ppkt. e.

g)     informacji uzupełniającej:

- umorzenia wartości niematerialnych i prawnych,

- umorzenia środków trwałych,

- umorzenia pozostałych środków trwałych,

- odpisy aktualizujące należności

w poszczególnych jednostkach podlegających konsolidacji.

8.   Protokół z przeprowadzonej konsolidacji bilansów.

 

 

drukuj pobierz pdf