Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.98.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 maja 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 roku Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.          Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 112.123,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia,

2.          Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 112.123,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

DOCHODY

1.         W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 15.340,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma KBW w Pile Nr DPL 3101-12/15 z dnia 30 kwietnia
2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków OKW w głosowaniu w dniu 10 maja br.

2.         W dziele Opieka społeczna zwiększa się dochody o kwotę 96.783,00 zł z tytułu :

ü zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych – (+) 96.783 zł,

ü zwiększeniadotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne  - (+) 17.135 zł,

ü zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone (-) 17.135 zł.

Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015r. i Nr FB-I.3111.125.2015.4 z dnia 28.04.2015r.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 112.123 zł

 

WYDATKI

1.        W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.000 zł – środki niezbędne na zakup energii  dostarczanej  do budynku  gminnego (po ZS Agrobiznesu).

2.        W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 15.340,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet  dla członków obwodowych komisji wyborczych.

3.        W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 17.500 zł. Środki przeznczone na przygotowanie i wyposażenie sal lekcyjnych dla dwóch pierwszych klas od IX/2015 w Szkole Podstawowej Nr 3.

4.        W dziel Pomoc społeczna  zwiększa się wydatki o kwotę 96.783,00 zł zprzeznaczeniem na :

ü wypłatę zasiłków stałych  (+) 96.783 zł,

ü opłacenie składki zdrowotnej za  osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  (+) 17.135 zł,

ü zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnycho kwotę (-) 23.135 zł,

ü zwiększenie wydatków przeznaczonych na opłacenie kosztów egzekucyjnych  z tytułu prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (+) 6.000 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 112.123 zł

 

Dokonano  zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok  dokonano zwiększenia o kwotę 15.340 zł oraz dokonano przeniesienia  między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 23.135 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań własnych na 2015 rok” zwiększono o kwotę 96.783 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf