Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej, wysokości stawek procentowyc

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.101.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 maja 2015 r.

 

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej, wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.29, art.35, art.38, art.62, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1, art.71-72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010r.) oraz Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu,

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuję do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 5 niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2 i  2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, na okres 99 lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej, celem zabudowy mieszkaniowej.  

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą:

1. działki nr            2408/6               pow.1.104m2             w wysokości        33.120,00zł

2. działki nr            2408/12                pow.1.260m2         w wysokości        37.800,00zł

3. działki nr            2409/17                pow.946m2            w wysokości        28.380,00zł

4. działki nr            2409/30                pow.1.054m2         w wysokości        31.620,00zł

5. działki nr            2409/35                pow.992m2            w wysokości        29.760,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

 

§ 3.

Ustalam pierwszą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, która płatna jest przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

§ 4.

Ustalam opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu. Opłaty roczne podlegają opodatkowaniu od podatku od towarów i usług w wysokości 23%, płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. 

 

§ 5.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób i w wyznaczonym  terminie.

a)         sposób zagospodarowania nieruchomości - zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.) – tj. „na jednej działce możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garaż”. Działka oddana w użytkowanie wieczyste winna zostać zabudowana co najmniej budynkiem mieszkalnym. Wybudowane budynki należy utrzymać w należytym stanie.  

b)         termin zagospodarowania nieruchomości - rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie 2-ch lat od momentu zawarcia umowy notarialnej, a zakończenie w ciągu 3-ch  lat od momentu zawarcia umowy notarialnej. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

c)         wniesione budynki należy utrzymać w należytym stanie, a w razie zniszczenia lub rozbiórki przystąpić do ich odbudowy w terminie trzech (3) lat od daty zdarzenia.

 

§ 6.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy (użytkownicy wieczyści) działek na łączną kwotę brutto 4.855,85zł tj. 971,17zł brutto - koszt na jedną nabytą działkę w przetargu.

 

§ 7.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ponosi nabywca działki.

 

§ 8.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf