Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 108/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 108/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawie § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.       W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 43.100 zł

                i ustala się je na kwotę 37.424.366 zł

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37.424.366 zł

                z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.818.366

2) dochody majątkowe w kwocie 606.000

                                                                                                                                                                                             

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

      1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie 6.245.696 zł

      2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 830.623 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

4.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 43.100

        i ustala się je na kwotę 45.481.954 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.481.954 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

        w tym:

 

1)       Wydatki bieżące 36.328.745 zł                           

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.315.362 zł 

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu 3.151.583 zł

       

2)       Wydatki majątkowe 9.153.209 zł       

z tego:                          

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 957.220 zł

 

 

§ 2.        Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku i Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości      -  5.000 zł

2. Celową w wysokości     -  1.043.361 zł

z tego:

 

1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   40.000 zł

2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.003.361 zł

      w tym na:

 

a) odprawy emerytalne kwota  16.880 zł

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.881 zł

c) fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 938.263 zł”.

 

 

§ 3.        Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie      z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

               

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.076.319 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.108.803 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 4.        Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku      i Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

 

 

§ 5.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr108/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

1.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 43.100 zł

        z tytułu otrzymanej dotacji na realizację własnych zadania bieżących

        z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

        z Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.

        Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3011-168/09 z dnia 17.06.2009r.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 43.100 zł.

 

WYDATKI         

1.       W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 15.601 zł

        z tytułu rozwiązana rezerwy celowej z zakresu oświaty na:

        a) odprawy emerytalne 7.751 zł,

        b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.850 zł.

2.     W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 15.601 zł

        na cel opisany w pkt.2 oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami

        w ramach rozdziałów na kwotę +/-  17.013 zł.

3.     W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 43.100 zł

        na dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” dla uczniów.

4.       W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesień

        wydatków między paragrafami w ramach n/w rozdziałów:

        a) w rozdziale  Pozostałe zadania z zakresu kultury na kwotę + /-  3.500 zł,

        b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice  na kwotę + /-  1.983 zł (środki przeznaczone z budżetu na remont świetlicy w Studzieńcu),

        c) w rozdziale Pozostała działalność na kwotę +/- 700 zł (wydatki wyodrębnione

                w budżecie dla jednostek pomocniczych: sołectwo Ruda +/- 500,- ;

                sołectwo Tarnowo +/- 1.200,-).

5.     W dziale Kultura fizyczna i sport, rozdziale Pozostała działalność przesunięto

        wydatki między paragrafami na kwotę +/- 500,- (wyodrębnione w budżecie środki

        jednostki pomocniczej -  soł. Jaracz).

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 43.100 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach.

 

1)    Załącznik Nr 3 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu

       gminy w 2009 roku” dokonano zwiększenia planu dotacji otrzymanej do budżetu na zadania bieżące o kwotę 43.100 zł.

 

2)    Załącznik Nr 3 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-  2.200 zł w tym: soł. Ruda +/- 500,-; soł. Tarnowo +/- 1.200,-; Jaracz +/- 500,-.

 

 

drukuj pobierz pdf