Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr X/94//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie

UCHWAŁA NR XI/94/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 maja 2015 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236)oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1419)Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady korzystania z targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie przy ul. Nowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21.01.2015 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego przy ulicy Nowej w Rogoźnie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Załącznik do Uchwały XI/94/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 25.05.2015 r.

 

Regulamin targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego przy ulicy Nowej w Rogoźnie

 

§1 Właścicielem targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie przy ulicy Nowej zwanego dalej „Targowiskiem” jest Gmina Rogoźno.

 

§2 Administratorem Targowiska jest Operator Targowiska powołany przez Burmistrza.

 

§3 Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz nadzór nad Targowiskiem sprawuje Burmistrz Rogoźna.

 

§4 Targowisko czynne jest cztery dni w tygodniu:

- wtorek od godziny 6:00 do godziny 13:00;

- środa od godziny 12:00 do godziny 18:00;

- piątek od godziny 6:00 do godziny 15:00;

- sobota od godziny 7:00 do godziny 13:00.

§4.1 Na uzasadniony pisemny wniosek handlowców zaakceptowany przez Burmistrza targowisko „Mój Rynek” może być czynne w innych dniach lub godzinach.

 

§5 Targowisko oznaczone jest tablicą informacyjną o treści „Targowisko Mój Rynek w Rogoźnie” z informacją, że budowa targowiska była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 §5.1 Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Targowiska, tj. nazwa i adres Właściciela i Operatora Targowiska, Regulamin Targowiska, Plan Targowiska, wysokość opłaty targowej.

 

§6 Targowisko posiada dwa rodzaje stanowisk: zadaszone w ilości 100 szt. o powierzchni 28 m2 każde (łącznie o powierzchni 2 800 m2), co stanowi 54,35% całkowitej powierzchni handlowej oraz niezadaszone w ilości 84 miejsc o powierzchni 28 m2 każde (łącznie o powierzchni 2 352m2), co stanowi 45,65% całkowitej powierzchni handlowej.

§6.1 Spośród istniejących stanowisk minimum 50%, tj. 92 miejsca zarezerwowane są do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

§6.2 W przypadku braku zainteresowanych sprzedażą towarów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

 

§7 Sprzedaż mogą prowadzić:

- osoby fizyczne;

- osoby prawne;

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

 

§8 Sprzedaż towarów może być prowadzona na wyznaczonych miejscach targowych w ilości 184 szt. ze straganu, stołu, pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, wózka ręcznego, roweru, kosza, ręki.

 

§9 Zabrania się sprzedaży:

- spirytusu i napojów alkoholowych z zastrzeżeniem § 13.2;

- produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;

- środków farmakologicznych, materiałów medycznych;

- broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

- zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;

- kamieni i metali szlachetnych oraz przedmiotów z nich sporządzonych bez wymaganej cechy probierczej;

- mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych sprzedawanych poza przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami, samochodami;

- innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;

- zwierząt w tym: psów, kotów oraz gołębi.

Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartym w odrębnych przepisach w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

§10 Na Targowisku zabrania się:

- zakłócania porządku publicznego i spokoju;

- wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników);

- spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających z zastrzeżeniem § 13.2;

- prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających;

- prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

- wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

- sprzedaży towarów w drodze publicznego losowania i przetargów;

- samowolnego zajmowania, zmiany stanowiska handlowego, a także odstępowania miejsca sprzedaży;

- wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren targowiska.

 

§11 Podmioty prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

- przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych;

- niezwłocznego wniesienia opłaty targowej w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Rogoźnie;

- zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez Operatora targowiska;

- utrzymania porządku i czystości miejsca, na którym prowadzona jest sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie Targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce;

- utrzymywanie urządzeń pomiarowych posiadających ważne cechy legalizacji oraz ustawienie ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

 

§12 Operator wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem, a osoby prowadzące handel na Targowisku są obowiązane do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Operatora miejscu.

§12.1 Operator może wstrzymać sprzedaż towaru, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest szkodliwy dla zdrowia zawiadamiając jednocześnie odpowiednie służby sanitarne lub Policję.

 

§13 Właściciel targowiska dopuszcza możliwość organizacji różnego rodzaju imprez na terenie targowiska.

§13.1 Organizator imprezy zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do Właściciela celem wyrażenia zgody na jej organizację z min. 30 dniowym wyprzedzeniem.

Terminy oraz godziny imprez nie mogą pokrywać się z terminami funkcjonowania targowiska podanymi w § 4 niniejszego regulaminu.

§13.2 Podczas organizacji imprez Właściciel targowiska dopuszcza możliwość sprzedaży oraz spożycia napojów alkoholowych niskoprocentowych (do 3,5%).

§13.3 Sprzedaż napojów, o których mowa w §13.2, musi zostać poprzedzona uzyskaniem stosownego zezwolenia. Sprzedawca na każde żądanie organów kontrolnych, w tym Właściciela targowiska zobowiązany jest do okazania się stosownym zezwoleniem.

 

§14 Pobór opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy Rogoźno dokonuje Inkasent posiadający stosowny identyfikator.

§14.1 Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie opłat odpowiednim pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia Targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§14.2 Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych na okres minimum 1 miesiąca.

Jeden podmiot, o którym mowa w § 7 regulaminu może zarezerwować maksymalnie 2 stanowiska handlowe. Miejsca handlowe można rezerwować z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§14.3 Rezerwujący miejsca Operator jest każdorazowo zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.

§14.4 Podmiotowi posiadającemu rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do 2 godzin po otwarciu targowiska.

§14.5 Zarezerwowane miejsca handlowe niezajęte do 2 godzin od otwarcia targowiska w danym dniu targowym mogą zostać zagospodarowane przez Operatora zgodnie z potrzebami w danym dniu.

§14.6 Podmiot posiadający rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinien okazać u Operatora pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.

§14.7 W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji Operator w przypadku wolnych miejsc handlowych wskazuje inne stanowisko do handlu.

§14.8 Zarezerwowanego miejsca nie można odsprzedać/odstąpić osobie trzeciej.

 

§15 Miesięczna opłata za rezerwację miejsca targowego wynosi 20 zł lub 25 zł brutto za stanowisko pod wiatą. Opłata musi zostać wniesiona do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezerwacji.

 

§16 Operator zobowiązany jest do:

- czuwania nad przestrzeganiem Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień;

- właściwej organizacji obsługi Targowiska, bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury Targowiska oraz utrzymywania tablicy informacyjnej, o której mowa w §5;

- porządkowania terenu Targowiska po zakończonym dniu handlowym;

- utrzymywania czystości oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych w okresie zimowym terenu Targowiska;

- utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku gospodarczo-sanitarnego;

- informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie Targowiska;

- bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem Targowiska.

Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

 

§17 Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Operatora oraz funkcjonowania Targowiska przyjmuje Burmistrz Rogoźna.

 

§18 Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Operator, a pomiędzy Operatorem i podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku Burmistrz Rogoźna lub osoba przez niego upoważniona.

 

§19 Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

drukuj pobierz pdf